Katre

İçerikler


 1. "Meselâ: Bal arısının bir ferdini yaratan bir kudretin hükmü, bütün kâinata câri ve nafiz olması lâzımdır. Zira, o bal arısı kâinatın unsurlarına nümunedir, eczasını kâinattan alıyor." İzah eder misiniz?

 2. "Halbuki vücud sahasında mahal ve makam, yalnız ve yalnız Vâcib-ül Ehad'a mahsustur." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Eğer eşya kendi nefislerine isnad edilirse, her bir zerreye bir uluhiyet lâzımdır." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Meselâ: Ayasofya'nın bânisi inkâr edildiği takdirde, her bir taşı bir Mimar Sinan olması lâzım geliyor. Öyle ise kâinatın Sânia olan delaleti, kendi nefsine olan delaletinden daha vâzıh, daha zâhir, daha evlâdır..." İzah eder misiniz?

 5. "Gafletten neş'et eden dalâlet, pek garip ve aciptir. Mukareneti, illiyete kalbeder ... Halbuki, devamlı mukarenet, illiyete delil olamaz..." cümlelerini açıklar mısınız? Devamlı mukarenet illiyete delil olmaz mı?

 6. "Arkadaş! نَعْبُدُ’deki ن’un ifade ettiği cem’ ve cemaat, fikri ve kalbi ayık olan musallînin nazarında sath-ı arzı bir mescid şekline getirir. Ve bütün mü’minlerden teşekkül etmiş, şarktan garba kadar dizilmiş safları..." Devamıyla izah eder misiniz?

 7. "Kuvve-i hayaliyesi daha keskin olanlar da kâinat mescidinde bütün masnuatın teşkil ettikleri halka-i zikirlerine girsin, şu fezayı velvelelendiren o sadâları dinlesin." Bunu yapabilecek insan var mı? Bunun yolu imanda yükselmek mi?

 8. "Bir insan en evvel muhabbetini Allah’a verirse, onun muhabbeti dolayısıyla Allah’ın sevdiği her şeyi sever... İkinci kısım ise, en evvel esbabı sever ve bu muhabbetini Allah’ı sevmeye vesile yapar." Cenâb-ı Hakkın mâsivâsına yapılan muhabbetlerin izahı?

 9. "Rızk dediğimiz iki kısımdır: Hakikî rızk, mecazî rızk. Yani zarurî var, gayr-ı zarurî var. Âyetle taahhüd altına alınan, zarurî kısmıdır... Mecazî olan rızk ise, âyetin taahhüdü altında değildir..." Bu nüktenin tamamını izah eder misiniz?

 10. "Arkadaş! Masum bir insana veya hayvanlara gelen felâketlerde, musibetlerde, beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Meselâ, bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur." deniyor. Buraya göre çocuk dünyada ceza almazsa, ahirette mi alacaktır?

 12. "Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları, ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak, şeriat-ı fıtriyece haramdır." Detaylıca izah eder misiniz?

 13. "Arkadaş! Bu risale, Kur'anın bazı âyâtını şuhudî bir tarzda beyan eden bir nevi tefsirdir. Ve hâvi olduğu mesail, Furkan-ı Hakîm'in cennetlerinden koparılmış bir takım gül ve çiçekleridir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 14. "Evet, hatt-ı harbde siperde oturup müdafaa eden bir nefer, etrafında bulunan boş siperlere gitmeyip, bulunduğu siper içinde diğer bir pencereyi açması elbette bir ihtiyaca binaendir." Diğer pencere açmak, tekrar anlamına mı geliyor?

 15. “Çünki takib ettiğim yol, akıl ile kalb arasında yeni açılan berzahî bir yoldur.” cümlesindeki “berzah” tabirinden kastedilen nedir?

 16. "Nurların üstüne bıraktığım kelime taşları, delalet için değildi. Ancak, kaybolmamak için birer nişan ve birer alamet olarak bırakırdım." Kelimelerin delalet olabilmesi ve kelimelere nişan ve alamet olarak bırakılmasını nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...