İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. Risale-i Nur'daki dua ile ilgili bölümler nerelerdir? Nasıl dua etmeliyiz, kabul olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

 2. "Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakîm." ayetinin çok kullanılmasının hikmeti nedir?

 3. Mutlak kader nedir; evlilik mutlak kader midir?

 4. Evlilik kader mi? Ben birini çok seviyorum ve onunla evlenmek için çok dua ediyorum, ama bir türlü olmuyor? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?

 5. Allah neden "biz" ifadesini kullanıyor?

 6. Risale-i Nur Külliyatı'nın telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

 7. "İnsan en çok sevdiği ya da en çok istediği şeyle imtihan olur." sözü doğru mudur? Doğruysa, Risalelerde de çokça geçen, "Allah ısrarla isteyenleri sever." sözüyle çelişmiyor mu? Burada ölçü ne olmalıdır?

 8. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat, Zebur ve İncil’in tahrif edildiğine dair ayetler var mıdır? Mukaddes kitaplar tahrif edildi ise bunu Kitap ehline nasıl, hangi deliller ile isbatlayabiliriz?

 9. Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?

 10. Hz. Âdem ve Hz. Havva, yapmış oldukları bir hatadan dolayı cennetten kovuldular. Halbuki peygamberlerin günah işlemedikleri biliniyor. Bunu nasıl izah edersiniz?

 11. Risale-i Nur'dan Düğün Kartlarına Yazılabilecek Vecizeleri Yazar mısınız?

 12. Risale-i Nur Nedir, Risaleler Hakkında Ayrıntılı Bilgi verir misiniz?

 13. Risale-i Nurlarda cinlerin insanlara zarar verebileceklerinden ve korunma yollarından bahsediliyor mu, genel bilgi verir misiniz?

 14. Nefs-i emmareden kurtulup nefs-i mutmainneye nasıl yükselebiliriz? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

 15. Yanlış olduğunu bilsem de, bazen aklıma, "Peki Allah nasıl oldu?" gibi bir soru geliyor. Risalelerde bu konuda açıklama var mı?

 16. Hazreti İsa geldi mi, geldiyse kimdir?

 17. Risale-i Nur'da Toplam Kaç Ayet Tefsir Edilmiş, Kaç Hadis Geçmektedir?

 18. Yirmi Dördüncü Söz'ün İkinci Dal'ını Kısaca Şematik Olarak Açıklar mısınız?

 19. Mecazi aşktan kurtulmanın yolu nedir? Risalelerde bu konu nasıl işlenmiştir?

 20. Üstad Beddiüzzaman Said Nursi'nin, Risalelerinde sabır ve tevekkül ile ilgili sözlerinden örnek verebilir misiniz?

 21. Risalelerde dünya ile ilgili Üstad ne diyor ve dünya sevgisini kalbimizden atmamız için ne öneriyor?

 22. Risale-i Nur Külliyatı'nı Şematik Olarak Gösterir misiniz?

 23. Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Orijinal nüshaların muhafazasına ve neşrine niçin ehemmiyet vermeliyiz? Risaleleri nasıl anlayabilirim?

 24. Esfel-i safilin ile hayvan mertebesi arasında bir mertebe var mıdır? Esfel-i safilin tam olarak ne demektir? Hayvanı sıfır noktası kabul edersek, eksi mertebeye sadece iman etmeyen inkar ehli mi iner?

 25. Risale-i Nurlarda, yeis ve ümitsizliğin psikolojik değerlendirmesi nasıl geçiyor?

 26. Ben bilinmeyen (gizli) bir hazine idim, bilineyim istedim,.. diye devam eden hadisin kaynakları var mı?

 27. Allah'ın Cemîl isminin tecellisi cehennemde; Celîl isminin tecellisi ise cennette nasıl tezahür eder?

 28. Risalelerde hemen her yerde "bismihi sübhanehu" ifadesinin tercih edilmesinin sebebi nedir?

 29. Risalelerde eski insanların boyunun çok uzun olduğundan bahsediliyor mu? Eski insanların uzun, şimdikilerin kısa olmasını bazı kimseler evrimle ilişkilendiriyor. Bu konuyu açıklar mısınız?

