Birinci Maksat

İçerikler


 1. Otuzuncu Söz Dördüncü Misal'de geçen üç yolu açıklar mısınız?

 2. " Ene; hayât, ilim, sem’, basar, irâde, kudret, kelâm denilen yedi sıfâtın âyinesidir." Peki insandaki diğer tözler (cevherler) hangi sıfatlardan oluşuyor?

 3. "Emanet" ne demektir ve hangi risalede izahı vardır?

 4. "Ene, kànûndan ziyâde, esmâ ve sıfât-ı İlâhiyyeyi gösteren bir âyinedir. Rûh ise, esmâ ve sıfât-ı İlâhiyyeye âyinedârlıktan ziyâde, cesede âit bir kànûndur." deniyor, bu ifade doğru mudur?

 5. "Hak ve vacip bir hakikatın mümkin ve miskin bir zıllı olduğuna göre 'ene' ye mana-yı harfi ile bakarak ve aslını görmek veya zıllı ortadan kaldırıp asla ulaşmak mümkündür, yani enenin zevali ile hüve inkişaf ediyor." İzahı?

 6. "Şahsi enaniyet, cemaatle birleşince kuvvetlenir..." cümlesinden ne anlayabiliriz?

 7. Allah'ın büyüklüğünü ve O'nun kudretini gördüğümüz halde, kainatın gizemli olmasının hikmeti nedir?

 8. Allah'ın isimlerini, bizde var olan ölçülerle anlıyoruz; ene diyoruz. Ayrıca, "Allah'ın benzeri yoktur." diyoruz. Birbirine zıt olmuyor mu?

 9. BEN'den O'na, ENE'den HU'ya nasıl varılır?

 10. Bilim ve teknoloji çok ilerlediği ve kainatta tevhid delilleri açık-seçik görülmeye başlandığı hâlde, pek çok ilim adamı niçin hala Allah'a inanmıyorlar?

 11. Bizi biz yapan en büyük değer, benliktir. Ben her şeyden önce, özgürce düşünüp, özgürce karar vermeyi, çok daha yerinde buluyorum. Benliği bize veren Yaratıcı olduğuna göre, verilen benliğin dışına çıkmamız olanaksız. Özgür değilmişiz gibi oluyor...

 12. Cüzi akıl nedir, külli akıl nedir? Bilgi verip en iyi şekilde nasıl kullanabileceğimizi söyler misiniz?

 13. Dar-ı imtihan olan dünyada, esmanın tecelliyatının ve ubudiyet-uluhiyet muvazenesinin ifhamı için enaniyet gerekiyor. Peki ahirette de enaniyete ihtiyaç olacak mı?

 14. Ehl-i dalalet ve ehl-i imanın bakış açıları neden farklıdır?

 15. Emanet-i kübra sadece ene midir? Üstad binler vechinden biri olarak kabul ediyor. Diğer bin vecih de mi insana yüklenmiş; binler vecih neler olabilir?

 16. Enaniyetin kullukla ilişkisi nedir, kulluğu bu noktada biraz açar mısınız?

 17. Ene = nefsi emmare mi? Nefs terakkisi aslında nefsi emmarenin terakkisi mi? Eğer öyle ise ve ene nefsi emmare ise, terakkisi de aynıdır denilebilir mi? Risalelerden yola çıkarak cevaplar mısınız?

 18. Ene bahsinde "adem"deki "elif"in, enaniyeti temsil ettiği söyleniyor; acaba "dal" ve "mim" harfleri neyi temsil ediyorlar?

 19. Ene duygusunun tezahürleri hakkında: İnsanoğlu neden aklı, şuuru, görmesi gibi her şeyi kendinin yaptığını zannediyor?

 20. Ene ile cüzi ihtiyari arasında nasıl bir münasebet vardır? Cüzi ihtiyari enenin bir parçası mıdır? Eneyi yönlendirebiliyorsa onun bir parçası olabilir mi?

 21. Ene mahluk mudur?

 22. Ene neden tehlikelidir ve neden ona itimat edilmez?

 23. Ene Risalesi'nde nübüvvet ile felsefe kesin çizgilerle ayrılmış. Şu var ki, felsefenin düşünce tarzını çok hafif de olsa Müslümanlar olarak, bilmeyerek ya da nefse uyarak benimsemişiz. Mesela rahata düşkünlük, ben merkezli düşünme, farzlardan uzaklaşma...

 24. Ene Risalesi'nin şerhini yapan bir zatın eserinde, "amel-i felsefe" tabiri geçiyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 25. Ene ve nefis zayıflamada ve kuvvetlenmede birbiriyle aynı yönde mi gider? Ramazanda açlıktan nefsim zayıflamştı, ama enem hala kuvvetliydi. Nefsi ve eneyi zayıflatmanın yolu nedir; Üstadımızın yaklaşımı nasıldır?

