On Dördüncü Söz

İçerikler


 1. الر ٭ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ Üstad Hazretleri On Dördüncü Söz’e yukarıdaki ayetle başlamıştır. Ayetin kısaca bir izahını yapar mısınız?

 2. Bu ayet-i kerime ile (Hud suresi 1.ayet) bu sözde işlenen konular arasında nasıl bir ilgi vardır?

 3. Hadis-i şerifler, Kur’an'ın hakiki müfessiri olarak zikredilmektedir. Bunu nasıl anlamalıyız? Bu paragrafta ... “teslim ve inkıyad” özellikle nazara verilmektedir. Bunun sebebi nedir ve nasıl anlaşılmalıdır?

 4. Yerlerin ve göklerin altı günde yaratılmasının hikmeti nedir? Kâinat yerine “yer ve gökler” tabiri niçin tercih edilmiştir? On Dördüncü Söz, Birinci Meseleyi detaylıca izah eder misiniz?

 5. “Fâtır-ı Zülcelal'in halkettiği seyyal âlemleri, seyyar kâinatları, geçici dünyaları, nazar-ı şuhuda gösteriyoruz...” Bu cümleyi; yukarıdaki paragrafta eyyamın kastedilen süresi ve mahiyeti itibari ile nasıl anlamalıyız?

 6. İkinci Mesele'ye konu olan ayetlerin tefsirleri hakkında malumat verir misiniz?

 7. “Bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ... ölmüş odunlarda, kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz.“ Vücudundan evvel ve sonra“ tabirinin özellikle tercih edilmesinin hikmeti nedir?

 8. Üstadımız Kitab-ı Mübin tabirine; tohumları, çekirdekleri ve kökleri misâl olarak veriyor. Bunu Kitab-ı Mübin’in bir tefsiri olarak değerlendirebilir miyiz? "Yaş-kuru” her şeyin Kitab-ı Mübin'de bulunmasını Kur’an-ı Kerim açısından nasıl anlamalıyız?

 9. “Güya her bir bahar, birtek çiçek gibi, gayet muntazam ve mevzun olarak, ... Hakikat nerede? Ehl-i gafletin telakkileri nerede?” Bu paragrafta “Cemil ve Celil” isimlerinin kullanılma sebebi nedir?

 10. “Üçüncüsü: Meselâ, hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında Muhbir-i Sadık'ın tasvir ettiği,.." Ayetlerin izahı ve melekler hakkında genel manada özet bir bilgi verebilir misiniz?

 11. Meleklerin, bu küllî ibadet ve tesbihleri âlem-i misâlde tercümanlık ile âlem-i ervahta temsil ve ilan etmelerini nasıl anlamalıyız?

 12. “Evet müteaddid eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevîsi olacaktır. Eğer o cem'iyet, imtizaç edip ittihad şeklini alsa, ..." a. “Müteaddid eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevîsi olacaktır.” ne demektir?

 13. Dördüncü Mesele’de geçen “Kadir-i Mutlak o derece sühulet ve sür'atle ve mualecesiz ... gibi görünüyor, fehmediliyor. ” cümlesini, o meselede geçen ayetleri de nazara alarak örneklerle izah eder misiniz?

 14. “Hem o Sâni'-i Kadîr nihayet derecede masnuata karib olduğu halde, masnuat nihayet ... ve hüsn-ü san'attan hariç bırakmıyor.” ... d1. Güneşin şeffaf şeylere onların zatlarından daha yakın olması ne demektir? Ve...

 15. “Hem o Güneş, her şeffaf zerreye, ... timsali görünmesiyle anlaşılır.” Bu meseleyi Cenâb-ı Hak ile mevcudat arasındaki münasebet açısından nasıl anlamalıyız?

 16. “Hem Güneşin azamet-i nuraniyeti derecesinde ihatası,..” Burada nuraniyet ile ışık farklı kavramlar olarak mı algılanmalıdır? İlâhî nuraniyyet nasıl anlaşılmalıdır?

 17. “Hem güneşi, mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak fâil-i muhtar farzetsek, ... zerreye de kabiliyetine göre kemal-i intizam ile verir.” Sadece bir mahz-ı emir ile yapılması,.? Feyizlendirme ne demektir?

 18. “Güneşin nur ve hararetinin Allah’ın ilim ve kudretine nisbetle toprak gibi kesif olduğu” ifade edilmektedir. Burada sözü edilen “nispeti” biraz açar mısınız? Kesafette toprağın örnek verilmesinin bir hikmeti var mıdır?

 19. “Beşincisi: ... iki temsile bak: ...” Bu meselede nazara verilen bu çok önemi sorunun cevabını daha iyi anlayabilmemiz için, zikredilen ayetlerin meallerini de vererek, bir izah getirebilir misiniz?

 20. "Meselâ şâhane bir bağ var ki, nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnu'lar içinde bulunuyorlar... Ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin, o sersemden şekvaya hakları vardır." izah eder misiniz, "başka" ifadesi ne demektir?

 21. “İkinci Temsil: Meselâ cesîm ... bilâşübhe sezâdır.” a. “Çünki tek bir adem, hadsiz ademleri intac eder. Fakat vücud kendine göre semere verir.” cümlesini bir misâlle açabilir misiniz?

 22. "Küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet,... Sair mevcudatın netaic-i amellerine halel verdiği gibi esma-i İlâhîyenin cilve-i cemallerine perde çeker.” Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...