On Yedinci Söz

İçerikler


 1. "Hem zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı; asırlara, senelere, mevsimlere hattâ günlere, kıt'alara taksim ederek..." Bayramın; asırlar, seneler, mevsimler, günler bazında açılımının izahı ve bayramın, kıtalara taksim edilmesi ne demektir?

 2. "Ayrı ayrı hesapsız mehasin ve in'amattan istifade etmeğe muvafık..." Neden sadece nimet denmemiş, mehasin de eklemiş? Havas ile mücehhez bir ceset giydirmekle ilgili birkaç örnek verebilir misiniz? Cesedi olmayanlar bu bayramdan ve nimetlerden mahrum mu?

 3. Âlem-i ervah ve ruhaniyat ne anlama gelmektedir? "Küçük büyük, ulvî süflî her bir ruh"tan maksat nedir? "Ruhaniyat, melaike ve sekene-i semavat" tabirlerini nasıl anlamalıyız?

 4. "Bu söz, iki âlî makam ve bir parlak zeylden ibarettir." cümlesinde zikredilen "iki âli makam" ile "bir parlak zeyl"den maksat nedir? On Yedinci Söz'ün Ana Konusu ve Teması Nedir?

 5. "Tabakat-ı âliyede olan ruhâniyyatı ve melâikeleri ve sekene-i semâvatı seyre celbedecek bir cazibedârlık görünüyor ve ehl-i tefekkür için öyle şirin bir mütalaagâh oluyor..." izahı, temaşanın tarifinin yapılamaması neden?

 6. "Yaz zamanında masnuat-ı sagîrenin taifelerine öyle şaşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki,.." Masnuat-ı sağirenin taifelerine bu bayramın daha şaşaalı olduğu ifade ediliyor. Burada küçük masnuatın öne çıkarılmasının hikmeti nedir?

 7. "Ruhlu mahlukatına ve nebatî masnuatına birer resm-i geçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır..." Resm-i geçit tarzında ulvî bir bayram ifadesini açar mısınız?

 8. "Ücret-i mâneviyye, o tükenmez hazine-i rahmetinde baîd değil ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللَّهُ " La ya'lemül gaybe İllallah ifadesini açıklar mısınız?

 9. Helal olduğu için kesip yediğimiz hayvanlara çektirdiğimiz bu ıstırap İlâhî hikmet ve rahmetle nasıl bağdaştırılabilir? Kurban ibadetini yapan Müslümanlara, bazı kesimlerin karşı çıkmalarını ve bunu bir katliam gibi göstermelerini nasıl yorumlarsınız?

 10. "Öyle de, sâir zîruh ve hayvanatın dahi ... telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ... bir çeşit mükâfat-ı ruhaniye..." Diğer ziruh ve hayvanatın da istidatlarına göre manevî ücretlerinin olacağı ifade edilmektedir. Bunu nasıl anlamalıyız?

 11. "Kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismânî bir vücud-u bâki vererek Sırat üstünde, sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor." Kurbanların; sırat üstünde sahibine bineklik yapmasını nasıl anlamalıyız?

 12. "Kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismanî bir vücud-u bâki vermek" ne demektir? Koyun cinsinin zikrinin bir hikmeti var mıdır?

 13. "Nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor,.." Bu ifadeye göre şehitlik sadece askerlerle ilgili bir makam mıdır?

 14. "Nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor..." Başka bir risalede şehitlerin velayet makamı ile taltif edilecekleri beyan ediliyor. Bu ne anlama gelmektedir? Bir şehidin bütün günahları affediliyor mu?

 15. "Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda,.." Burada Rahmân isminin öne çıkarılmasının hikmeti nedir?

 16. "Vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman, vatan-ı aslîlerine bir meyelân-ı şevk-engiz, ruhlarında uyandırıyor." İnsanlarda bu konuda bir şevk ve istirahata bir meyil görülmüyor. Nasıl anlamalıyız?

 17. "Ekseriyyet itibariyle dünyadan, merhametkârane bir tarz ile tenfir edip usandırıyor,.." Merhametkarane tenfir edip usandırma meselesini açabilir misiniz? Bir de ekseriyet kelimesinin kullanım sebebi nedir?

 18. "Ve o resm-i geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra,.." Resmigeçit nöbetlerinden maksut olan neticelerin neler olduğu hususunda açıklama yapabilir misiniz?

 19. "Sâni'-i Kerîm, Fâtır-ı Rahîm, herbir taifenin resm-i geçit nöbeti bittikten,.." Her bir taifenin resmigeçit nöbetinin bitmesi ne demektir? Niçin her bir fert değil de, taife zikredilmiştir?

 20. "Şu ise: وَسِعَتْ رَحْمَتِى كُلَّ شَيْءٍ rahmetinin vüs'at-i şümûlüne zâhiren muvafık düşmüyor." رَحْمَتِى كُلَّ شَيْءٍ وَسِعَتْ bu ifade nedir? Bazı kitaplarda رَحْمَتِى kelimesi cümlenin başında zikredilmektedir. Cümlenin kaynağı nedir?

 21. "Fakat bu ziyafet-i İlâhiye ve bayram-ı Rabbaniyyedeki İsm-i Rahmân ve Muhyî'nin tecellilerine mukabil İsm-i Kahhar ve Mümît, firak ve mevt ile..." Kahhar ve Mümit isimlerinin tecelliyatı olarak firak ve mevt kelimeleri zikrediliyor, nasıl anlamalı?

