Block title
Block content

Hubab

İçerikler

 1. "Cehennemin de küfür ve dalâlet tohumunda müstetir bulunduğunu, şuhûdî bir yakîn ile müşahede ettim... İmân habbesinde de Cennetin mevcud olduğunu hads-i kat'î ile gördüm." izah eder misiniz?

 2. "Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticasi olan insanın sahife-i vechinde,cep-hesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kaderle pekçok çizgiler, hatler, nakışlar, nişanlar yazılmıştır.'' deniyor. İzah edebilir misiniz?

 3. "İnsanın sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kaderle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır." Bu çizgilere bakarak gelecek hakkında yorum yapmak doğru mu?

 4. "Kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kader ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır..." izah?

 5. "Malûmdur ki, insanın şu sahifelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruh-u insanîde bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan mektublara da işaretleri vardır..." Açıklar mısınız?

 6. "O zikr-i İlâhî sayesinde, ene mahvolur. İşte Nakşibendîler, zikir hususunda ittihaz ettikleri zikr-i hafî sayesinde kalbin fethiyle, ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan nefs-i emmârenin başını kırmaya muvaffak olmuşlar..." izah?

 7. "Ruh-u insanîde bulunan manalara, maneviyatlara delâlet ettikleri gibi fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman, elbette sümbüllenip neşvünemâ bulamaz, ölür gider. Kezâlik, ene ile tâbir edilen enâniyetin kalbi, 'Allah Allah' zikrinin şuâ ve hararetiyle yanıp delinirse, büyüyüp gafletle firavun..." İzah?

 9. El ve farklı azalarda bulunan işaretlerin kaderimiz üzerinde bir etkisi var mıdır?

 10. "Demek insan bir sefine kaptanı gibidir. Sefinenin gayr-ı mahdud faidelerinden, kaptanın alâka ve hizmeti nisbetinde kendisine verilir." izah eder misiniz?

 11. "Evet insan ve insanın hayatı esmâ-i İlâhiyenin tecelliyatına bir tarladır. Ve Cennette rahmet-i İlâhiyenin envâının cilvelerine mazhardır." izah eder misiniz?

 12. "İ’lem eyyühe’l-aziz! Şu dünya hayatına muhabbetle müptelâ olan bazı insanlar, o hayatın vücuda gelmesinden maksad ve gaye, yalnız o hayata hizmet ve o hayatın bekası olup, başka bir faidesi olmadığı,.." devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Ve hayat-ı uhreviyenin harika ve gayr-ı mütenahi semereleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir." izah eder misiniz?

 14. "Dünyada cereyan eden ve husüle gelen her bir şeyin iki vechi vardır. Biri ahirete bakar ki, nefs-ül emirde en sabit, en ağır bu vechi vardır..." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Dünyada cereyan eden ve husûle gelen her bir şeyin iki vechi vardır. Biri, âhirete bakar ki, nefsü’l-emirde en sabit, en ağır bu vecihdir. İkincisi, dünyaya, nefsine ve hevâya bakar. Bu vecih, hakaret, hiffet ve zevalden öyle bir mevkidedir..." izah?

 16. "Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zînetleri, Hâlıkımızı, Mâlikimizi ve Mevlâmızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Evet, öyle gördüm ve öyle de zevkettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek, “Marifetullah”dan başka bir şey..." izah?

 17. "Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa, şefkatin ateşini söndürecek mârifetullahtan başka birşey var mıdır?" izah eder misiniz, Şefkatin Ateşi Nasıl Söndürülecektir?

 18. "İnsanların öyle eblehleri vardır ki, şeffaf bir zerrede şemsin timsalini veya bir çiçeğin renginde şemsin tecellîsini görse, şemsin o timsal ve tecellîsinden, hakikî şemsin bütün levâzımâtını, hattâ âleme merkez olmasını ve ..." Açıklar mısınız?

 19. "İnsanların öyle eblehleri vardır ki, şeffaf bir zerrede şemsin timsalini veya bir çiçeğin renginde şemsin tecellisini görse; şemsin o timsal ve tecellisinden, hakikî şemsin bütün levâzımatını, hattâ âleme merkez olmasını ve seyyarata olan..." izah?

 20. "Şefkatin ateşini söndürecek mârifetullahtan başka birşey var mıdır?" İfadesini yorumlar mısınız?

 21. "Cenâb-ı Hakkın rububiyetinin kemâliyle alâkadar olan herşey Onu tavsif eder... Herşeyden Cenâb-ı Hakkın nuruna bir kapı açılır..." izah eder misiniz?

 22. "Her şeyden Cenâb-ı Hakkın nuruna bir kapı açılır. Bu kapılardan birisinin kapanması, gayr-ı mütenahi sair kapıların da kapanmasını istilzam etmez. Fakat hepsinin bir miftah ile açılması mümkündür." izah eder misiniz?

 23. "İlm-i muhitten in’ikâs eden kader, herşeyde esmâ-i nuriyeden bir hisse tersim etmiştir... Herşeyin vücudu 'Kün' emriyle bağlı olduğu gibi, bütün eşyanın icad ve sonradan ihyâları, bir nefs-i vahidenin icad ve ihyâsı gibidir..." izah eder misiniz?

 24. "Bu kaide arş ile kevn hakkında da tatbik edilir. Şöyle ki: Arş; Zâhir, Bâtın, Evvel, Âhir isimlerinin halita ve karışığıdır. Bu halitada dâhil olan İsm-i Zâhir itibariyle arş, mülk; kevn, melekût olur..." izah eder misiniz?

 25. "Her şeyin içine melekût, dışına da mülk denir. Bu itibarla insan ile kalb, birbirine hem zarf, hem mazruf olur." izah eder misiniz?

 26. "İsm-i Zahir itibarıyla, Arş, mülk, kevn melekût olur. İsm-i Bâtın itibarıyla, Arş, melekût, kevn mülk olur." cümlesini izah eder misiniz?

 27. "İ’lem eyyühe’l-aziz! Herşeyin, içine melekût, dışına da mülk denir. Bu itibarla insan ile kalb, birbirine hem zarf, hem mazruf olur. Çünkü, insan mülk cihetiyle kalbe zarf olur, melekût cihetiyle de mazruf olur." izahı?

 28. "Kur’ân-ı Mu'cizü’l-Beyan, hakikatleri durûb-u emsal ile beyan ediyor. Çünkü, dâire-i ulûhiyete ait hakaik-i mücerrede, dâire-i mümkinatta ancak misaller ile temessül ve tavazzuh eder. Mümkin ve miskin olan insan da, daire-i imkânda misallere,.." izah?

 29. "Mümkün ve miskin olan insan da, daire-i imkânda misallere bakarak, fevkinde bulunan daire-i vücubun şuûnâtını, ahvalini düşünür." cümlesini izah eder misiniz?

 30. Arş ve Arş-ı Azam birdir denilse, yanlış mı olur? Sidretü'l-müntehâ, Resulullah'ın ulaştığı en son makam denilmiştir. Bu, Efendimizin kâb-ı kavseyne kadar gittiği ile tezat olmaz mı?

 31. Arş-ı A'zam ile Arş bir midir? Sidretü'l-Münteha ve Kürsi nasıl makamlardır?

 32. Hafızamız Kalbe mi, Akla mı Bağlıdır?

 33. "İ’lem eyyühe’l-aziz! Acz, nidânın mâdenidir. İhtiyaç duanın menbaıdır." devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...