Block title
Block content

Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret

İçerikler

 1. "Kur’ân’ın nazmında bir cezalet-i harika var. O nazımdaki cezalet ve metaneti, İşârâtü’l-İ’câz baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi beyan eder." Biz bazı sureleri çok akıcı okuyabiliyoruz (Yasin vs.) bazılarını okuyamıyoruz. (Kehf suresi) gibi...

 2. Kur'an'ın mucize olan yönlerinden birisi de nazmındaki cezaletidir; cezalet ne demektir, izah edebilir misiniz?

 3. "Azâbı dehşetli göstermek için, en azının şiddetle tesirini göstermekle göstermek ister. Demek taklîli ifade edecek; cümlenin bütün heyetleri de bu taklîle bakıp ona kuvvet verecek..." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Kur'an'ın kelimeleri bir nakış gibidir." diyor Üstad. Buradaki "nakış" kelimesi nakşın evveliyle ahirinin bağlantılı olmasından mı?

 5. "Onlara rızık olarak verdiğimizden bağışta bulunurlar." ayetinde nasıl bir cezalet mucizesi görülüyor?

 6. "Sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki, وَمِمَّا lâfzındaki مِنْ i teb’îz ile o şartı ifade eder." İzah eder misiniz?

 7. Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'ın nazmındaki cezalete örnek olarak hangi ayetleri gösteriyor?

 8. Kur'an'ın kelimeleri arasında bir sonraki ile bir evvelki arasında nakış gibi bir ilişki var. Peki aynı şey Kur'an'ın her ayeti için geçerli midir?

 9. "Altı mertebe-i tevhidi ispat etmekle beraber, şirkin altı envâını reddeder. Herbir cümlesi, öteki cümlelere hem delil olur, hem netice olur." Şirkin kaç çeşidi vardır? Kainattaki fiiller sayısınca şirk olabiliyor mu? İhlas suresinde altı şirk var diyor!

 10. "Sonra kelâmların da meselâ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ’de altı cümle var: üçü müsbet, üçü menfi." Buradaki "menfi"yi nasıl anlayabiliriz?

 11. "Şu şartlarla beraber, tevsî de var. Yani, sadaka nasıl mal ile olur; ilim ile dahi olur, kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor..." Misaller verebilir misiniz? İçki içme diyorsun sana ne diyor sarhoş, kavga edeni ayırıyorsun zarar görüyorsun vs...

 12. Otuz altı adet İhlas çeşitlerini Türkçe olarak gönderebilir misiniz?

 13. Sadakanın ikinci şartını "Ali’den alıp Veli’ye vermek değil, belki kendi malından vermektir." ifadesini "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." hadisi ile açar mısınız?

 14. "Ekser âyât-ı Kur’âniyenin herbirisi, ekser âyâtın herbirisine bakar bir gözü ve nâzır bir yüzü vardır ki, onlara münasebâtın hutut-u mâneviyesini uzatıyor, birer nakş-ı i’câzî nescediyor." izah eder misiniz?

 15. "Mânâsındaki belâğat-i harikadır." Kur'an'ın manasında belağat mucizesi var; bunu açıklar mısınız?

 16. Hz. Üstad, Kur'an'ın nazmındaki cezalete örnek olarak İhlas Suresini veriyor; açıklar mısınız?

 17. Kur'an'ın nazmındaki cezalete örnek olarak Bakara Sûresinin ilk ayetleri veriliyor; bu ayetlerde nasıl bir cezalet mucizesi görülüyor?

 18. Yirmi Beşinci Söz'de Sure-i bakara’nın başında geçen ilk üç ayet ele alınmış. “On altı münasebet hatlarından bir nakş-ı nazmi-i i’cazi teşkil eder.” deniliyor. Fakat bu on altı münasebet ile alakalı bir bilgi vermemiş. Bu on altı münasebet nedir?

 19. "Gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet-nüma, birer nur-i hakikat-eda ve arz bir kafa; ber ve bahr birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih feşan suretinde arz-ı didar eder." cümlesiniz açıklar mısınız?

 20. "Kendini nur-u Kur’ân’dan evvel asr-ı cahiliyette, sahrâ-yı bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında,.." Cahiliye döneminde putperestliğin yanı sıra bir yaratıcı olduğuna inanılmıyor muydu?

 21. Kur'an'ın manasındaki belağata örnek olarak Rahman Sûresindeki ilgili ayetleri açıklar mısınız?

 22. Kur'an'ın manasındaki belağata örnek olarak “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O, Azîz- Hakîmdir.” ayeti örnek veriliyor; bu ayette nasıl bir belağat var?

 23. "Sûrelerin başında mezkûr olan huruf, hurufâtın aksâm-ı malûmesi olan mechûre, mehmûse, şedîde, rahve, zelâka, kalkale gibi aksâm-ı kesiresinden, herbir kısmından..." Cümlesini izah eder misiniz?

