Block title
Block content

On Dördüncü Söz

İçerikler

 1. "İnsan dünyası ve hayvan alemi altı günde yaşayacağına işaret eden..." cümlesinde anlatılmak istenen nedir?

 2. Bu ayet-i kerime ile (Hud suresi 1.ayet) bu sözde işlenen konular arasında nasıl bir ilgi vardır?

 3. Eyyam-ı Kur'aniye Ne Demektir?

 4. Hadis-i şerifler, Kur’an'ın hakiki müfessiri olarak zikredilmektedir. Bunu nasıl anlamalıyız? Bu paragrafta ... “teslim ve inkıyad” özellikle nazara verilmektedir. Bunun sebebi nedir ve nasıl anlaşılmalıdır?

 5. Kainatın Yaratılışında Altı Gün Kavramını Nasıl Anlayabiliriz?

 6. On Dördüncü Söz'de, "gökleri, yeri altı günde yarattık" ayetiyle, konunun devamında anlatılmak istenen hakikatın birbiriyle alakası yokmuş gibi anlaşılıyor. Açıklamanın ayetle olan irtibatını açıklar mısınız?

 7. On Dördüncü Söz'ün başında, hadislerin yüksek hakikatlerini anlama noktasında bir basamak olacağından bahsediliyor. Fakat devamı ile bu başlık arasında bağlantı kuramadım?..

 8. On Dördüncü Söz'ün, Birincisi diye başlayan yerini izah eder misiniz?

 9. Yerlerin ve göklerin altı günde yaratılmasının hikmeti nedir? Kâinat yerine “yerler ve gökler” tabiri niçin tercih edilmiştir? İnsan dünyası ve hayvan âleminin ... Bunu nasıl anlamalıyız?

 10. الر ٭ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ Üstad Hazretleri On Dördüncü Söz’e yukarıdaki ayetle başlamıştır. Ayetin kısaca bir izahını yapar mısınız?

 11. “Fâtır-ı Zülcelal'in halkettiği seyyal âlemleri, seyyar kâinatları, geçici dünyaları, nazar-ı şuhuda gösteriyoruz...” Bu cümleyi; yukarıdaki paragrafta eyyamın kastedilen süresi ve mahiyeti itibari ile nasıl anlamalıyız?

 12. "Bütün eşya, bütün ahvaliyle, vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır..." deniyor. Gittikten sonra yazılma nasıl oluyor?

 13. "Her şey vücudundan önce ve vücudundan sonra da yazılıdır," anlamına gelen ayet-i kerime, canlı ve cansızdan mı bahsediyor; yoksa ilmi ve harici vücutlardan mı bahsediyor?

 14. "Mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda,.." Burada geçen "kemik ve odun" tabirlerinin hakikatlerini anlatır mısınız?

 15. İkinci Mesele'ye konu olan ayetlerin tefsirleri hakkında malumat verir misiniz?

 16. Üstadımız Kitab-ı Mübin tabirine; tohumları, çekirdekleri ve kökleri misâl olarak veriyor. Bunu Kitab-ı Mübin’in bir tefsiri olarak değerlendirebilir miyiz? "Yaş-kuru” her şeyin Kitab-ı Mübin'de bulunmasını Kur’an-ı Kerim açısından nasıl anlamalıyız?

 17. “Bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ... ölmüş odunlarda, kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz.“ Vücudundan evvel ve sonra“ tabirinin özellikle tercih edilmesinin hikmeti nedir?

 18. “Güya her bir bahar, birtek çiçek gibi, gayet muntazam ve mevzun olarak, ... Hakikat nerede? Ehl-i gafletin telakkileri nerede?” Bu paragrafta “Cemil ve Celil” isimlerinin kullanılma sebebi nedir?

 19. "Hamele-i Arş ve yer ve göklerin melâike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında Muhbir-i Sadıkın tasvir ettiği, meselâ kırk binler başlı,.." On Dördüncü Söz'ün, üçüncüsü ve dördüncüsü diye başlayan yerleri izah eder misiniz?

 20. Kırk bin başlı melek ve arşı taşıyan üç melek hakkında bilgi verir misiniz?

 21. “Üçüncüsü: Meselâ, hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında Muhbir-i Sadık'ın tasvir ettiği, ... تُسَبِّحُ لَهُ السَّموَاتُ السَّبْعُ وَاْلاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ..." Ayetlerin İzahı ve...

