Block title
Block content

Birinci Şule, İkinci Şua, Beşinci Lem'a

İçerikler


 1. "Kur’ân Fâtiha’da, Fâtiha dahi Besmelede münderiç olduğuna ehl-i keşif müttefiktirler." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Üslub-u Kur'ân'ın o kadar acîb bir cemiyeti var ki, birtek sûre, kâinatı içine alan bahr-i muhît-i Kur'ânîyi içine alır; birtek âyet, o sûrenin hazînesini içine alır." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 3. En’am sûresinin 59. Ayetinde “Yaş ve kuru her şey kitab-ı mübinde vardır.” buyuruluyor; bu ayeti nasıl anlamalıyız, hakikaten her şey Kur’an’da var mıdır?

 4. Bediüzzaman, her bir sûrenin, birer küçük Kur’an olduğunu ifade ediyor; bu ne demektir, açıklar mısınız?

 5. Kur’an’ın lafzında, manasında, ilminde, bahislerinde olduğu gibi üslubunda da camiiyet var ve bu da bir mucizedir; bu konuyla alakalı bilgi verebilir misiniz?

 6. "Herkes, her vakit Kur’ân’a muhtaç olduğu halde, ya gabavetinden veya başka esbaba binaen, her vakit bütün Kur’ân’ı okumayan veyahut okumaya vakit ve fırsat bulamayan adamlar..." Buradaki "gabavet" kelimesi sert değil mi? Neden bu kelime?

 7. "Mademki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan fertlerin simalarındaki teşahhusatta hayret verici bir intizam-ı hakîmâne bulunsa, üzerinde gayet san’atkâr bir Hakîmin kalemi işlediği gösterilse..." İzahı?

 8. Risalelerde “kesretten vahdete ermek” diye bir tabir geçiyor; bu ne demektir, kesret ve vahdet ne manaya geliyor; açıklayabilir misiniz?

 9. Kur’an’ın lafzında, manasında, ilminde, bahislerinde, üslubunda olduğu gibi îcazında da camiiyet var ve bu da bir mucizedir; bu konuyla alakalı bilgi verebilir misiniz?

 10. “Biz Kur’an’dan müminler için bir şifa ve rahmet indiririz.” buyurulan İsra sûresinin 82. ayetinden anlıyoruz ki, Kur’an her derde devadır; bu konuyu açıklayabilir misiniz?

 11. "Demek beş cümleyi bir cümlede icmal edip îcaz ettiği halde vuzuhu ihlâl etmemiş, fehmi işkâl etmemiş." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "Fakat, ne yapayım, makam kaldırmıyor. Başka vakte talik edip o kapıyı şimdi açmıyorum." Buradaki "Makam kaldırmıyor." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 13. Kur’an’ın veciz olmasına örnek olarak Yasin Sûresi’nin 78-80. ayetleri veriliyor; açıklar mısınız?

 14. Kur’an’ın mu’cize olan yönlerinden birisi de veciz olmasıdır. Bediüzzaman Hazretleri Yûsuf Sûresi’nin 45 ve 46. ayetlerini bu manaya örnek veriyor; açıklar mısınız?

 15. Kur’anın mucize olan îcazına örnek olarak Bediüzzaman, Rûm Sûresinin 17-27. ayetlerini veriyor; bu bölümü inceleyebilir miyiz?

 16. "Şu âyet, hafîyi izhar, zahirîyi ihfâ ederek gayet güzel bir îcaz yapmış." cümlesini ve "Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve ..." (Rum, 30/22) ayetini izah eder misiniz?

 17. "Hem size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir Zat, çürümüş kemiğe hayat verebilir." İzah eder misiniz, yeşil ağaç hakkında bilgi var mı?

 18. Yirmi Beşinci Söz'de geçen, "Hz. Musa (as)'nın şecere-i meşhuresi,.." ifadesi ne anlama gelmektedir, hangi ağaçtan bahsediliyor?

 19. "Nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor." İzah eder misiniz; zararlı hayvanları öldürmek caiz midir?

