İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. Hz. Nuh dokuz yüz elli sene yaşadı deniliyor; hakikatı nedir? Genel olarak bakıldığında mantık olarak da bütün peygamberler altmış üç yaşında vefat etmiştir. Bunu açıklar mısınız?

 2. "Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakîm." ayetinin çok kullanılmasının hikmeti nedir?

 3. Risale-i Nur'daki dua ile ilgili bölümler nerelerdir? Nasıl dua etmeliyiz, kabul olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

 4. Mutlak kader nedir; evlilik mutlak kader midir?

 5. Evlilik kader mi? Ben birini çok seviyorum ve onunla evlenmek için çok dua ediyorum, ama bir türlü olmuyor? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?

 6. İnsan uykuya daldığı zaman ruh bedenden ayrılır mı?

 7. Allah neden "biz" ifadesini kullanıyor?

 8. Mürted nedir; İslam'da cezası nedir? Mürtedin öldürülmesi din özgürlüğü ile çelişmez mi? İsteyen istediği dini seçemez mi?

 9. Risale-i Nur Külliyatı'nın telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

 10. Allah'ın varlığını ve birliğini, ondan başka ilah olmadığının delillerini; kısa ve öz olarak ispatlayabilir misiniz?

 11. "İnsan en çok sevdiği ya da istediği şeyle imtihan olur." sözü doğru mudur? Doğruysa, Risalelerde de çokça geçen, "Allah ısrarla isteyenleri sever." sözüyle çelişmiyor mu? Burada ölçü ne olmalıdır?

 12. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat, Zebur ve İncil’in tahrif edildiğine dair ayetler var mıdır? Mukaddes kitaplar tahrif edildi ise bunu Kitap ehline nasıl, hangi deliller ile isbatlayabiliriz?

 13. Hz. Âdem ve Hz. Havva, yapmış oldukları bir hatadan dolayı cennetten kovuldular. Hâlbuki peygamberlerin günah işlemedikleri biliniyor. Bunu nasıl izah edersiniz?

 14. Risale-i Nur Nedir, Risaleler Hakkında Ayrıntılı Bilgi Verir misiniz?

 15. Risale-i Nur'dan Düğün Kartlarına Yazılabilecek Vecizeleri Yazar mısınız?

 16. Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?

 17. Yanlış olduğunu bilsem de bazen aklıma, "Peki, Allah nasıl oldu?" gibi bir soru geliyor. Risalelerde bu konuda açıklama var mı?

 18. Nefs-i emmareden kurtulup nefs-i mutmainneye nasıl yükselebiliriz? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

 19. Risale-i Nurlarda cinlerin insanlara zarar verebileceklerinden ve korunma yollarından bahsediliyor mu, genel bilgi verir misiniz?

 20. Risale-i Nur'da Toplam Kaç Ayet Tefsir Edilmiş, Kaç Hadis Geçmektedir?

 21. Hazreti İsa geldi mi, geldiyse kimdir?

 22. Musibete sabretmede nasıl bir sır vardır ki ''innallahe meassabirin'' sırrına mazhar olunsun? Bunun Risalelerde izahı var mı acaba?

 23. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin, Risalelerinde sabır ve tevekkül ile ilgili sözlerinden örnek verebilir misiniz?

 24. Mecazi aşktan kurtulmanın yolu nedir? Risalelerde bu konu nasıl işlenmiştir?

 25. Risalelerde dünya ile ilgili Üstad ne diyor ve dünya sevgisini kalbimizden atmamız için ne öneriyor?

 26. Yirmi Dördüncü Söz'ün İkinci Dal'ını Kısaca Şematik Olarak Açıklar mısınız?

 27. Risale-i Nur Külliyatı'nı Şematik Olarak Gösterir misiniz?

 28. Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Orijinal nüshaların muhafazasına ve neşrine niçin ehemmiyet vermeliyiz? Risaleleri nasıl anlayabilirim?