 26. ENE, Risalelerde bir elife veya ince bir tele benzetiliyor. Bu ifade ile ene zayıflasın, bir çizgi kadar kalsın mı, yoksa sıfırlansın mı demek isteniyor?

 27. Enenin ayna / ayine olması ne demektir?

 28. Enenin ırkçılığa inkılap etmesi ne demektir? Risalelerde bu anlamda bir cümle geçiyor mu?

 29. Enenin mahiyeti bilinmeden, Allah'ı bilmenin mümkinatı yok mudur?

 30. Enenin mahiyeti Nedir? Ruh ve akıl gibi bir cevher mi, korku ve muhabbet gibi bir duygu mu?

 31. Enenin vahid-i kıyasi olması ile insanın Allah'ın isim ve sıfatlarına nümune olarak, zıddıyet olarak ve sanat itibariyle ayna olması arasındaki ilgi nasıldır? Ayrıca kibirli insana niçin enaniyetli deriz?

 32. Esma-i ilahiyyenin muhit ve nihayetsiz bir tecelliyatı var. Kainat ise sonsuz olmayan bir varlık. Bu iki durumun vech-i tevfiki nedir?

 33. Felsefeyle uğraşan Farabi gibi İslam düşünürlerinin zamanla itikadlarında zedelenme meydana geldiği doğru mudur?

 34. İnsan sadece akılla Allah'a ulaşabilir mi?

 35. İnsan, yaratılışından var olan kapasitesiyle Allah'ı bulabilir mi, bu kapasitenin varlığını nasıl anlayabiliriz? Üstadımız bu konuda ne demiş veya sizin görüşünüzü alabilir miyiz?

 36. İnsanda bulunan kuvvet müstakil midir? Yani Cenab-ı Allah'ın kuvvetinin sürekli tecelisi midir? Yoksa insanın içinde mi yaratılıp insana verilmiştir?

 37. İnsandaki "sır hissi" nedir, "kainattaki esrar" nedir; bu ikisi birbiriyle alakalı mıdır?

 38. İnsanın dünyadaki varlığı akıl, kalp, vicdan, şuur, irade, idrak, nefis, his, heves, ruh, hayat, letaif, dimağ, ene vb. maddi manevi latifeler ile olduğunu söylüyor Bediüzzaman; bunları sınıflandırmak mümkün müdür?

 39. Madem ki ene nefsin bir cüz'üdür ve ene berzahtır, mahluk değildir, hatta müşahedetullah enede olur; o halde nefsin, enenin bir cüz'ü olması gerekmiyor mu?

 40. Makrokozmosdaki Nuru Muhammedi'nin mikrokosmosdaki nümunesi ene midir acaba?

 41. Meleklerde ene olmadığı için, marifetullahı idrakleri nasıldır?

 42. Meleklerde ene ve nefis var mıdır; varsa nasıldır?

 43. Mücerred, yani kılıflı ene hakkında bilgi verir misiniz? "Vücud-u itibarisi vardır, vücud-u haricisi yoktur"dan maksat nedir?

 44. Nefisteki şuur ile enedeki şuur aynı mıdır?

 45. Nefsi emmareden kurtulup nefsi mutmainneye nasıl yükselebiliriz? Risaleler ışığında cevaplar mısınız? Mesela tasavvuf kitaplarında az yemek, az konuşmak, az uyumak bunlar hep tavsiye edilir nefsi eğitmede...

 46. Risale-i Nur çerçevesinde nübüvvet ve felsefe arasındaki fark nedir?

 47. Risalelerde yüksek bir mertebe müşahitlik olarak gösteriliyor, bu vazifeyi melekler ve ruhaniyat da yapıyor. İnsan daha pasif gibi olmuyor mu? İnsanın Halife ünvanı diğer mevcudatın tesbihatlarına müdahale gibi daha aktif bir sorumluluk değil mi?

 48. Şuurlu gibi hareket eden hücrelerin veya zerrelerin, hakikaten şuurlu olup olmadığını nasıl anlarız?

 49. Teistler (yaratıcıyı kabul edip, hiçbir dine bağlanmayanlar) hakkında bilgi almak istiyorum ve özelde Risale-i Nur'daki cevaplarıyla... Teizm ile ilgili bilgi verir misiniz?

 50. Üstat Hazretlerinin bir çok yerde, "Dinle ey nefsim!" diye bahsettiği şey, bizim eneyi yanlış kullanarak sahiplendiğimiz şey mi acaba?

Yükleniyor...