Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret

İçerikler


 1. "Kur’ân’ın nazmında bir cezalet-i harika var. O nazımdaki cezalet ve metaneti, İşârâtü’l-İ’câz baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi beyan eder." Biz bazı sureleri çok akıcı okuyabiliyoruz (Yasin vs.) bazılarını okuyamıyoruz. (Kehf suresi) gibi...

 2. Kur'an'ın mucize olan yönlerinden birisi de nazmındaki cezaletidir; cezalet ne demektir, izah edebilir misiniz?

 3. "Azâbı dehşetli göstermek için, en azının şiddetle tesirini göstermekle göstermek ister. Demek taklîli ifade edecek; cümlenin bütün heyetleri de bu taklîle bakıp ona kuvvet verecek..." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Kur'an'ın kelimeleri bir nakış gibidir." diyor Üstad. Buradaki "nakış" kelimesi nakşın evveliyle ahirinin bağlantılı olmasından mı?

 5. "Onlara rızık olarak verdiğimizden bağışta bulunurlar." ayetinde nasıl bir cezalet mucizesi görülüyor?

 6. "Sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki, وَمِمَّا lâfzındaki مِنْ i teb’îz ile o şartı ifade eder." İzah eder misiniz?

 7. Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'ın nazmındaki cezalete örnek olarak hangi ayetleri gösteriyor?

 8. Kur'an'ın kelimeleri arasında bir sonraki ile bir evvelki arasında nakış gibi bir ilişki var. Peki aynı şey Kur'an'ın her ayeti için geçerli midir?

 9. "Altı mertebe-i tevhidi ispat etmekle beraber, şirkin altı envâını reddeder. Herbir cümlesi, öteki cümlelere hem delil olur, hem netice olur." Şirkin kaç çeşidi vardır? Kainattaki fiiller sayısınca şirk olabiliyor mu? İhlas suresinde altı şirk var diyor!

 10. "Sonra kelâmların da meselâ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ’de altı cümle var: üçü müsbet, üçü menfi." Buradaki "menfi"yi nasıl anlayabiliriz?

 11. "Şu şartlarla beraber, tevsî de var. Yani, sadaka nasıl mal ile olur; ilim ile dahi olur, kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor..." Misaller verebilir misiniz? İçki içme diyorsun sana ne diyor sarhoş, kavga edeni ayırıyorsun zarar görüyorsun vs...

 12. Otuz altı adet İhlas çeşitlerini Türkçe olarak gönderebilir misiniz?

 13. Sadakanın ikinci şartını "Ali’den alıp Veli’ye vermek değil, belki kendi malından vermektir." ifadesini "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." hadisi ile açar mısınız?

 14. "Ekser âyât-ı Kur’âniyenin herbirisi, ekser âyâtın herbirisine bakar bir gözü ve nâzır bir yüzü vardır ki, onlara münasebâtın hutut-u mâneviyesini uzatıyor, birer nakş-ı i’câzî nescediyor." izah eder misiniz?

 15. "Mânâsındaki belâğat-i harikadır." Kur'an'ın manasında belağat mucizesi var; bunu açıklar mısınız?

 16. Hz. Üstad, Kur'an'ın nazmındaki cezalete örnek olarak İhlas Suresini veriyor; açıklar mısınız?

 17. Kur'an'ın nazmındaki cezalete örnek olarak Bakara Sûresinin ilk ayetleri veriliyor; bu ayetlerde nasıl bir cezalet mucizesi görülüyor?

 18. Yirmi Beşinci Söz'de Sure-i bakara’nın başında geçen ilk üç ayet ele alınmış. “On altı münasebet hatlarından bir nakş-ı nazmi-i i’cazi teşkil eder.” deniliyor. Fakat bu on altı münasebet ile alakalı bir bilgi vermemiş. Bu on altı münasebet nedir?

 19. "Gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet-nüma, birer nur-i hakikat-eda ve arz bir kafa; ber ve bahr birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih feşan suretinde arz-ı didar eder." cümlesiniz açıklar mısınız?

 20. "Kendini nur-u Kur’ân’dan evvel asr-ı cahiliyette, sahrâ-yı bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında,.." Cahiliye döneminde putperestliğin yanı sıra bir yaratıcı olduğuna inanılmıyor muydu?

 21. Kur'an'ın manasındaki belağata örnek olarak Rahman Sûresindeki ilgili ayetleri açıklar mısınız?

 22. Kur'an'ın manasındaki belağata örnek olarak “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O, Azîz- Hakîmdir.” ayeti örnek veriliyor; bu ayette nasıl bir belağat var?

