Block title
Block content

Birinci Maksat

İçerikler

 1. Enenin ırkçılığa inkılap etmesi ne demektir? Risalelerde bu anlamda bir cümle geçiyor mu?

 2. Enenin mahiyeti bilinmeden, Allah'ı bilmenin mümkinatı yok mudur?

 3. Enenin mahiyeti Nedir? Ruh ve akıl gibi bir cevher mi, korku ve muhabbet gibi bir duygu mu?

 4. Enenin vahid-i kıyasi olması ile insanın Allah'ın isim ve sıfatlarına nümune olarak, zıddıyet olarak ve sanat itibariyle ayna olması arasındaki ilgi nasıldır? Ayrıca kibirli insana niçin enaniyetli deriz?

 5. Esma-i ilahiyyenin muhit ve nihayetsiz bir tecelliyatı var. Kainat ise sonsuz olmayan bir varlık. Bu iki durumun vech-i tevfiki nedir?

 6. Felsefeyle uğraşan Farabi gibi İslam düşünürlerinin zamanla itikadlarında zedelenme meydana geldiği doğru mudur?

 7. İnsan sadece akılla Allah'a ulaşabilir mi?

 8. İnsan, yaratılışından var olan kapasitesiyle Allah'ı bulabilir mi, bu kapasitenin varlığını nasıl anlayabiliriz? Üstadımız bu konuda ne demiş veya sizin görüşünüzü alabilir miyiz?

 9. İnsanda bulunan kuvvet müstakil midir? Yani Cenab-ı Allah'ın kuvvetinin sürekli tecelisi midir? Yoksa insanın içinde mi yaratılıp insana verilmiştir?

 10. İnsandaki "sır hissi" nedir, "kainattaki esrar" nedir; bu ikisi birbiriyle alakalı mıdır?

 11. İnsanın dünyadaki varlığı akıl, kalp, vicdan, şuur, irade, idrak, nefis, his, heves, ruh, hayat, letaif, dimağ, ene vb. maddi manevi latifeler ile olduğunu söylüyor Bediüzzaman; bunları sınıflandırmak mümkün müdür?

 12. Madem ki ene nefsin bir cüz'üdür ve ene berzahtır, mahluk değildir, hatta müşahedetullah enede olur; o halde nefsin, enenin bir cüz'ü olması gerekmiyor mu?

 13. Makrokozmosdaki Nuru Muhammedi'nin mikrokosmosdaki nümunesi ene midir acaba?

 14. Meleklerde ene olmadığı için, marifetullahı idrakleri nasıldır?

 15. Meleklerde ene ve nefis var mıdır; varsa nasıldır?

 16. Mücerred, yani kılıflı ene hakkında bilgi verir misiniz? "Vücud-u itibarisi vardır, vücud-u haricisi yoktur"dan maksat nedir?

 17. Nefisteki şuur ile enedeki şuur aynı mıdır?

 18. Nefsi emmareden kurtulup nefsi mutmainneye nasıl yükselebiliriz? Risaleler ışığında cevaplar mısınız? Mesela tasavvuf kitaplarında az yemek, az konuşmak, az uyumak bunlar hep tavsiye edilir nefsi eğitmede...

 19. Risale-i Nur çerçevesinde nübüvvet ve felsefe arasındaki fark nedir?

 20. Risalelerde yüksek bir mertebe müşahitlik olarak gösteriliyor, bu vazifeyi melekler ve ruhaniyat da yapıyor. İnsan daha pasif gibi olmuyor mu? İnsanın Halife ünvanı diğer mevcudatın tesbihatlarına müdahale gibi daha aktif bir sorumluluk değil mi?

 21. Şuurlu gibi hareket eden hücrelerin veya zerrelerin, hakikaten şuurlu olup olmadığını nasıl anlarız?

 22. Teistler (yaratıcıyı kabul edip, hiçbir dine bağlanmayanlar) hakkında bilgi almak istiyorum ve özelde Risale-i Nur'daki cevaplarıyla... Teizm ile ilgili bilgi verir misiniz?

 23. Üstat Hazretlerinin bir çok yerde, "Dinle ey nefsim!" diye bahsettiği şey, bizim eneyi yanlış kullanarak sahiplendiğimiz şey mi acaba?

Yükleniyor...