Block title
Block content

Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret

İçerikler

 1. Al-i İmran Sûresi 154. ayet için geçen; "Ayette bütün huruf-u hecâ mevcuttur. Bak ki, sakil, ağır bütün aksâm-ı huruf beraber olduğu halde selâsetini bozmamış." ifadesini izah eder misiniz?

 2. Yirmi Beşinci Söz'de geçen; Âl-i İmran suresinin 154. ayetinde Üstadımızın söylediği harf sayısı ile ayetteki harf sayısı birbirini tutmuyor gibi görünüyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 3. "...Evet tergib ve terhib, medh ve zemm, isbat ve irşad, ifham ve ifham gibi bütün aksam-ı kelâmiyede ve tabakat-ı hitabiyede beyanat-ı Kur'aniye en yüksek mertebededir..." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Kur'an'ın beyanında beraat var." buyuruluyor; beraat ne demektir?

 5. Belagat, cezalet, fesahat, bedaat, beyanındaki beraat, makam-ı tergib ve teşvik, makam-ı terhib ve tehdit, makam-ı medh, makam-ı zem ve zecr, makam-ı isbat, makam-ı irşad, makam-ı ifham ve talim kavramlarını izah eder misiniz?

 6. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de terğibdir; buna dair bir örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an cennete nasıl rağbet uyandırıyor?

 7. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de terhibdir; buna bir örnek verebilir misimiz, mesela Kur'an Cehennemden nasıl sakındırıyor?

 8. İ'cazın en yüksek ve en ince derecesine misal verebilir misiniz?

 9. Kur'an'ın nazmı, belağatı, üslubu, lafzı aynı anlama gelmiyor mu; Risalelerde neden farklı farklı işlenmiştir?

 10. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de methtir; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an Cenab-ı Hakk'ı nasıl medhediyor?

 11. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de zemmdir; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an gıybeti nasıl kötülüyor?

 12. "...bir mazlumun şahs-ı mânevîsini insafsızca dişliyorsunuz? Ve hiç aklınız yok mu ki, kendi âzânızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz." Neden şahsı manevi diyor ve kendi azamız ne demektir? Kafir, kardeşimiz olmadığı için gıybeti caiz mi?

 13. "Hem zeminin sahifesinde yüz binler envâı beraber, birbiri içinde, kalem-i kudretiyle hatasız, kusursuz yazmak bir tek Vâhid-i Ehadin sikkesi..." Örnekle izah eder misiniz?

 14. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de ispattır; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an haşri nasıl ispat ediyor?

 15. "İnsan der; çürümüş kemikleri kim diriltecek?" ayetinden, tarihte bir olayın cereyan ettiği anlaşılıyor. Ayetin nüzulüne sebep olan bu olay hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

 16. "Risaletin hücceti o derece yakinî ve haktır ki, hakkaniyette makam-ı tâzim ve hürmete çıkmış ki onunla kasem ediliyor." cümlesini izah eder misiniz?

 17. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan ispat bölümünde Efendimiz (asm)'in nübüvveti örnek verilmiş, izah eder misiniz?

 18. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan ispat bölümünde örnek olarak Kâf Sûresi verilmiş, burayı izah eder misiniz?

 19. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan ispat bölümünde; Yasin Sûresindeki "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" sualine verilen cevabı izah eder misiniz?

 20. "...tabur misâl bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczayı asliyeyi bir sayha ile, sur-u İsrafil’in borusu ile toplar." Toplanan malzemeler; "zerrat-ı esasiye" ve "ecza-i asliye" olarak ifade ediliyor. İzah nasıldır?

 21. Kur'an'ın beraatine örnek olarak Yirmi Beşinci Söz'de Bakara Sûresi 74. âyet veriliyor; bu bölümü izah eder misiniz?

 22. Ordu örneğinde ikinci defa toplanmanın daha kolay olduğu anlatımında anlamadığım husus; zerreler birbirini tanıyor mu?

 23. Kur'anın beraatine örnek olarak ilzam makamında Yirmi Beşinci Söz'de Bakara Sûresi 23. âyet örnek veriliyor; bunu izah edebilir misiniz?

 24. Yirmi Beşinci Söz'ün Birinci Şulesi'nde; "Hem madem sekiz mertebe aczinizi anladınız..." derken, hangi sekiz mertebeden bahsediyor?