 29. Ben bilinmeyen (gizli) bir hazine idim, bilineyim istedim,.. diye devam eden hadisin kaynakları var mı?

 30. Büyük Günahlar ile ilgili Risale-i Nur'da bilgi var mıdır, nerede geçiyor?

 31. Esfel-i safilin ile hayvan mertebesi arasında bir mertebe var mıdır? Esfel-i safilin tam olarak ne demektir? Hayvanı sıfır noktası kabul edersek, eksi mertebeye sadece iman etmeyen inkar ehli mi iner?

 32. Bid'anın tarifini bilsek de nelerin bid'a olduğuna dair tereddütlerimiz oluyor. Üstad, kebairler içinde bid'alara kalben taraftar olmayı da sayıyor. Bid'alara örnek verir misiniz?

 33. Risale-i Nurlarda, yeis ve ümitsizliğin psikolojik değerlendirmesi nasıl geçiyor?

 34. Tövbe etsek bile Allah'ın affetmediği günahlar nelerdir? Tövbe tam manasıyla nasıl yapılmalıdır; bu konu Risale-i Nur'da nasıl geçiyor?

 35. İzzet ve azametin sebepler perdesini iktiza etmesi ne demektir? Azrail aleyhisselam örneği şer gibi gözüken ölüm hakikatına bir misaldir. Halbuki bütün hayırlı şeylerde de sebepler vaz edilmiş?

 36. Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın bir sene arayla ikiz çocukları olmuş ve birbirleriyle nikâhlanmışlar. Kız kardeşle nikâhın haram olmasıyla birlikte, Risaleler nokta-i nazarından değerlendirir misiniz?

 37. Peygamber Efendimiz neden son peygamberdir, hikmeti nedir?

 38. Kızıl İcaz ve Talikat eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 39. Risalelerde hemen her yerde "bismihi sübhanehu" ifadesinin tercih edilmesinin sebebi nedir?

 40. Tevafuklu Kur'an nedir, nasıldır; normal Kur'an-ı Kerim'den farklı bir şey midir?

 41. İnsan küçük âlem olup, büyük âlemin nümunelerini taşıyor. Peki, ruhun, sırrın, hafinin, ahfanın asılları büyük âlemde nedir?

 42. Allah'ın Cemîl isminin tecellisi cehennemde; Celîl isminin tecellisi ise cennette nasıl tezahür eder?

 43. Şeytan çoğalmakta deniliyor, onların çocukları şeytan olarak mı yaratılıyor? Açıklar mısınız?

 44. Bir manzarayı daha önceden görmüş gibi hatırlamak (dejavu) tenasüh (reenkarnasyon) delili midir?

 45. Risalelerde eski insanların boyunun çok uzun olduğundan bahsediliyor mu? Eski insanların uzun, şimdikilerin kısa olmasını bazı kimseler evrimle ilişkilendiriyor. Bu konuyu açıklar mısınız?

 46. "Her insan fıtrat üzere doğar." hadisini nasıl anlamalıyız? Yani her insan eğitilerek deha olma potansiyeli ile mi doğar? Bu konu hakkında Risalelerden bilgi var mıdır?

 47. Kur’ân-ı Kerim Mahlûk mudur?

 48. Külliyattaki kitapların içerikleri nelerdir, konuları nelerdir, nelerden bahseder, genel hatlarıyla bilgi verir misiniz?

 49. Risale-i Nur Külliyatı'nın Kırmızı Ciltli Olmasının Hikmeti Ne Olabilir?

 50. Risale-i Nur’da geçen Dua ve Salavatları derleyip, bizimle paylaşır mısınız?

 51. Risale-i Nurlar Şerh Edilebilir mi?

 52. Peygamber Efendimiz'in, mi'rac gecesinde katettiği tabakaları; sırayla, özellikleriyle, her tabakada karşılaştıklarını ya da yaşadıklarını kısaca açıklayabilir misiniz?

 53. Ashab-ı Kehf'in Hz. Mehdi'nin yardımcıları olacağı rivayetlerde var. Bunlar Nur talebelerinden başkası olabilir mi? Bazı rivayetlerde de Deccal'in fitnesine karşı Kehf suresinin ilk on ayetini okumamız tavsiye ediliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 54. Cennette dünyadaki gibi bir libas mı giyineceğiz, yoksa daha farklı bir şey mi, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 55. Nasip meselesinde, cüz’i ihtiyarinin rolü nedir?