 22. "Fakat bu ziyafet-i İlâhiye ve bayram-ı Rabbaniyyedeki İsm-i Rahmân ve Muhyî'nin tecellilerine mukabil..." Ziyafet-i İlâhîye ve bayram-ı Rabbaniye için Rahmân ve Muhyi isimlerinin nazara verilmesinin hikmeti ne olabilir?

 23. "Meydan-ı tayeran-ı ervaha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp Huzur-u Rahman'a gitmek;..." Ahiret hayatı için kullanılan ‘sıkıntılı hayat-ı cismaniden kurtulup, meydan-ı tayeran-ı ervaha geçmek’ ifadesini açıklar mısınız?

 24. "Dünya ise, bütün şaşaasıyla âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir..." Dünyanın bütün şaşaasıyla, ahirete nispeten bir zindan olmasını müşahhas bir misâlle izah eder misiniz?

 25. "Mevt, idam değil; tebdil-i mekândır. Kabir ise, zulümatlı bir kuyu ağzı değil; nuraniyetli âlemlerin kapısıdır." Ölümün; tebdil-i mekân, kabrin ise; nuraniyetli âlemlerin kapısı olmasını açıklar mısınız?

 26. "İnsandaki nihayetsiz zaiflik ve âcizliği, bazı şeylerle ihsas ettirip, hayat yükü ve yaşamak tekâlifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp,.." Zaifliğin ve acizliğin bazı şeylerle ihsas ettirilmesini biraz daha açmanız mümkün mü?

 27. "İnsanın alâka peyda ettiği bütün ahbablardan yüzde doksandokuzu, dünyadan gidip diğer bir âleme yerleştikleri için, o ciddî muhabbet sâikasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip, mevt ve eceli mesrurane karşılattırıyor." İzah?

 28. "İhtiyarlık mevsimiyle; dünyevî, güzel ve cazibedâr şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı mânâsını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp, o fâniye bedel, bir bâki matlubu arattır..." Gençler fena ve zevalin mahiyetini idrak edemezler mi?

 29. "Kendi insâniyeti dalâlette boğulmayan insan, o hâletten istifade eder. Rahat-ı kalb ile gider." İnsaniyetin dalalette boğulmaması ne demektir? Yani inanmayanlar insaniyetten mahrum mu yaşıyorlar?

 30. Bir yandan insanın dünyaya çok meftun ve müptela olduğu nazara veriliyor, öbür taraftan da eser-i rahmet olarak dünyadan nefret ettirerek âlem-i bekaya geçmek için bir iştiyak verildiği anlatılıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

 31. "Şu bayramlarda kemmiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan,.." İnsan; şu bayramlarda kemiyeten ve keyfiyeten en ziyade, nasıl istifade eder?

 32. "Ziruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemmiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan,.." Burada insana, ziruhların en eşrefi, denilmesi ne anlama gelmektedir?

 33. "Daim gelen geçen ayineler mecmuası" tabirine örnekler verebilir misiniz? "onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmânın tecelliyatını anla" ifadelerinde geçen görme ve anlama kelimelerinin kullanımı arasında fark var mı?

 34. "Hem bir mezraadır, ek ve mahsulünü al, muhafaza et; müzahrafatını at, ehemmiyet verme..." Dünyanın mezra olması ne demektir? Ayrıca muzahrefatı atmak ne anlama gelmektedir?

 35. "Dünya, bir kitab-ı Samedânîdir. Huruf ve kelimâtı nefislerine değil, belki başkasının zât ve sıfât ve esmâsına delâlet ediyorlar. Öyle ise mânasını bil al, nukuşunu bırak git..." Dünyanın bir kitab-ı samedanî olmasını örneklerle açabilir misiniz?

 36. "Kur'anı dinleyen insana, Kur'andaki ilm-i hakikatı ve nur-u hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmekliği..." Kur'an'daki ilm-i hakikatten maksat nedir?

 37. On Yedinci Söz'de yer alan ve insanın dünyadan kopmasını kolaylaştırma hakkındaki son maddesini izah eder misiniz?

 38. "Kur'an şu beş veche işaret ettiği gibi, başka hususî vecihlere dahi âyât-ı Kur'aniye işaret ediyor. Veyl o kimseye ki, şu beş vecihten bir hissesi olmaya..." Bu beş vecihten birinden hisse alan insan kurtulabilir mi?

 39. "Mihmandar-ı Kerim'in izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık git..." izah eder misiniz?

 40. "Hoş ve faideli bir tenezzüh yap, dön ve o güzel manzaraları irae eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama,.." Hoş ve faydalı bir tenezzüh yaparak, geriye nasıl dönülür?

 41. "Nazar-ı ibretle bak ve zâhirî çirkin yüzüne değil..." Her şeyin zahiri çirkin midir? Cemil-i Bâki’ye bakan yüzler hep gizli ve güzel midir? Ayrıca; bizlerden kaçan ve iltifat etmeyen kafilelerle ilgili örnekler verebilir misiniz?

 42. "Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyle ise alış-verişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma." Dünyanın, seyyar bir ticaretgâh olması nasıl oluyor?

Yükleniyor...