 22. Dördüncü Mesele’de geçen “Kadir-i Mutlak o derece sühulet ve sür'atle ve mualecesiz ... gibi görünüyor, fehmediliyor. ” cümlesini, o meselede geçen ayetleri de nazara alarak örneklerle izah eder misiniz?

 23. Meleklerin, bu küllî ibadet ve tesbihleri âlem-i misâlde tercümanlık ile âlem-i ervahta temsil ve ilan etmelerini nasıl anlamalıyız?

 24. “Evet müteaddid eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevîsi olacaktır. Eğer o cem'iyet, imtizaç edip ittihad şeklini alsa, ..." a. “Müteaddid eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevîsi olacaktır.” ne demektir?

 25. "Sâni-i Zülcelâlin Esmâ-i Hüsnâsından Nur isminin bir kesif aynası hükmünde olan güneşin emr-i Rabbânî ve teshir-i İlâhî ile mazhar olduğu vazifeler,.." Burada neden "Nur" ismi seçilmiş?

 26. “Hem Güneşin azamet-i nuraniyeti derecesinde ihatası,..” Burada nuraniyet ile ışık farklı kavramlar olarak mı algılanmalıdır? İlâhî nuraniyyet nasıl anlaşılmalıdır?

 27. “Hem o Güneş, her şeffaf zerreye, ... timsali görünmesiyle anlaşılır.” Bu meseleyi Cenâb-ı Hak ile mevcudat arasındaki münasebet açısından nasıl anlamalıyız?

 28. “Hem o Sâni'-i Kadîr nihayet derecede masnuata karib olduğu halde, masnuat nihayet ... ve hüsn-ü san'attan hariç bırakmıyor.” ... d1. Güneşin şeffaf şeylere onların zatlarından daha yakın olması ne demektir? Ve...

 29. “Güneşin nur ve hararetinin Allah’ın ilim ve kudretine nisbetle toprak gibi kesif olduğu” ifade edilmektedir. Burada sözü edilen “nispeti” biraz açar mısınız? Kesafette toprağın örnek verilmesinin bir hikmeti var mıdır?

 30. “Hem güneşi, mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak fâil-i muhtar farzetsek, ... zerreye de kabiliyetine göre kemal-i intizam ile verir.” Sadece bir mahz-ı emir ile yapılması,.? Feyizlendirme ne demektir?

 31. On Dördüncü Söz'ün, Beşinci Meselesi'ni Açıklar mısınız?

 32. “Beşincisi: ... iki temsile bak: ...” Bu meselede nazara verilen bu çok önemi sorunun cevabını daha iyi anlayabilmemiz için, zikredilen ayetlerin meallerini de vererek, bir izah getirebilir misiniz?

 33. “Birinci Temsil: Meselâ şâhane bir bağ var ki, ... Ve şu hizmetkâr ise tenbellik etti, deliğin kapağını açmadı... O vakit Hâlık'ın san'at-ı Rabbaniyesinden ve Sultan'ın nezaret-i şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin, o sersemden şekvaya hakları vardır. " Burada geçen “başka” tabirinden ne anlaşılmaktadır?

 34. "Beşinci Sual: Âdil ve Rahîm, "a. İnsanların şümullü ve külli isyanlarına ceza verilmesiyle vazifeli olan unsura veya unsurlara başka ve değişik hangi vazifeler yüklenmiş olabilir?

 35. "Küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet,... Sair mevcudatın netaic-i amellerine halel verdiği gibi esma-i İlâhîyenin cilve-i cemallerine perde çeker.” Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

 36. "Küfür ve dalalet; cinayet-i sâriyedir. Sair mevcudatın netâic i amellerine halel verdiği gibi, esmâ-i İlâhiyenin cilve-i cemâllerine perde çeker." cümlesini açar mısınız?

 37. “İkinci Temsil: Meselâ cesîm ... bilâşübhe sezâdır.” a. “Çünki tek bir adem, hadsiz ademleri intac eder. Fakat vücud kendine göre semere verir.” cümlesini bir misâlle açabilir misiniz?

Yükleniyor...