 56. Dersine çok çalışan birisi fiilî duayı yaptığı için muvaffak olur, hal böyle olunca kâfirler Allah'a ihtiyaç hissetmiyorlar ki dua etsinler?

 57. "Nur-u Muhammediye" ile "Zat-ı Ahmediye" arasında fark nedir? Nur-u Muhammedî çekirdektir; kâinat, insan o nurdan halkedilmiş, deniliyor. O zaman aslımız Muhammedî mi? Çekirdek Muhammed ise; o zaman o çekirdekten nasıl Ebu Cehiller, Firavunlar çıkmış?

 58. "Hz. Aişe Resulullah (a.s.m)’ın yanında bir kadından bahsederken 'onun kısa boylu olduğunu' söyleyince, Resulullah (asm.) 'Kadını gıybet ettin.' buyurdu,.." Bu, gıybet bahsindeki tarife zıt değil mi?

 59. Üstad Risalelerde hangi tarikati savunmuştur? Rabıta olayına, hatme-i hacegana Üstad nasıl bakıyor? İbadet olarak icad edilen her yeni şey bidattir diyenler var, eğer öyleyse Üstad yanlış mı savunmuş oluyor?

 60. Risale-i Nur, psikolojik hastalıklara (şizofreni, distimi, paranoya, panik atak, anksiyete, sosyal fobi, konserviyon bozuklukluğu, somatizayson bozukluğu, tik, tokofobi, uykusuzluk, uyum sorunu, alkolizm,..) nasıl bakıyor?

 61. Risale-i Nur'da kadının sosyal hayattaki yeri nedir, kadının çalışması uygun mudur?

 62. Bir insan niye Allah'a inanır; bu hayatı anlamlandıramadığı için mi?

 63. Taş ve dağ gibi camid şeylerin yaratılmasının hikmeti nedir; bunlar Allah'a nasıl ayine oluyorlar?

 64. Allah beni neden yarattı, belki ben yaratılmak istemiyordum; seçim hakkım yok ama sonucunda ceza var!.. Bu mevzuyu değerlendirir misiniz?

 65. Risalelerde tahkiki iman nasıl işlenmiştir? Risale okuyan tahkiki imanı kazanır mı?

 66. Sihir hakkında ayet, hadis ve Risalelerde bilgi var mı? Üstad bu konuda ne diyor? Sihire inanmalı mıyız?

 67. "Allah doğmamış ve doğrulmamıştır, varlığı kendindendir." deniyor. Varlığının kendinden olması ne demektir; Risale gözlüğü ile bakar mısınız?

 68. İşlediği bazı günahların ve hataların ardından yeise düşme tehlikesine yaklaşan bir kimseye ne tavsiye edersiniz?

 69. Cüz-i ihtiyari için neden "bir saç kadar" deniliyor? Ayrıca "anne karnında iken ceninin alnında kaderinin yazıldığı" şeklinde bir hadis var mıdır?

 70. Risale-i Nur'da Kabir Azabının İspatı Var mı?

 71. Külliyat'ta sıklıkla bahsedilen "Zülfikâr" ve "Siracü'n-Nur" eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 72. Ölümle İlgili Birkaç Vecize yazar mısınız?

 73. Hakiki İsevîlik ne demektir, Müslüman biri hakiki İsevî olabilir mi?

 74. İman nedir? İmanla küfür arasında nasıl bir çizgi vardır? İmandan sonra şüphe söz konusu olabilir mi?

 75. "Şakk-ı sadr" hadisesi kaç kez olmuş ve hikmeti ne olabilir?

 76. Tefekkür nedir, nasıl yapılır? Afaki tefekkürün az, enfüsi tefekkürün çok yapılması gerekiyormuş, nasıl anlamalıyız?

 77. Aşk Allah’a ulaşma yollarından biridir ve Allah’a olan sevgimizi artırarak, artıran yollara başvurarak Allah’a âşık olunabilir. Peki, şefkat ile nasıl Allah’a ulaşabiliriz?

