Block title
Block content

On Birinci Söz

İçerikler

 1. "İnsan hayatının mahiyetinin icmalinde geçen; Esma-ı ilahiyeye ait garaibin fihristesi; Hem şuun ve sıfatı İlâhiyenin mikyası; Kâinattaki âlemlerin mizanı; Âlem-i kebirin listesi; Kâinatın haritası;.." İzahı nasıldır?

 2. "Mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalâtının bir ahsen-i takvimidir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 4. "Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmâli şudur: Esmâ-i İlâhiyeye ait garâibin fihristesi, hem şuûn ve sıfât-ı İlâhiyenin bir mikyası, hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı..." İnsanın mahiyet-i hayatı ve kainat ilişkisi hakkında?..

 5. "Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki,.." İnsanın hayatının sureti ve tarzı vazifesi ne demektir, izah eder misiniz?

 6. "Şimdi, hayatının sırr-ı hakikati şudur ki: Tecelli-i ehadiyete, cilve-i samediyete ayineliktir. Yani, bütün âleme tecelli eden esmanın nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiiyetle Zat-ı Ehad-i Samede ayineliktir." İzah eder misiniz?

 7. "Şimdi, senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki: Hayatın bir kelime-i mektubedir. Kalem-i kudretle yazılmış hikmetnüma bir sözdür. Görünüp ve işitilip esma-i hüsnaya delalet eder." İzah eder misiniz?

 8. Hayatın sûreti ve tarz-ı vazifesinin "bir kelime-i mektube, kudret kalemi ile yazılmış hikmetnüma bir söz" olması ve görünüp işitilip esma-i hüsnaya delalet etmesi ne demektir?

 9. Hayatın, "tecelliyat-ı ehadiyete ve cilve-i samediyete ayinelik etmesini" izah eder misiniz?

 10. "...Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin gözbebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir." Bu paragrafdaki son cümleyi açıklayabilir misiniz?

 11. "Kalbin gözbebeğinde aks-i nurunu yerleştirmek..." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 12. Ben bilinmeyen (gizli) bir hazine idim, bilineyim istedim,.. diye devam eden hadisin kaynakları var mı?

 13. Hadisi kudside; "Semavat ve yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım." deniyor. Ancak Arş, kalpten daha güzel ve geniş bir tecelligah değil midir? Oraya neden sığmıyor da müminin kalbine sığdım deniyor?

 14. Hadisteki; "Ben semavata ve zemine sığmadım, ama bir müminin kalbine sığdım." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 15. Kainatın yaratılmasındaki en önemli sebep nedir? *Rabbimizin, gizli bir hazineydim bilinmek istedim, ifadesi mi? *Sen olmasaydın Habibim kainatı yaratmazdım, ifadesi mi?

 16. Muazzez Üstadımızın On Birinci Söz'ün son paragrafında nazara verdiği ayetlerin kısaca meallerini öğrenebilir miyiz?

 17. On Birinci Söz'ün sonundaki Farisi hadisin manası açıklar mısınız?

 18. ’’Ben bir gizli hazine idim, bilinmeye muhabbet ettim, kainatı yarattım’’ mealindeki kudsi hadisi nasıl anlamalıyız? Bu kudsi hadisi Rabbimizin Samed ismi ile de ilişkilendirerek açıklar mısınız?

 19. Yaratılmadan önce, yoklukta iken; acı, elem ve sonunda da cehennemde kalma ihtimali olan bir varlık ister misin, diye sorulsa idi, şimdiki bildiklerimle hayır derdim. Bize evet cevabını verdirecek, varolma güzellikleri neler olabilir?

 20. "Kur'an, şu âlemde tecelli eden ilahî isimlerden ve sıfatlardan bahseder ve her mahlukun esma-ül hüsnaya ve sıfat-ı ulyaya nasıl ayinedarlık yaptığını beyan eder... " Bu cümlelerinize Kur'an'dan örnek ayetler verebilir misiniz?

 21. Allah insanı yaratırken sormuyor. Yaradılmış olmaktan dolayı mutsuz isem bu haksızlık değil mi? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

 22. Allah beni neden yarattı, belki ben yaratılmak istemiyordum; seçim hakkım yok ama sonucunda ceza var!.. Bu mevzuyu değerlendirir misiniz?

 23. Allah ihtiyacımız olan bir şeyi vücuda getirmeseydi, biz onun yokluğunu hissedebilir miydik? Yani; bir şeyin adem-i vücudu, o şeyin adem-i ilmine delalet eder mi?

 24. Allah'ın irade etmiş olduğu bu tanınma formatında imtihanın fonksiyonu nedir? Tanıma ile imtihanın ilişkisi nedir? Gizli kalarak, "Beni bulabilecekler mi?" diye imtihana tabi tutmanın hikmeti ne olabilir? Bir oyun gibi görünüyor bu; uluhiyete uygun mu?

 25. Allah'ın kendini sevmesi, beğenmesi, kullarının da O'nu tanımasından; O'na ibadet etmesinden haz almasını nasıl anlamalıyız? İnsanlar arasında bunu yapanlar kendini beğenmiş diye addediliyor ve bu hoş karşılanmayan olumsuz bir durumdur!

 26. Allah'ın, kainatı yaratmasının hikmeti; "Ben gizli bir hazine idim bilinmek istedim" kudsi hadisi ile ifade ediliyor. Fakat kendisinin, görerek değil de, gaybi olarak, akli nakli delillerle tanınmasını istiyor. Tanınmak isteyen neden gizleniyor?

 27. Bediüzzaman, Risalelerde esmaların üzerinde özel bir önemle ve muhtelif tekrarlarla duruyor. Kainatın yaradılış gayesinin Allah'ın mutlak ilmiyle kendini seyretmesi ve kendini tanıttırmayı dilemesi denebilir mi? Esmaların önemini açıklar mısınız?

 28. Bir insan niye Allah'a inanır; bu hayatı anlamlandıramadığı için mi?

 29. İnsanın Allah'ı tanımak için akla ihtiyacı olduğuna göre, Allah aklı zaten insana vermeliydi. Akıl için Allah'a neden şükretmeliyim? Eğer akıl olmasaydı, Allah'ı zaten bulamazdım, bu yüzden yaratılmamızın bir anlamı olmazdı. Ne dersiniz?

 30. İnsanlar bu dünyaya imtihan için geldiklerine göre, Kur-an´ı Kerim´den haberleri olmayan kimseler bu imtihandan muaf mıdırlar? Eğer muaflarsa bu insanlar neden vardır; imtihana da tabi tutulmuyorlar. Ayrıca Kur-an´ı Kerim´den haberleri yok diye cennete mi gidecekler? Üstadımız bu konuda bizi aydınlatıcı bilgiler vermiş midir?

 31. On Bir ve Yirmi Üçüncü Sözlerde ifade edilen insanın vazifeleri, ayet ve hadislerde var mıdır? Varsa, örnek verir misiniz?

Yükleniyor...