İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. "Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakîm." ayetinin çok kullanılmasının hikmeti nedir?

 2. Mutlak kader nedir; evlilik mutlak kader midir?

 3. Risale-i Nur'daki dua ile ilgili bölümler nerelerdir? Nasıl dua etmeliyiz, duamızın kabul olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

 4. Evlilik kader mi? Ben birini çok seviyorum ve onunla evlenmek için çok dua ediyorum, ama bir türlü olmuyor? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?

 5. Risale-i Nur Külliyatı'nın telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

 6. "İnsan en çok sevdiği ya da en çok istediği şeyle imtihan olur." sözü doğru mudur? Doğruysa, Risalelerde de çokça geçen, "Allah ısrarla isteyenleri sever." sözüyle çelişmiyor mu? Burada ölçü ne olmalıdır?

 7. Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?

 8. Risale-i Nur'dan Düğün Kartlarına Yazılabilecek Vecizeleri Yazar mısınız?

 9. Risale-i Nur Nedir, Risaleler Hakkında Ayrıntılı Bilgi verir misiniz?

 10. Risale-i Nurlarda cinlerin insanlara zarar verebileceklerinden ve korunma yollarından bahsediliyor mu, genel bilgi verir misiniz?

 11. Yanlış olduğunu bilsem de, bazen aklıma, "Peki Allah nasıl oldu?" gibi bir soru geliyor. Risalelerde bu konuda açıklama var mı?

 12. Yirmi Dördüncü Söz'ün İkinci Dal'ını Kısaca Şematik Olarak Açıklar mısınız?

 13. Üstad Beddiüzzaman Said Nursi'nin, Risalelerinde sabır ve tevekkül ile ilgili sözlerinden örnek verebilir misiniz?

 14. Risale-i Nur'da Toplam Kaç Ayet Tefsir Edilmiştir?

 15. Risale-i Nur Külliyatı'nı Şematik Olarak Gösterir misiniz?

 16. Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Orijinal nüshaların muhafazasına ve neşrine niçin ehemmiyet vermeliyiz? Risaleleri nasıl anlayabilirim?

 17. Risale-i Nurlarda, yeis ve ümitsizliğin psikolojik değerlendirmesi nasıl geçiyor?

 18. Allah'ın Cemîl isminin tecellisi cehennemde; Celîl isminin tecellisi ise cennette nasıl tezahür eder?

 19. Ben bilinmeyen (gizli) bir hazine idim, bilineyim istedim,.. diye devam eden hadisin kaynakları var mı?

 20. Risalelerde hemen her yerde "bismihi sübhanehu" ifadesinin tercih edilmesinin sebebi nedir?

 21. Risalelerde eski insanların boyunun çok uzun olduğundan bahsediliyor mu? Eski insanların uzun, şimdikilerin kısa olmasını bazı kimseler evrimle ilişkilendiriyor. Bu konuyu açıklar mısınız?

 22. Risale-i Nur Külliyatı'nın Kırmızı Ciltli Olmasının Hikmeti Ne Olabilir?

 23. Kur’ân-ı Kerim Mahlûk mudur?

 24. Tövbe etsek bile Allah'ın affetmediği günahlar nelerdir? Tövbe tam manasıyla nasıl yapılmalıdır; bu konu Risale-i Nur'da nasıl geçiyor?

 25. Kızıl İcaz ve Talikat eserleri hakkında bilgi veriri misiniz?

 26. Cennette dünyadaki gibi bir libas mı giyineceğiz, yoksa daha farklı bir şey mi, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 27. Risale-i Nurlar Şerh Edilebilir mi?

 28. Üstad Risalelerde hangi tarikati savunmuştur? Rabıta olayına, hatme-i hacegana Üstad nasıl bakıyor? İbadet olarak icad edilen her yeni şey bidattir diyenler var, eğer öyleyse Üstad yanlış mı savunmuş oluyor?