 25. Kur'an'da "Biz ona şiir öğretmedik." buyruluyor; ayet ve şiir arasında nasıl bir fark var?

 26. Kur'an'ın beyanındaki beraatin mucizeliğini gösteren, Tûr sûresinin yirmi dokuzuncu ayetinden kırk üçüncü ayetine kadar devam eden uzunca bir örnek veriliyor; açıklar mısınız?

 27. "Akılsız feylesoflar" tabiri hakkında bilgi verir misiniz? Bu ifade hangi felsefe ekolleri için geçerlidir?

 28. "Felâsife-i abesiyyun" hakkında bilgi verir misiniz? Bu ekolün savunduğu fikirler nelerdir acaba?

 29. "Kâinatı abes ve gayesiz itikad eden felâsife-i abesiyyun gibi,.." Böyle bir felsefi akım var mı, özellikleri nelerdir?

 30. "Muhammedü’l-Emin diyerek, içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı." Peygamber Efendimizin"emin" vasfından bahseder misiniz?

 31. "Hükemâ-yı dâlle" hakkında bilgi verir misiniz? Bunlar hangi düşünce ekolleri oluyor?

 32. Allah'ı inkâr etmiyen maddiyyûn kimlerdir; "muattıla" ne demektir?

 33. Allah'ın irade sıfatı hakkında bilgi verebilir misiniz; ehl-i dalalet neden irade sıfatını inkar ediyorlar?..

 34. "Aklı hâkim yapan mütehakkim Mutezile gibi..." Mutezile hakkında bilgi verir misiniz, Ehl-i sünnetten ayrılan özellikleri nelerdir?

 35. Ehl-i dâlaletin bir nevi olan "Ukul-ü aşere" hakkında açıklama yapar mısınız?

 36. Allah'a evlat isnad eden, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia eden dalalet ehli kimlerdir; meleklerin cinsiyeti nedir?

 37. "Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler. Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidraçtır, bir mekr-i İlâhîdir." cümlesini izah eder misiniz, Allah'ın oyunu nasıl oluyor?

 38. "Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidraçtır, bir mekr-i İlâhîdir." "İstidraç" ile "mekr-i İlâhî" arasındaki farkı izah eder misiniz?

 39. Ayette gaybı bildiklerini iddia eden ehl-i dalaletten bahsediliyor; bunlar kimlerdir, gaybı bilmeleri mümkün mü?

 40. Bediüzzaman; ehl-i dalaletin fenalıkta muvaffakiyetlerini istidraç olarak değerlendiriyor. "İstidraç" ne demektir?

 41. Halık-ı hayr ve halık-ı şer namıyla, iki ilah tevehhüm eden Mecusiler hakkında bilgi verir misiniz?

 42. "Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan çok hakaik-i gàmızayı,.. Basitâne ve zahirâne söylüyor, ders veriyor." basitane söylemek Kur'an'ı basitleştirmez mi?

 43. Cenab-ı Hakk'ın kulların anlayış seviyesine göre konuşmasına "Tenezzülat-ı İlahiye" deniliyor; izah eder misiniz?

 44. Kur'an'ın bir kısım ayetleri müteşabihat kısmındandır; bu ne demektir, müteşabih ayetlerin özellikleri nelerdir?

 45. "Umum mertebeler üstüne gelerek, o mertebelere çıkanları irşad ederek,.." Umum mertebeler üstüne gelmesi ne demektir? O mertebelere çıkmak derken, iman mertebeleri mi kastediliyor?

 46. Kur'an'da geçen "Rahman'ın arşı" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 47. "Kur’ân-ı Kerîm öyle bir mâide-i semâviyedir ki, binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukul ve kulûb ve ervah, o sofradan gıdalarını buluyor,.. Hattâ pek çok kapıları kapalı kalıp istikbalde geleceklere bırakılmış." bu risaleden sonra açılan kapı var mı?

 48. Kur'an hakkında "Maide-i Semaviye" tabiri kullanılıyor, bunu açıklar mısınız?

 49. Kur'an'ın talebeleri kimlerdir? Müçtehidîn, Sıddıkîn, Hükema-i İslâmiye, Muhakkıkîn, Ulema-i usulü’l-fıkıh, Mütekellimîn, Evliya-i ârifîn, Aktâb-ı âşıkîn, Müdakkikîn-i ulema, Avâm-ı Müslimin gibi Kur’ân’ın tilmizleri?

Yükleniyor...