Block title
Block content

Münazarat

İçerikler

 1. "Dâru'l-muallimîni muvakkaten şu dârülfünun dairesinde merkez kılmak, mezc etmektir..." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Evkaf, hakkıyla intizama girse, şu havuza tevhid-i medâris tarikiyle bir mühim çeşmeyi akıtacaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Kürdistan’da âdet-i müstemirre olan talim-i infiradiyi halka ve daireye tebdil etmek." Burayı “talim-i infiradi” ile birlikte izah edebilir misiniz?

 4. "Medresetü'z-Zehrâ İslâmiyete ve insâniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı bil'istihkak kendine münhasır edecektir." izah eder misiniz? Üstad'ın zekat istemesi istiğna düsturuna aykırı değil mi?

 5. "İslâmiyeti, onu paslandıran hikâyat ve İsrailiyat ve taassubat-ı bârideden kurtarmak." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "İslâmiyet hariçte temessül etse, bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye, salonu dahi..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 7. "Maarif-i cedideyi medârise sokmak için bir tarik ve ehl-i medresenin nefret etmeyeceği saf bir menba-ı fünun açmaktır. Zira, mükerreren söylemişim: Fena bir tefehhüm, meş’um bir tevehhüm şimdiye kadar set çekmiştir." izah eder misiniz?

 8. "Teessüfle görülüyor ki, onların tebâyün-ü efkârı, ittihadı tefrik ettiği gibi; tehâlüf-ü meşâribi de terakkiyi tevkif etmiştir..." cümlesini devamı ile açıklar mısınız?

 9. "Ademin kabahatine vücut vermek kadar ahmaklıktır... Bir zâtta ilim, adem-i hilim ile iktiranı cihetiyle, adem-i hilimden neş’et eden kabahati ile ilmi mahkûm etmek ne derece eblehliktir..." cümlesini yorumlar mısınız?

 10. "Ey bize vesayete muhtaç çoçuk nazarıyla bakan ehli hükümet..." Devamıyla izah eder misiniz? Bir de burda İttihat ve Terakki'den ne isteniyor?

 11. "İhtar: Ey kendini havass zanneden ehl-i siyaset ve ehl-i hükûmet! Ye'si kırmak için avâma ders ve hitap olan şu kitabı senet tutup tesellî etmeyiniz..." Devamıyla izah eder misiniz?

 12. "Medrese de -intizam ve tefeyyüz ve mahreç bulunmadığından- zamana göre ulemayı yetiştiremedi." Buradaki kavramlar neyi ifade ediyor?

 13. "Zira zekîler galiben mektebe gittiler. Zenginler, medresenin maişetine tenezzül etmediler. Medrese de -intizam ve tefeyyüz ve mahreç bulunmadığından- zamana göre ulemayı yetiştiremedi. Sakınınız! Ulemaya buğzetmek bir hatardır." Bu pasajı konu bütünlüğü içinde açıklar mısınız?

 14. Jön Türkler hakkında bilgi verir misiniz?

 15. "Hayat bir faaliyet ve harekettir." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "İnsanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî karşı çıkar." "Fikr-i infiradî" insanın âmâlini nasıl dağıtıyor?

 17. "Sonra da ilel-i müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden aculiyet çıkar, himmetin ayağını kaydırır." Aculiyetin, himmetin ayağını kaydırmasını nasıl anlayabiliriz?

 18. "Sonra da medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî karşı çıkar." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "Sonra müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapteden meylüttefevvuk istibdadı hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür." İzah eder misiniz?

 20. "Sonra, başkasının tekâsülünden görenek fırsat bulup, hücum edip belini kırar." cümlesini izah eder misiniz?

 21. Zindan-ı atâlete düştüğümüzün sebebi nedir?

 22. Zindanı atalete düşüren sebeplerin sıralamasındaki hikmeti açıklar mısınız? Sanki bazılarının yer değiştirmesi lazım gibi geliyor?..

 23. "Himmetin elini tutup oturtturur. Siz de, لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ olan hakikat-i şâhikayı üzerine çıkarınız." Bu ifadenin geçtiği yeri, ilgili ayetle bağlantısıyla birlikte izah eder misiniz?

 24. "Şimdi anlıyorum ki, ne dediğimi anlamıyorsunuz. Zira ben siz oluyorum, anlamıyorum. Şunun büyük kardeşi olan ulemâ reçetesi (Muhâkemât) daha müphem konuşuyor. Demek beraber gezmekliğim lâzım. İşte ben de hayâlimi terfik ettim..." izah eder misiniz?

 25. "Size meşakkatte büyük rahat var. Zira, fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı yalnız sa’y ve cidaldedir." İzah eder misiniz?

 26. "Sonra da acz ve nefsin itimatsızlığından neş'et eden ve işi birbirine bırakmak olan düşman-ı gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur..." Buradaki, "acz ve nefsin itimatsızlığının" esbabı nedir?

 27. "Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor." Rahat meyli neden meşakkatin anası gibi gösterilmiş?

 28. "Ceride-i Seyyare, Ebu Lâşey, İbnüzzaman, Ehu’l-Acâib, İbn-u Ammil-Garâib Said Nursî." Birer cümleyle bu kavramları izah eder misiniz?

 29. "İki madde var mezcettiriyorum. Birinden tiryak-ı şafi diğerinden elektrik-i muzi tevellüd eder." ifadesini açıklar mısınız?

 30. "Sen tâcir misin?.. Evet, tâcirim, hem de kimyagerim." Burada Üstad neden hem tacir hem de kimyager olduğunu söylüyor?

 31. Seyahatimde beni tanımayanlar kıyafetime bakıp beni tacir zannettiklerinden derlerdi ki:... diye devam eden cümleleri açıklar mısınız?

Yükleniyor...