 24. Kur'an'ın üslübunda mucize olarak "bedaat-ı harika" var; bu ne demektir?

 25. Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret, Üçüncü Nokta'yı Açıklar mısınız?

 26. Huruf-u Mukattaa nedir, kısımları nelerdir? Harflerin Sırları, İlahi şifreler konularında bilgi verebilir misiniz?

 27. Kur'an'ın üslubundaki bedaata örnek olarak İnşikak Sûresinde geçen ilgili ayetleri açıklar mısınız?

 28. Kur'an'ın üslubundaki harika bedaata örnek olarak Âl-i İmran Sûresinde geçen "De ki: 'Ey Mülkün Sahibi olan Allah'ım!'" diye başlayan ayetleri açıklar mısınız?

 29. Kur'an'ın üslubundaki bedaata örnek olarak Hud Sûresinde geçen ilgili ayeti açıklar mısınız?

 30. "Kamerin bir menzili var ki, Süreyya yıldızlarının dairesidir. ... Medar-ı maişetlerinin en mühimmi hurma ağacı olan sahrânişinlerin nazarında ne kadar münasip, güzel, lâtif, ulvî bir üslûb-u ifade olduğunu, zevkin varsa anlarsın." İzah eder misiniz?

 31. "Tecrî lâfzıyla, yani 'Güneş döner' tabiriyle, kış ve yaz, gece ve gündüzün deveranı,.." Burada güneşin kendi etrafında dönmesinden neden bahsedilmemiş?

 32. Bediüzzaman Hazretleri "kelime penceresi" ifadesiyle neyi kastediyor?

 33. Bediüzzaman Hazretleri "semanın yeşil perdesi" diye bir tabir kullanıyor; açıklar mısınız?

 34. Güneşteki kuvvet, güneşin kendi etrafında dönmesi mi, kütle çekimi Cenab-ı Allah'ın kudreti mi? Risaleler gözlüğü ile bakar mısınız?

 35. Kur'an'ın üslubundaki bedaate kelime olarak "tecrî" kelimesi örnek verilmiş; izah eder misiniz?

 36. Yasin Sûresinde geçen "hurmanın eski dalı" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 37. "Nakkaş-ı Ezelî'nin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki san'at-ı Rabbaniyenin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor." cümlesini açıklar mısınız?

 38. Kur'an'ın üslubundaki bedaate kelime olarak "siraç" kelimesi örnek verilmiş; izah eder misiniz?

 39. "Emrolunduğun şeyi açıkla." ayetini duyan bir adamın secde etmesi mevzuunda, "Müslüman mı oldun?" sorusuna "Yok, Ben şu kelâmın belâğatine secde ediyorum." demesini nasıl anlamalıyız, buradaki belagati açıklar mısınız?

 40. "Kur'an'ın lafzında fesahat var." deniyor; fesahat ne demektir?

 41. "Kur’ân, kulûbe kut ve gıda ve ukûle kuvvet ve gınâ ve ruha mâ ve ziya ve nüfusa devâ ve şifa olduğundan usandırmaz." cümlesini açıklar mısınız?

 42. "Lafzındaki fesahat-ı hârikasıdır. Evet Kur'an manen üslûb-u beyan cihetiyle fevkalâde belig olduğu gibi, lafzında gayet selis bir fesahati vardır." ifadesini açıklar mısınız?

 43. Hicr Sûresinin 94. ayetinde Kur'an'ın üslubundaki kuvvet nasıl görülüyor?

 44. Kur'an'ın lafzında fesahat var buyuruluyor, okuyanı, dinleyeni usandırmıyor; bunun sebebi nedir?

 45. Yirmi Beşinci Söz'de Kur'an'ın fesahatini itiraf eden müşrik bir zattan bahsediliyor; bu zat kimdir, hadise nasıl vuku bulmuştur?

 46. " ل ve ا ile beraber ikisi لا suretinde ittihad ettikleri ve 'elif' لا suretinde hissesi 'lâm'ın yarısıdır. " İzah eder misiniz?

 47. "Hemze, melfuze ve gayr-ı melfuze yirmi beştir ve hemze’nin sakin kardeşi elif’ten üç derece yukarıdır. Zira hareke üçtür." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 48. "Sonra Allah, bu kederin ardından size bir emniyet, bir uyku verdi de içinizden bir topluluğu o uyku sarıverdi." (Âl-i İmrân, 3/154) ayetinin tefsirini açıklar mısınız?

 49. "ر 'lâm'ın kardeşidir. Fakat ebced hesabıyla ر iki yüz, 'lâm' otuzdur. Altı derece yukarı çıktığı için altı derece aşağı düşmüştür. Hem ر telaffuzca tekerrür ettiğinden sakil olup yalnız altı defa zikredilmiştir." İzah eder misiniz?

 50. "ق , ف , ك kardeş oldukları için, ق’ın bir noktası fazla olduğu için ق on, ف dokuz, ك dokuz, ب dokuz, ت on iki ت ’nin derecesi üç olduğu için on iki defa zikredilmiştir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...