 23. "Sûrelerin başında mezkûr olan huruf, hurufâtın aksâm-ı malûmesi olan mechûre, mehmûse, şedîde, rahve, zelâka, kalkale gibi aksâm-ı kesiresinden, herbir kısmından..." Cümlesini izah eder misiniz?

 24. Kur'an'ın üslübunda mucize olarak "bedaat-ı harika" var; bu ne demektir?

 25. Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret, Üçüncü Nokta'yı Açıklar mısınız?

 26. Huruf-u Mukattaa nedir, kısımları nelerdir? Harflerin Sırları, İlahi şifreler konularında bilgi verebilir misiniz?

 27. Kur'an'ın üslubundaki bedaata örnek olarak İnşikak Sûresinde geçen ilgili ayetleri açıklar mısınız?

 28. Kur'an'ın üslubundaki harika bedaata örnek olarak Âl-i İmran Sûresinde geçen "De ki: 'Ey Mülkün Sahibi olan Allah'ım!'" diye başlayan ayetleri açıklar mısınız?

 29. Kur'an'ın üslubundaki bedaata örnek olarak Hud Sûresinde geçen ilgili ayeti açıklar mısınız?

 30. "Kamerin bir menzili var ki, Süreyya yıldızlarının dairesidir. ... Medar-ı maişetlerinin en mühimmi hurma ağacı olan sahrânişinlerin nazarında ne kadar münasip, güzel, lâtif, ulvî bir üslûb-u ifade olduğunu, zevkin varsa anlarsın." İzah eder misiniz?

 31. "Tecrî lâfzıyla, yani 'Güneş döner' tabiriyle, kış ve yaz, gece ve gündüzün deveranı,.." Burada güneşin kendi etrafında dönmesinden neden bahsedilmemiş?

 32. Bediüzzaman Hazretleri "kelime penceresi" ifadesiyle neyi kastediyor?

 33. Bediüzzaman Hazretleri "semanın yeşil perdesi" diye bir tabir kullanıyor; açıklar mısınız?

 34. Güneşteki kuvvet, güneşin kendi etrafında dönmesi mi, kütle çekimi Cenab-ı Allah'ın kudreti mi? Risaleler gözlüğü ile bakar mısınız?

 35. Kur'an'ın üslubundaki bedaate kelime olarak "tecrî" kelimesi örnek verilmiş; izah eder misiniz?

 36. Yasin Sûresinde geçen "hurmanın eski dalı" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 37. "Nakkaş-ı Ezelî'nin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki san'at-ı Rabbaniyenin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor." cümlesini açıklar mısınız?

 38. Kur'an'ın üslubundaki bedaate kelime olarak "siraç" kelimesi örnek verilmiş; izah eder misiniz?

 39. "Emrolunduğun şeyi açıkla." ayetini duyan bir adamın secde etmesi mevzuunda, "Müslüman mı oldun?" sorusuna "Yok, Ben şu kelâmın belâğatine secde ediyorum." demesini nasıl anlamalıyız, buradaki belagati açıklar mısınız?

 40. "Kur'an'ın lafzında fesahat var." deniyor; fesahat ne demektir?

 41. "Kur’ân, kulûbe kut ve gıda ve ukûle kuvvet ve gınâ ve ruha mâ ve ziya ve nüfusa devâ ve şifa olduğundan usandırmaz." cümlesini açıklar mısınız?

 42. "Lafzındaki fesahat-ı hârikasıdır. Evet Kur'an manen üslûb-u beyan cihetiyle fevkalâde belig olduğu gibi, lafzında gayet selis bir fesahati vardır." ifadesini açıklar mısınız?

 43. Hicr Sûresinin 94. ayetinde Kur'an'ın üslubundaki kuvvet nasıl görülüyor?

 44. Kur'an'ın lafzında fesahat var buyuruluyor, okuyanı, dinleyeni usandırmıyor; bunun sebebi nedir?

 45. Yirmi Beşinci Söz'de Kur'an'ın fesahatini itiraf eden müşrik bir zattan bahsediliyor; bu zat kimdir, hadise nasıl vuku bulmuştur?

 46. " ل ve ا ile beraber ikisi لا suretinde ittihad ettikleri ve 'elif' لا suretinde hissesi 'lâm'ın yarısıdır. " İzah eder misiniz?

 47. "Hemze, melfuze ve gayr-ı melfuze yirmi beştir ve hemze’nin sakin kardeşi elif’ten üç derece yukarıdır. Zira hareke üçtür." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 48. "Sonra Allah, bu kederin ardından size bir emniyet, bir uyku verdi de içinizden bir topluluğu o uyku sarıverdi." (Âl-i İmrân, 3/154) ayetinin tefsirini açıklar mısınız?