 78. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilemeyeceğini nerden bilebiliriz? Birileri, "değiştirilmiş de siz bilmiyorsunuz", dese bizler nasıl cevap verebiliriz? Kur'an'ın tahrif edilmediğinin akli delilleri nelerdir? Bu konuda Risalelerde ne deniyor?

 79. Duanın ehemmiyeti, tesiri ve kabul şartları hakkında bilgi verir misiniz?

 80. Son nefeste imansız ölmekten korkuyorum. Psikolojik olarak da kendimi iyi hissetmiyorum. Bu mesele beni çok beter etmiş durumda. Lütfen ferahlatan bir Risale reçetesi sunar mısınız?

 81. İşarat-ül İ'caz'daki münafıklar bahsi neden yayınlanmamış? Ve eğer yayınlanmışsa nerde, hangi eserde yayınlanmış? Ulaşma imkanımız var mı? Ayrıca yayınlamamasının hikmeti nedir?

 82. Hz. Peygamber mi'racda iken cennet ve cehennemdekileri nasıl gördü?

 83. İman mı önce gelir, akıl mı?

 84. Hz. Ali ve Gavs-ı Azam'ın Risalelere İşaretleri Nelerdir?

 85. Bir avuç İsrail'in, üç yüz milyon Arap ve bir buçuk milyar İslam âlemine galip gelmesini kader açısından nasıl değerlendirirsiniz?

 86. Evrenin yaratılışına, Big Bang teorisine, Risale-i Nur nasıl bir açıklık getirmiştir?

 87. Muhyiddin Arabi ne için, “la mevcuda illahu” demiştir; nasıl anlamalıyız?

 88. Müslüman bir aileden doğmak ile ateist veya Hıristiyan bir aileden doğmak arasında zahiren bir adaletsizlik görünüyor. Konu hakkında bizi aydınlatır mısınız?

 89. Kaside-i Ercüze hakkında bilgi verir misiniz, nasıl ulaşabiliriz?

 90. Peygamber Efendimiz miraçta Allah'ı görmüş müdür? Kimileri görmediğini ifade ediyor. Bilgi verir misiniz?

 91. Risalelerde, radyodaki seslerin melekler tarafından taşındığına benzer bir söylem veya bir teşbih var mıdır?

 92. Dünyaya insanlar gönderilmeden önce dünyada kim yaşıyordu? İnsan nesli yok oldukta sonra kim yaşayabilir? Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?

 93. İbnü'l-Kayyım el-Cevziyye'nin "Elbeyan fi Aksamil Kur'an" namında bir kitabı var mı? İbnü'l-Kayyım el-Cevziyye kitabının Fatiha suresinin tefsirinde evliyaları, "azap verilenler"le birlikte saymış. Risaleler ışığında izah eder misiniz?

 94. Külliyat'ta nefis hangi konu başlıkları altında geçiyor? Nefsin çeşitleri ve terbiye etme metodları nelerdir?

 95. Celcelutiye duasını Şia kaynaklarının övdüğünü işittim. Ehl-i sünnet ulemasından Celcelutiye duasına özel bir önem veren, öğrencilerine veya müridlerine Celcelutiye okumayı telkin eden alim veya şeyh var mıdır?

 96. Üstad'ın çocuk eğitimi ve çocuklar için Risalelerde bizlere tavsiyesi olmuş mudur? Risale-i Nur'da çocuk eğitimi?..

 97. Kişilerle konuşurken nasıl bir konuşma tarzı kullanmalıyız ki hem gıybet olmasın, hem söz taşımak olmasın? Gıybet etmemek için ne yapmalıyız?

 98. Üstad Hazretlerinin Kürtlerle ilgili risalesi olduğu söyleniyor; bu doğru mudur?

 99. "Kim hardal tanesi kadar imana sahipse cennete gidecektir." hadisindeki "hardal tanesi"nden maksat nedir? Üstadımız bu konu hakkında izahatta bulunmuş mudur?

 100. Hadis-i şerifleri inkâr edenlere, Risale-i Nur'dan cevap var mıdır?

Yükleniyor...