 29. Külliyattaki kitapların içerikleri nelerdir, konuları nelerdir, nelerden bahseder, genel hatlarıyla bilgi verir misiniz?

 30. Cüz-i ihtiyari için neden "bir saç kadar" deniliyor? Ayrıca "anne karnında iken ceninin alnında kaderinin yazıldığı" şeklinde bir hadis var mıdır?

 31. Risale-i Nur, psikolojik hastalıklara (şizofreni, distimi, paranoya, panik atak, anksiyete, sosyal fobi, konserviyon bozuklukluğu, somatizayson bozukluğu, tik, tokofobi, uykusuzluk, uyum sorunu, alkolizm,..) nasıl bakıyor?

 32. Risale-i Nur'da Kabir Azabının İspatı Var mı?

 33. "Allah doğmamış ve doğrulmamıştır, varlığı kendindendir." deniyor. Varlığının kendinden olması ne demektir; Risale gözlüğü ile bakar mısınız?

 34. "Her insan fıtrat üzere doğar." hadisini nasıl anlamalıyız? Yani her insan eğitilerek deha olma potansiyeli ile mi doğar? Bu konu hakkında Risalelerden bilgi var mıdır?

 35. Ölümle İlgili Birkaç Vecize yazar mısınız?

 36. Risalelerde tahkiki iman nasıl işlenmiştir? Risale okuyan tahkiki imanı kazanır mı?

 37. Külliyat'ta sıklıkla bahsedilen "Zülfikâr" ve "Siracü'n-Nur" eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 38. Allah beni neden yarattı, belki ben yaratılmak istemiyordum; seçim hakkım yok ama sonucunda ceza var!.. Bu mevzuyu değerlendirir misiniz?

 39. Nasip meselesinde, cüz’i ihtiyarinin rolü nedir?

 40. Bir insan niye Allah'a inanır; bu hayatı anlamlandıramadığı için mi?

 41. Hz. Ali ve Gavs-ı Azam'ın Risalelere İşaretleri Nelerdir?

 42. Üstad Hazretlerinin Kürtlerle ilgili risalesi olduğu söyleniyor; bu doğru mudur?

 43. Risalelerde, radyodaki seslerin melekler tarafından taşındığına benzer bir söylem veya bir teşbih var mıdır?

 44. "Kim hardal tanesi kadar imana sahipse cennete gidecektir." hadisindeki "hardal tanesi"nden maksat nedir? Üstadımız bu konu hakkında izahatta bulunmuş mudur?

 45. Bilginin Kaynağı Hakkında Risalelerde Bilgi Var mıdır?

 46. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilemeyeceğini nerden bilebiliriz? Birileri, "değiştirilmiş de siz bilmiyorsunuz", dese bizler nasıl cevap verebiliriz? Kur'an'ın tahrif edilmediğinin akli delilleri nelerdir? Bu konuda Risalelerde ne deniyor?

 47. Risale-i Nur'da ibadet / ubudiyet hakkındaki yerlerden bazılarını gönderir misiniz?

 48. Külliyat'ta nefis hangi konu başlıkları altında geçiyor? Nefsin çeşitleri ve terbiye etme metodları nelerdir?

 49. Terör ve PKK belasından kurtulacağımıza dair Risale-i Nur'dan ümit verici pasajlar paylaşır mısınız?

 50. Hadis-i şerifleri inkâr edenlere, Risale-i Nur'dan cevap var mıdır?

 51. "Kur’ân mı daha üstündür, Peygamber Efendimiz mi daha üstündür?" şeklindeki suallere, Risalelerden nasıl cevap verebiliriz?

 52. Üstad'ın çocuk eğitimi ve çocuklar için Risalelerde bizlere tavsiyesi olmuş mudur? Risale-i Nur'da çocuk eğitimi?..

 53. Risale-i Nur'dan Orjinal Metin Dualar Var mı?

 54. Nur Risalelerinde zaman zaman rüyalara yer veriliyor. Rüyaya ne derece itimad edilebilir? Bir dava, rüyalara dayandırılabilir mi?