 49. "ر 'lâm'ın kardeşidir. Fakat ebced hesabıyla ر iki yüz, 'lâm' otuzdur. Altı derece yukarı çıktığı için altı derece aşağı düşmüştür. Hem ر telaffuzca tekerrür ettiğinden sakil olup yalnız altı defa zikredilmiştir." İzah eder misiniz?

 50. "ق , ف , ك kardeş oldukları için, ق’ın bir noktası fazla olduğu için ق on, ف dokuz, ك dokuz, ب dokuz, ت on iki ت ’nin derecesi üç olduğu için on iki defa zikredilmiştir." İzah eder misiniz?

 51. Al-i İmran Sûresi 154. ayet için geçen; "Ayette bütün huruf-u hecâ mevcuttur. Bak ki, sakil, ağır bütün aksâm-ı huruf beraber olduğu halde selâsetini bozmamış." ifadesini izah eder misiniz?

 52. Yirmi Beşinci Söz'de geçen; Âl-i İmran suresinin 154. ayetinde Üstadımızın söylediği harf sayısı ile ayetteki harf sayısı birbirini tutmuyor gibi görünüyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 53. "...Evet tergib ve terhib, medh ve zemm, isbat ve irşad, ifham ve ifham gibi bütün aksam-ı kelâmiyede ve tabakat-ı hitabiyede beyanat-ı Kur'aniye en yüksek mertebededir..." cümlesini izah eder misiniz?

 54. "Kur'an'ın beyanında beraat var." buyuruluyor; beraat ne demektir?

 55. Belagat, cezalet, fesahat, bedaat, beyanındaki beraat, makam-ı tergib ve teşvik, makam-ı terhib ve tehdit, makam-ı medh, makam-ı zem ve zecr, makam-ı isbat, makam-ı irşad, makam-ı ifham ve talim kavramlarını izah eder misiniz?

 56. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de terğibdir; buna dair bir örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an cennete nasıl rağbet uyandırıyor?

 57. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de terhibdir; buna bir örnek verebilir misimiz, mesela Kur'an Cehennemden nasıl sakındırıyor?

 58. İ'cazın en yüksek ve en ince derecesine misal verebilir misiniz?

 59. Kur'an'ın nazmı, belağatı, üslubu, lafzı aynı anlama gelmiyor mu; Risalelerde neden farklı farklı işlenmiştir?

 60. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de methtir; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an Cenab-ı Hakk'ı nasıl medhediyor?

 61. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de zemmdir; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an gıybeti nasıl kötülüyor?

 62. "...bir mazlumun şahs-ı mânevîsini insafsızca dişliyorsunuz? Ve hiç aklınız yok mu ki, kendi âzânızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz." Neden şahsı manevi diyor ve kendi azamız ne demektir? Kafir, kardeşimiz olmadığı için gıybeti caiz mi?

 63. "Hem zeminin sahifesinde yüz binler envâı beraber, birbiri içinde, kalem-i kudretiyle hatasız, kusursuz yazmak bir tek Vâhid-i Ehadin sikkesi..." Örnekle izah eder misiniz?

 64. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de ispattır; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an haşri nasıl ispat ediyor?

 65. "İnsan der; çürümüş kemikleri kim diriltecek?" ayetinden, tarihte bir olayın cereyan ettiği anlaşılıyor. Ayetin nüzulüne sebep olan bu olay hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

 66. "Risaletin hücceti o derece yakinî ve haktır ki, hakkaniyette makam-ı tâzim ve hürmete çıkmış ki onunla kasem ediliyor." cümlesini izah eder misiniz?

 67. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan ispat bölümünde Efendimiz (asm)'in nübüvveti örnek verilmiş, izah eder misiniz?

 68. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan ispat bölümünde örnek olarak Kâf Sûresi verilmiş, burayı izah eder misiniz?

 69. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan ispat bölümünde; Yasin Sûresindeki "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" sualine verilen cevabı izah eder misiniz?

 70. "...tabur misâl bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczayı asliyeyi bir sayha ile, sur-u İsrafil’in borusu ile toplar." Toplanan malzemeler; "zerrat-ı esasiye" ve "ecza-i asliye" olarak ifade ediliyor. İzah nasıldır?

 71. Kur'an'ın beraatine örnek olarak Yirmi Beşinci Söz'de Bakara Sûresi 74. âyet veriliyor; bu bölümü izah eder misiniz?

 72. Ordu örneğinde ikinci defa toplanmanın daha kolay olduğu anlatımında anlamadığım husus; zerreler birbirini tanıyor mu?

 73. Kur'anın beraatine örnek olarak ilzam makamında Yirmi Beşinci Söz'de Bakara Sûresi 23. âyet örnek veriliyor; bunu izah edebilir misiniz?

