İkinci Mevkıf

İçerikler


 1. "Hem meselâ, adaletperver, ihkak-ı hakkı sever ve ondan zevk alır bir hâkim, mazlumların haklarını vermekten..." Devamıyla izah eder misiniz?

 2. "İşte şu üç misal gibi bin bir esmâ-i İlâhîyenin her birinde pek çok tabakat-ı hüsün ve cemâl ve fazl ve kemâl bulunduğu gibi pek çok meratib-i muhabbet..." devamıyla izah edip "İsm-i Vedûd" hakkında bilgi verir misiniz?

 3. İsm-i Vedud’a mazhariyetin genellikle tasavvuf mesleğinde olduğu ve onlardaki istiğrak ve cezbe gibi hallerin de buna işaret sayıldığı konusunu açar mısınız? 32.Söz'de ise Vedud ismine mazhar muhakkikin-i evliyadan bahsedilmektedir. Nasıl anlamalıyız?

 4. "İşte şu nihayetsiz kemalât-ı muhabbet, vâhidiyet ve ehadiyet dairesinde Zât-ı Zülcelal´in kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olur. Demek o daire haricinde tevehhüm olunan kemalât, kemalât değildir." Açıklar mısınız?

 5. "Vedûd ismine mazhar bir kısım evliya, “Cenneti istemiyoruz. Bir lem’a-i muhabbet-i İlâhiye ebeden bize kâfidir” demişler..." Devamıyla izah eder misiniz?

 6. Mahlûkatın Allah namına aşk ve şarab-ı muhabbetten gelen bir cezbe ile mest olmalarını nasıl anlamalıyız?

 7. Dünyanın ahirete bakan yüzüne "Rahmetin mezheresidir." denilmesini izah eder misiniz?

 8. Dünyanın birinci yüzü olan “Esma-i hüsna’nın aynası” olması ile “marifetullah” arasında ve ikinci yüz olan “ahiretin tarlası” olması ile de “ibadet” arasında nasıl bir ilişki var?

 9. Dünyayı sevme hususunda ölçümüz nedir? Müslümanların dünya ile yanlış münasebetinin faturaları ehl-i dalaletçe maalesef pahalı olarak ödetilmekte ve ısrarla gündemde tutulmaktadır. Detaylı izah eder misiniz?

 10. Otuz İkinci Söz'ün, İkinci Mevkıf, Beşinci Remiz'de beş nokta dendiği halde, neden iki nokta vardır?

 11. Risale-i Nur'a göre dünyanın üç farklı yönü, üç yüzü nedir?

 12. Risalelerde dünya ile ilgili Üstad ne diyor ve dünya sevgisini kalbimizden atmamız için ne öneriyor?

 13. "Halbuki makbul tahkir odur ki, hubb-u âhiretten ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelir." Bu bakış açısı ve mertebeyi kazanmak için neleri tavsiye edersiniz?

 14. Dünyayı tahkir edenlerin birinci ve ikinci sınıfını açar mısınız?

 15. Dünyayı tahkir edenlerin üçüncü ve dördüncü sınıfını açar mısınız?

 16. "O Zat-i Alim-i Kadir, kıyamet gününde âdeta bir çekirdek gibi olan as'as veya acbu'z-zeneb üzerine cesed-i insaniyi bina eder." Buradaki kavramları açar mısınız?

 17. Allah neden "biz" ifadesini kullanıyor?

 18. Kaplerin feyzi için ne yapabiliriz? Ruhun gıdası hangi isimdir, Rahim ismi diyebilir miyiz?

 19. Kur'an-ı Kerim'de, Cenab-ı Hakk'ın zatından müfred değil de cem'i (biz) olarak bahsetmesi hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...