 55. Risaleler tefsir midir; neden Kur'an'dan çok okunuyor? Risalelerin hatasız olduğu söylenebilir mi?

 56. Risale-i Nur'da can sıkıntısı nasıl anlatılıyor acaba? Diyorlar ki can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir. Bu doğru mudur?..

 57. Risalelerde geçen dua çeşitlerini tafsilatıyla izah eder misiniz?

 58. Üstadımız Nurlarda, Yahudi milletinden bahsetmiş midir; bahsi geçen risaleleri ve işlediği hususları izah eder misiniz?

 59. Cehennemden çıkmak söz konusu mu?

 60. Risalelerde Burçlar Hakkında İfadeler Mevcut mudur?

 61. Lahika mektuplarına genellikle İsra Suresi, 44. ayet olan; "Ve in min şeyin illa ..." ile (hamdele ve salvele duaları) giriş yapılıyor. Bunun sebebi nedir?

 62. Risalelerde Hata Olamaz mı; Üstad Mehdi Bile Olsa Yanlış Yapamaz mı?

 63. "Kahtan’dan bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk / idare etmeden kıyamet kopmaz." Risalelerde bu hadis ile ilgili bilgi var mıdır?

 64. Şazeli ve Kadirî meşreplerinin özellikleri nelerdir? Hangi özelliğinden dolayı Üstad'da daha çok tezahür etmiştir?

 65. Alak sûresi'nin ilk ayeti olan "Oku!.." emrinden kasıt nedir? Neyin okunması istenmektedir? Bu konuda Risalelerde bir izahat var mıdır?

 66. Risalelerde vatan ve vatan sevgisi gibi kavramlar çokça geçmektedir. Diniminizin vatan konusudaki yaklaşımı da böyle midir, ayrıca dârülharp hakkında bilgi verir misiniz?

 67. Sahabe olup da daha sonra sahabelikten çıkan var mıdır? Bu konu Risalelerde geçiyor mu?

 68. Bediüzzaman, "Allah'ın eli" ifadesinin geçtiği ayeti nasıl açıklamıştır?

 69. Subut-i Sıfatlar, Eş'ari ve Maturidilere göre neden farklılık arzediyor? Şafiiler neden Tekvin sıfatını dahil etmemişler, Üstadın bakışı nasıldır?

 70. Dünya dışında maddeden yaratılmış varlıklar var mı; Risale-i Nur bahsediyor mu?

 71. Risalelerde Kul Hakkı Nasıl İşlenmiştir?

 72. Risaleleri Şerhetmek ya da Sadeleştirmek Uygun mu?

 73. Tekfir konusunu açıklar mısınız? Büyük günahları işleyen ve İslâm'ın bazı esaslarından taviz veren insanların tekfir edilmesine (küfre girdiklerine hükmedilmesine) ne dersiniz?

 74. Risalelerde de sıkça ifade edilen, "Allah bir şeye ol derse olur." ayetinden yola çıkarak şunu sormak istiyorum, Allah nerede ve ne zaman "Ol!.." dedi?

 75. Üstad'ın Lügatlı Risaleler Hakkındaki Görüşü Nedir?

 76. Risalelerde kibir nasıl anlatılıyor? Kibrin insanlara hiç mi faydası yok? Kibirli insanlar kendini yetersiz görmemesi, diğerlerine oranla daha başarılı olmalarını sağlamaz mı?

 77. Neden Risale-i Nur, Neden Bediüzzaman?

 78. İnsan nedir? İnsan ruh mudur, nefs midir, irade midir? İnsanı insan yapan bileşenler nelerdir? Risaleler gözlüğü ile bakar mısınız?