 74. Yirmi Beşinci Söz'ün Birinci Şulesi'nde; "Hem madem sekiz mertebe aczinizi anladınız..." derken, hangi sekiz mertebeden bahsediyor?

 75. Kur'an'da "Biz ona şiir öğretmedik." buyruluyor; ayet ve şiir arasında nasıl bir fark var?

 76. Kur'an'ın beyanındaki beraatin mucizeliğini gösteren, Tûr sûresinin yirmi dokuzuncu ayetinden kırk üçüncü ayetine kadar devam eden uzunca bir örnek veriliyor; açıklar mısınız?

 77. "Akılsız feylesoflar" tabiri hakkında bilgi verir misiniz? Bu ifade hangi felsefe ekolleri için geçerlidir?

 78. "Felâsife-i abesiyyun" hakkında bilgi verir misiniz? Bu ekolün savunduğu fikirler nelerdir acaba?

 79. "Kâinatı abes ve gayesiz itikad eden felâsife-i abesiyyun gibi,.." Böyle bir felsefi akım var mı, özellikleri nelerdir?

 80. "Muhammedü’l-Emin diyerek, içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı." Peygamber Efendimizin"emin" vasfından bahseder misiniz?

 81. "Hükemâ-yı dâlle" hakkında bilgi verir misiniz? Bunlar hangi düşünce ekolleri oluyor?

 82. Allah'ı inkâr etmiyen maddiyyûn kimlerdir; "muattıla" ne demektir?

 83. Allah'ın irade sıfatı hakkında bilgi verebilir misiniz; ehl-i dalalet neden irade sıfatını inkar ediyorlar?..

 84. "Aklı hâkim yapan mütehakkim Mutezile gibi..." Mutezile hakkında bilgi verir misiniz, Ehl-i sünnetten ayrılan özellikleri nelerdir?

 85. Ehl-i dâlaletin bir nevi olan "Ukul-ü aşere" hakkında açıklama yapar mısınız?

 86. Allah'a evlat isnad eden, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia eden dalalet ehli kimlerdir; meleklerin cinsiyeti nedir?

 87. "Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler. Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidraçtır, bir mekr-i İlâhîdir." cümlesini izah eder misiniz, Allah'ın oyunu nasıl oluyor?

 88. "Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidraçtır, bir mekr-i İlâhîdir." "İstidraç" ile "mekr-i İlâhî" arasındaki farkı izah eder misiniz?

 89. Ayette gaybı bildiklerini iddia eden ehl-i dalaletten bahsediliyor; bunlar kimlerdir, gaybı bilmeleri mümkün mü?

 90. Bediüzzaman; ehl-i dalaletin fenalıkta muvaffakiyetlerini istidraç olarak değerlendiriyor. "İstidraç" ne demektir?

 91. Halık-ı hayr ve halık-ı şer namıyla, iki ilah tevehhüm eden Mecusiler hakkında bilgi verir misiniz?

 92. "Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan çok hakaik-i gàmızayı,.. Basitâne ve zahirâne söylüyor, ders veriyor." basitane söylemek Kur'an'ı basitleştirmez mi?

 93. Cenab-ı Hakk'ın kulların anlayış seviyesine göre konuşmasına "Tenezzülat-ı İlahiye" deniliyor; izah eder misiniz?

 94. Kur'an'ın bir kısım ayetleri müteşabihat kısmındandır; bu ne demektir, müteşabih ayetlerin özellikleri nelerdir?

 95. "Umum mertebeler üstüne gelerek, o mertebelere çıkanları irşad ederek,.." Umum mertebeler üstüne gelmesi ne demektir? O mertebelere çıkmak derken, iman mertebeleri mi kastediliyor?

 96. Kur'an'da geçen "Rahman'ın arşı" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 97. "Kur’ân-ı Kerîm öyle bir mâide-i semâviyedir ki, binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukul ve kulûb ve ervah, o sofradan gıdalarını buluyor,.. Hattâ pek çok kapıları kapalı kalıp istikbalde geleceklere bırakılmış." bu risaleden sonra açılan kapı var mı?

 98. Kur'an hakkında "Maide-i Semaviye" tabiri kullanılıyor, bunu açıklar mısınız?

 99. Kur'an'ın talebeleri kimlerdir? Müçtehidîn, Sıddıkîn, Hükema-i İslâmiye, Muhakkıkîn, Ulema-i usulü’l-fıkıh, Mütekellimîn, Evliya-i ârifîn, Aktâb-ı âşıkîn, Müdakkikîn-i ulema, Avâm-ı Müslimin gibi Kur’ân’ın tilmizleri?

Yükleniyor...