Block title
Block content

Sünuhat

İçerikler

 1. "Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir." Burayı açar mısınız?

 2. "Otuz sene halife olan bir zat menfi siyaset namına istifade edildi zannıyla şeriata gelen zararı gördünüz." ifadesinde halife olan zat kimdir ve ne demek isteniyor?

 3. "Bizdekilerde hutut-u efkâr telâki için mütemayilen imtidada bedel, münharifen gittiğinden, nokta-i telâki vatanda, belki kürede görülmüyor." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "İnat, bazan müfrit fırka müteassıplarına, dalâl ve batılı iltizam ettirir. Şeytan birisine yardım etse, melek der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse, libasını değiştirmiştir der, lânet eder..." İzah eder misiniz?

 5. "Acaba fikir dediğiniz şey—el’iyazü billâh—arzu olmasın?" Üstadımızın buyurduğu bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 6. Birinci Dünya Savaşı'na girmemizi istemeyen ve Sünûhat'ta Üstad'ın tedibine maruz kalan, İslam parçalanacak veyahut hilafet mahvolacak, diyen adam kimdir?

 7. "Evet, şefkatli tavuk cesareti, hamiyetli keçi ıztırarî şecaati gibi fıtrî bir heyecan, demir güllede su gibi zulmün burudetli husumet-i kâfiranesine maruz kaldıkça herşeyi parçalar. Rus mojikleri buna şahittir." Açıklar mısınız?

 8. "Fıtrî meyelan, mukavemet-sûzdur. Bir avuç su, kalın bir demir gülle içine atılsa, kışta soğuğa mâruz bırakılsa, meyl-i inbisat demiri parçalar." Seyit Onbaşı'nın top mermisini kaldırması da fıtri meyelan mıdır?

 9. "Haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musibeti değil, gazap ve kahrı celb etti. Cezası da keffâretü’z-zünub değil, kessâretü’z-zünub oldu." nasıl anlamalıyız, haccın hikmeti nedir?

 10. "İşte âlem-i İslâm, bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım etti, valide gibi saçlarını çekip âh ü fîzar ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "İşte Tatar, Kafkas, öldürülmesine yardım ettiği şahıs, biçare valideleri olduğunu, 'ba'de harabi'l-Basra' anlıyor. Ayak ucunda ağlıyorlar." İzah eder misiniz?

 12. "Milyonlarla ehl-i İslâm, hayr-ı mahz olan sefer-i hacca şedd-i rahl etmek yerine, şerr-i mahz olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatlar ettirildi." Buradaki “seyahatler”i açar mısınız, asrımızda nasıl görünüyor bu?

 13. Rus mojiklerinin Rusya'daki sisteme olan etkilerini ayrıntılı olarak anlatır mısınız?

 14. Rüya hacda sükut etti ne demek?

 15. "Hevesat-ı nefsaniye ile erkeklerin karılaşması, karıların hayâsızlıkla erkekleşmesine sebebdir." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "Medenî engizisyonu" tabirinden ne anlamalıyız?

 17. "Avrupa’nın darlığı ve deniz ve enharı olan vesait-i tabiiye-i münakale içinde dolaşması sebebiyle, tearüf ticareti, teavün iştirak-i mesaiyi intaç ettikleri gibi,.." şeklinde devam eden pasajı açıklar mısınız?

 18. "Görenek gibi çok esbab ile tekessür eden hacat, zeminin kuvve-i nâbitesine sıkışmaz." cümlesini açıklar mısınız?

 19. "Hem de ilme istinatla devletlerinin teşekkülü, mütekabil kuvvetlerinin tesadümü, gaddarane istibdatlarının iz’âcâtı,.." şeklinde devam eden pasajı açıklar mısınız?

 20. "Umum Hıristiyanın kilisesi ve mâden-i hayatı olan Avrupa'nın vaziyet-i fıtriyesidir. Zira dardır, güzeldir, demir madenidir, girintili çıkıntılıdır. Deniz ve enharı bağırsaklarıdır, bâriddir." cümlesini açıklar mısınız?

 21. "En hürriyetperver maskesini takan, (İ.G.) elini uzatıp arıyor. Nerede Hıristiyan bulsa hayat veriyor. İşte Habeş, Sudan. İşte Tayyar, Artuşi. İşte Lübnan, Huran. İşte Malsor ve Arnavut. İşte Kürt ve Ermeni, Türk ve Rum, ilâ âhir." İzah eder misiniz?

 22. Avrupa’ya şedit bir meftuniyet ve milletine karşı amik bir nefret hissiyle, kendini Avrupa’nın veled-i nâmeşruu gösterdiği gibi,.. şeklinde devam eden pasajı açıklar mısınız?

 23. "Bence en müthiş maraz asabîliktir. Zira her şeyi haddinden geçirmekle aksülâmel yaptırır." Burada bahsi geçen asabilik ne anlamda kullanılmıştır?

 24. "Bu milletin perişaniyetine, fazla cehaletten ziyade, nur-u kalb ile müterafık olmayan fazla zekâvet-i betra tesir etmiştir." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 25. "Mutaassıplara hücum eden Avrupa’nın kâselisleri, her biri yüz mutaassıp kadar meslek-i sakîminde mutaassıptır. Bunlardan birisi Shakespeare medhinde ettiği ifratı, şayet bir hoca o ifratı Şeyh Geylânî medhinde etseydi, tekfir olunacaktı..." izah?

 26. "Suret değişirse, kaziye bilâkis olur. Nasıl şimdiye kadar bidayetinde söylenildiği gibi, nerede Müslüman varsa, Hıristiyana nispeten bedevî, medeniyete karşı müstenkif ve soğuk davranır ve kabulünde ıstırap çeker, suret değişse başkalaşır." izahı?

Yükleniyor...