 79. Kur'an'da Risale-i Nur'a işaret edilmiş mi, biraz açar mısınız?

 80. Allah'ın subuti sıfatlarının tecellileri ve diğer isimler ile bağlantısı Risalelerde nasıl ele alınmış, merak ediyorum. Özet olarak ifade eder misiniz?

 81. Hatemü'l-Evliya meselesinin hükmü nedir? Âlimlerin ve Risale-i Nur'un bu meseleye bakışı nedir?

 82. Risale-i Nur'daki hicri ve rumi tarihleri miladiye nasıl çevireceğiz? Bir formülü var mı?

 83. Üstad, Lahikalarda talebelerine sıklıkla, "Aziz, Sıddık Kardeşlerim." şeklinde hitap ediyor. Hep bu hitabın kullanılmasının özel bir sebebi var mıdır? "Aziz" ve "sıddık"kelimeleri ne anlama geliyor; verilmek istenen mesaj nedir?

 84. Allah’ın zamandan münezzeh olması ne demektir, izah eder misiniz?

 85. Haram ve helal konusunun Risalelerde nasıl işlendiğini merak ediyorum. Yardımcı olur musunuz?

 86. Risaleler perspektifinde, Allah'ın varlığı, ahiret ve kaderin delillerini özetleyebilir misiniz?

 87. Risalelerde "Kulakları çınlasın!" ifadesi geçiyor. Halbuki kulak çınlaması "Biri benden bahsediyor." anlayışı İslam'da yoktur. İslamda olmayan bir şeyi nasıl Üstadımız söylüyor? Ayrıca uğurlu saymak anlayışından da bahsediyor? Uğursuzluk da İslamda yok!

 88. Kaderin, imanın şartlarından olmadığını iddia edenler, Amene'r-Resulü'de geçmemesini delil olarak gösteriyorlar; bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

 89. Üstad'ın evlilik hakkında "tenakehu tabe lekum" hükmü daimi değil, diyor. Kur'an'ın hükmü daimi değil mi, açıklar mısınız? Bir de "Benden iki yüz yıl sonra evlenmeyen zarar etmez ya da evlenmeyebilirsiniz." diye hadis var mıdır?

 90. “Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl, 16/89) Bu ayetle ilgili Nur Külliyatı'nda bir açıklama var mı? Ya da bu ayeti ne şekilde anlamalıyız?

 91. Neden Risale-i Nurlara zaman zaman "Risalet-in Nur" denilmiştir. Buradaki "risalet" kelimesi neyi ifade etmektedir?

 92. Koronavirüsü (Coronavirus) dâbbetü’l-arz olabilir mi?

 93. Kaderin tanımında veya kapsamında, kaderi muallak ve kaderi müsemma denen kavramlar var mıdır? Risalelerde bu konuda bir açıklama yer almış mıdır?

 94. Basit bir insanın Allah'ı inkâr etmesi, neden ebedî cehenneme atılacak kadar ilahî hiddete sebep oluyor?

 95. Hayatımızda gerçekleşen veya etrafımızda gördüğümüz olaylarda, her şeyde bir tevafukluk var mı; yoksa bazı ufak hadiselerde tesadüf vardır diyebilir miyiz?

 96. Nasıl Evliya Olunur?

 97. Fahreddinü´r-Râzî´nin tefsirinin Üstad'ın Risale-i Nur tefsirine çok benzediği, esma-i hüsnanın tefsiri metodunu içerdiğini okumuştum bir makalede. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 98. Jön Türkler hakkında bilgi verir misiniz?

 99. Neden İslâm? Yani neden diğer dinler, inançlar değil? Açıklar mısınız ve Risalelerde bununla ilgili yerleri belirtir misiniz?

 100. Bugün Nur dersinde, biri herkesin kabir azabı göreceğini iddia etti. Her ne kadar kelime-i tevhid bile getirerek ölmüşse yine de azab görecek, dendi. Bu nasıl olur? Hem imanla gidilecek, hem de azab görülecek; bunun delilleri nelerdir?

Yükleniyor...