Block title
Block content

Birkaç biçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtardır

İçerikler

 1. "Eğer gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak." Buradaki "ebedi gençlik"ten ne kast ediliyor?

 2. "Hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zâhirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyâde elemler, hüzünler, kederler verir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İnsanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. O zamanlardan dahi hem elem, hem lezzet alabilir." Fikri alakadarlık ile fıtri alakadarlık arasında fark var mıdır?

 4. "İnsanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. O zamanlardan dahi hem elem, hem lezzet alabilir." Gelecek zamandan nasıl lezzet alınabilir?

 5. "Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyâde belâlar ve elemler getirecek..." cümlelerini izah eder misiniz?

 6. "Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 7. "Eğer İmân hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar, imânın nuruyla ışıklanır ve vücud bulur; zaman-ı hazır gibi, ruh ve kalbine imân noktasında ulvî ve mânevî ezvâkı ve envâr-ı vücudiyeyi veriyor." izah eder misiniz?

 8. "Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz." cümlenin geniş izahını yapar mısınız?

 9. "İnsan ise eğer dalâlet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'î lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor..." Geçmiş ile ilgili hüzünler, gelecek ile ilgili endişeler nedir, bilgi verir misiniz?

 10. "İnsan ise, eğer dalâlet ve gaflete düşmüşse, hazır lezzetine, geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler, o cüz’î lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususan gayr-ı meşru ise, bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir." izah eder misiniz?

 11. "Meselâ, burada, gözünüz önünde bir darağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango -fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren- dairesi var. Biz, alâküllihal, hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz, bizi çağıracaklar..." Bu temsili izah eder misiniz?

 12. Ehl-i dalaletin mazi ve müstakbelinin mukayesesi yapılırken mazideki vaziyetleri “akıl alakadarlığı” olarak nazara veriliyor. Gelecek zamanlar ise “itikadsızlıkları” noktasından değerlendiriliyor. Bunun sebebi ne olabilir?

 13. "Darağacı hükmünde olan ölüm ve ebedî zulümat kapısı olan kabrin musibetine, aynen zahiren göründüğü gibi düşer." Buradaki "aynen zahiren göründüğü gibi düşer"den kasıt nedir?

 14. "Gençlik gidecek, sefehatta gitmişse hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıklarla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapis..." izahı?

 15. "Gençlik gidecek. Sefahette gitmişse, hem dünyada, hem âhirette binler belâ ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere..." cümlesindeki "evhamlı hastalığı" nasıl anlamalı?

 16. "Öyle gençler ekseriyetle suistimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere..." Buradaki "israfattan gelen evhamlı hastalık" nedir; israfı nasıl anlayabiliriz, masturbasyon olarak da yorumlanıyor?

 17. "Yüz yirmi dört bin enbiya aleyhimüsselâm ile beraber hadd ü hesaba gelmeyen ehl-i velayet ve ehl-i hakikat, müttefikan haber veriyorlar." Hepsi Kur'an'dan konuştuğu için sözleri bir sayılır ve gözle görmedikleri için kanıt olmaz diyenlere ne denilebilir?

 18. "Zehirli bir bal hükmünde olan gayr-ı meşru dairedeki gençliğin sefahetkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için,.." İzah eder misiniz; günaha dalan gençlerin imanı gitmiş mi oluyor?

 19. Musibetler günahların temizlenmesine de sebep olabiliyor. Olaya bu açıdan bakabilir miyiz? Mukadderat-ı beşer piyangosu tabirine binaen; Piyango, mahiyeti itibarıyla herkese isabet etmez . Burada piyango ifadesinin kullanımı nasıl oluyor?

 20. "Alem-i berzahta, ehl-i keşfü’l-kuburun müşahedesiyle ve bütün ehl-i hakikatin tasdikiyle ve şehadetleriyle, ekser azaplar, gençlik suistimalâtının neticesi olduğunu bileceksiniz." Özellikle suistimalat cümlesini açıklar mısınız?

 21. "Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden gençlik saikasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler eyvahlar işittiğiniz gibi hapisanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla,.." izah eder misiniz?

 22. "Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez..." ifadesini tüm yönleriyle ele alıp, izah eder misiniz?

 23. "Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez." sözünü nasıl anlamalıyız?

 24. "Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez." sözünü nasıl anlamalıyız? Sonuçta herkes zarara rızasıyla girmiyor mu? Herkesin iradesi var ve herkes bu iradesiyle iyiyi ya da kötüyü seçer. Yani rızasıyla girer. O zaman hiç kimseye merhamet edilmez mi?

 25. Kabir yerine, berzah kelimesinin kullanılması nedendir? Ayrıca, ahirette cehennem ve sakar belası ne anlama gelmektedir? Günaha giren gençlere merhamet edilmezse tebligat nasıl yapılır? Bu hususta bizleri aydınlatır mısınız?

Yükleniyor...