Block title
Block content

İkinci Maksat, Birinci Esas

İçerikler

 1. Kafir ruhunun mümin ruhuna göre farkı nedir, kafirlerin ruhlarında bozulma olur mu, Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 2. Ruh neden kanunsuz? Veya kanun ve kanunsuz olması ne demektir?

 3. Ruh-hayat ilişkisi ve hayatın mertebeleri hakkında bilgi verir misiniz?

 4. “Ruh ise, tahrip ve inhilâle maruz değil. Çünkü basittir; vahdeti var. Tahrip ve inhilâl ve bozulmak ise, kesret ve terkip edilmiş şeylerin şe’nidir." İzah eder misiniz?

 5. "... hem onlardan daha kavidir, daha ulvidir. Çünkü zi şuurdur. Hem onlardan daha daimidir çünkü hayattardır." deniliyor. Nebatatın hayatı ile hayvanatın hayatı arasındaki fark nedir, izah eder misiniz?

 6. "...alem-i emirden gelen şuursuz kavanin daima veya ağleben baki kalıyor." Ağleben baki olmayan kanunlar nedir, izah eder misiniz?

 7. "Âlem-i emirden gelen ruh, bekàya mazhar olmak daha ziyade katîdir, lâyıktır. Çünkü zîvücuttur, hakikat-i hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir. Çünkü zîşuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymettardır. Çünkü zîhayattır." İzah?

 8. "Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanun,.." İzahı, bitkilerin vücud-u haricileri yok mu?

 9. "Her bir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumî tasavvurâtıyla, bir şahıs iken bir nev’ hükmüne geçmiştir." Bu meseleyi biraz açar mısınız?

 10. "Her bir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumi tasavvurâtıyla, bir şahıs iken, bir nev' hükmüne geçmiştir..." Ruhun külliyet kesbetmesi ne demektir, meseleyi açar mısınız?

 11. "İşte, herbir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumî tasavvurâtıyla, bir şahıs iken bir nev' hükmüne geçmiştir. Bir nev'e gelen ve câri olan kanun, o şahs-ı insanîde dahi câridir..." cümlelerini izah eder misiniz?

 12. "İşte, madem en âdi ve zayıf emrî kanunlar dahi böyle bekà ile, devam ile alâkadardır. Elbette, ruh-u insanî, değil yalnız bekà ile, belki ebedü’l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir." Buradaki "Beka" ile "ebedü'l abad" aynı şey değil mi, cümlenin izahı?

 13. "Ruh-u insanî, değil yalnız bekà ile belki ebedü’l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir." İzah eder misiniz?

 14. "Şahs-ı insanînin hakikat-i zîşuuru ve unsur-u zîhayatı olan ruhu dahi, Allah’ın emriyle, izniyle ve ibkàsıyla, daima bâkidir." Hakikat-i zişuur ve unsur-u zihayat açısından ruhu anlatır mısınız?

 15. "Sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavânin, dâima bâki kalıyor. Aynen onların kardeşi ve onlar gibi Sıfat-ı iradenin tecellîsi olan, âlem-i emirden gelen ruh; bekâya mazhar olmak daha ziyâde lâyıktır." İzahı?

 16. Ağacın da bir ruhu olduğu şeklinde bilgiler Risalelerde geçmektedir. Peki, ağaç kesilirse ve ondan bir masa yapılırsa ruhu ne olur? Parça parça olan ağaçta ruh kalır mı?

 17. Bitkilerde ruh yok, hayat varsa; bitkilerde de kanun olabilir mi?

 18. Madem kanun kudretin teccelisidir ve ruh vücudu harici giymiş bir kanun ise, ruha Allah'ın kudret teccelisidir diyebilir miyiz?

 19. Nevilerde hükmeden kanunlara dikkatimiz çekilerek şöyle buyruluyor: "Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz." İzah eder misiniz?

 20. "Ruhun külliyet kesb etmeye müstait olması" ne demektir, açıklar mısınız? Ruhun vüs'ati ile aynı anlama mı geliyor?

 21. Alem-i emir nedir, oradan gelmek ne demektir?

 22. Allah insanı yok edebilir mi? Bu sorunun cevabına "evet" dersek o zaman insanın bekasından emin olamayız demektir. Cevap olarak hayır dersek o zaman da Allah'ın, -haşa- insanı yok edebilecek gücü yoktur demektir?..

 23. Hz. Azrail'in kendi ruhunu kabzedeceği söyleniyor. Risale-i Nur'da ruhun baki oluşu anlatılıyor. Bu ikisi çelişmiyor mu?

 24. İnsan ruhunun terkip değil, bir bütün olduğu ve bu şekilde yaratıldığını anlıyoruz. Ruhumuz vasıfları ile beraber yaratılmış, çocukluğumuzda ruhun durumu nasıldır, insan büyüdükçe ruh da mı büyür ya da ruhun kabiliyetleri, büyüdükçe mi kendini gösterir?

 25. Kainattaki kanunlar baki midir? Ahirette bu kanunlar kendisini nasıl gösterecek?

 26. Meleklerin ruhları var mıdır?

 27. Meleklerin ve hayvanların haşirdeki durumları nasıldır, Risalelerde bu mevzu nerede geçmektedir?

 28. Risalaler açısından baktığımızda, hayvan ruhları da insaninki gibi vasıflar taşır mı? Hayvan ruhunun özellikleri nelerdir?

 29. Ruh bedenden ayrılarak bir yere nasıl gidebilir?

 30. Ruh nedir, sadece bir çeşit mi ruh var? Letâif-i aşere nedir? Letâif-i aşeredeki "ruh" ile bizim bildiğimiz insan "ruh"u aynı şey mi? Letâif-i aşerede kastedilen bir latife (duygu) olarak "ruh" değil midir?

 31. Ruh ve ceset ilişkisi nasıldır? Ruh ile ceset irtibatlı mıdır?

 32. Ruh ve kalp ayrı şeyler mi; ayrı düşünürsek, ruhun bekasının ispatı yapılırken, neden kalbin ispatı yapılmıyor?

 33. Ruhun mahiyetini bir cihette anlamak için havayla kıyaslamak doğru mudur? Risaleler zaviyesinden bakar mısınız?

 34. Ruhun yaratılışı ne zamandır, ruh da ezeli midir; ruhun olmadığı bir zaman dilimi var mıydı?

Yükleniyor...