 20. "Şahs-ı Âdem’e talim-i esmâ ünvanıyla nev-i benî-Âdeme ilham olunan bütün ulûm ve fünunun talimini ifade eder." cümlesini açıklar mısınız?

 21. Kıssa-i Musa Aleyhisselâm'da pek çok küllî bir düsturlar mevcut; bu kıssada geçen “kule” hakkında bilgi verebilir misiniz?

 22. Kur’an’da anlatılan "İcl Hadisesi" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 23. Kur’an bazen çok uzun ve küllî düsturları ve umumî kanunları, basit ve âmi fehimlere merhameten basit bir cüz'üyle, özel bir hâdise ile gösteriyor; bunlara örnekler verebilir misiniz?

 24. Kur’an’ın veciz olduğunun anlatıldığı bölümde “bir denizi ibrikte göstermek” diye bir tabir geçiyor; bu ne demektir?

 25. Üstad, Risalelerde, bulunan Firavun cesedinden bahsediyor mu?

 26. Bakara sûresi'nin 49. ayetinde geçen, Yahudilerin oğullarının kesilip, kadın ve kızlarının hayatta bırakılmasıyla alakalı bilgi verir misiniz?

 27. Yunus sûresi'nin 92. ayetinde geçen Firavun’un boğulma hadisesi hakkında bilgi verir misiniz?

 28. Bediüzzaman Hazretleri, Firavunların tenasüh fikri taşıdıklarını söylüyor; "tenasuh" ne demektir?

 29. "Tenasuha kail olup cenazelerini mumya edip dağ misillü mezarlarda muhafaza eden Mısır Firavunları..." Firavunların tenasühe kail olmaları ne demektir?

 30. Yirmi Beşinci Söz Birinci Şule'de geçen Yahudilerle ilgili zillet ve meskenet meseleleri hakkında bilgi verir misiniz?

 31. Hayat hırsı ve ölüm korkusu hususunda en meşhur olan Yahudilerden bahseden Bakara sûresi'nin 94. Ayetinin nüzul sebebi nedir?

 32. Yirmi Beşinci Söz Birinci Şule'de Yahudilerle alakalı ayetler nelerden bahsediyor, onlara ait iki özel durum hakkında bilgi verebilir misiniz?

 33. "Meclis-i Nebevîde, küçük bir cemaatin, cüz’î bir hadise ünvanıyla, milel-i insaniye içinde hırs-ı hayat ve havf-ı mematla en meşhur olan millet-i Yehudun,.." Buradaki cüzi hadise nedir?

 34. "Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder..." Burada "dolap hilesi" ile anlatılmak istenen nedir?

 35. Bediüzzaman, “gaflet uykusunun kalın tabakaları” diye bir tabir kullanıyor; bu ne demektir?

 36. Bediüzzaman, “Tabiat Tağutu” diye bir tabir kullanıyor; bu ne demektir?

 37. Bediüzzaman, Kur’an hakkında “cehl-i mürekkebin menşei olan âdiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak” diye bir tabir kullanıyor; "adiyat perdesi" ne demektir, açıklar mısınız?

 38. Kur’an bir fen kitabı olmamakla birlikte kevnî ilimleri ihtiva eden, fenlerle alakalı olan meseleleri de anlatıyor; bu konuda örnekler verebilir misiniz?

 39. Kur’an’ın üslubu hakkında bilgi verebilir misiniz?

 40. "...Ve beraber gelen herbir taifesi, müstakil olarak uzak bir yerden ve gayet ciddî ve ehemmiyetli bir muhaberenin tek tek, kısa kısa bir surette geldiğinin nişanı var..." cümlelerini izah eder misiniz?

 41. Kelama üstünlük katan meziyetler Kur’an’da en ileri derecedir şüphesiz; bunun örneklerini verebilir misiniz?

 42. "Elhak, o kadar ecnâs-ı muhtelifeyi bir yerde toplayıp bir münakaşa, bir karışık çıkmamak, kahhar bir nizam-ı i’câzînin işi olabilir." Burada “kahhar” sıfatının kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

 43. Kur’an’daki ilâhî beyan tarzı hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...