 30. Peygamber Efendimiz neden son peygamberdir, hikmeti nedir?

 31. Kur’ân-ı Kerim Mahlûk mudur?

 32. Tövbe etsek bile Allah'ın affetmediği günahlar nelerdir? Tövbe tam manasıyla nasıl yapılmalıdır; bu konu Risale-i Nur'da nasıl geçiyor?

 33. Risale-i Nur Külliyatı'nın Kırmızı Ciltli Olmasının Hikmeti Ne Olabilir?

 34. Kızıl İcaz ve Talikat eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 35. Risale-i Nurlar Şerh Edilebilir mi?

 36. Cennette dünyadaki gibi bir libas mı giyineceğiz, yoksa daha farklı bir şey mi, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 37. Külliyattaki kitapların içerikleri nelerdir, konuları nelerdir, nelerden bahseder, genel hatlarıyla bilgi verir misiniz?

 38. Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın ikiz çocukları olmuş, bir sene arayla ve sonra birbirleriyle nikâhlamıştırlar. Kız kardeşle nikâhın haram olmasıyla birlikte, Risaleler nokta-i nazarından değerlendirir misiniz?

 39. Üstad Risalelerde hangi tarikati savunmuştur? Rabıta olayına, hatme-i hacegana Üstad nasıl bakıyor? İbadet olarak icad edilen her yeni şey bidattir diyenler var, eğer öyleyse Üstad yanlış mı savunmuş oluyor?

 40. "Nur-u Muhammediye" ile "Zat-ı Ahmediye" arasında fark nedir? Nur-u Muhammedî çekirdektir; kâinat, insan o nurdan halkedilmiş, deniliyor. O zaman aslımız Muhammedî mi? Çekirdek Muhammed ise; o zaman o çekirdekten nasıl Ebu Cehiller, Firavunlar çıkmış?

 41. "Her insan fıtrat üzere doğar." hadisini nasıl anlamalıyız? Yani her insan eğitilerek deha olma potansiyeli ile mi doğar? Bu konu hakkında Risalelerden bilgi var mıdır?

 42. Risale-i Nur, psikolojik hastalıklara (şizofreni, distimi, paranoya, panik atak, anksiyete, sosyal fobi, konserviyon bozuklukluğu, somatizayson bozukluğu, tik, tokofobi, uykusuzluk, uyum sorunu, alkolizm,..) nasıl bakıyor?

 43. Cüz-i ihtiyari için neden "bir saç kadar" deniliyor? Ayrıca "anne karnında iken ceninin alnında kaderinin yazıldığı" şeklinde bir hadis var mıdır?

 44. "Allah doğmamış ve doğrulmamıştır, varlığı kendindendir." deniyor. Varlığının kendinden olması ne demektir; Risale gözlüğü ile bakar mısınız?

 45. Sihir hakkında ayet, hadis ve Risalelerde bilgi var mı? Üstad bu konuda ne diyor? Sihire inanmalı mıyız?

 46. Risale-i Nur'da Kabir Azabının İspatı Var mı?

 47. Tefekkür nedir, nasıl yapılır? Afaki tefekkürün az, enfüsi tefekkürün çok yapılması gerekiyormuş, nasıl anlamalıyız?

 48. Risalelerde tahkiki iman nasıl işlenmiştir? Risale okuyan tahkiki imanı kazanır mı?

 49. Peygamber Efendimiz'in, mi'rac gecesinde katettiği tabakaları; sırayla, özellikleriyle, her tabakada karşılaştıklarını ya da yaşadıklarını kısaca açıklayabilir misiniz?

 50. Aşk Allah’a ulaşma yollarından biridir ve Allah’a olan sevgimizi artırarak, artıran yollara başvurarak Allah’a âşık olunabilir. Peki, şefkat ile nasıl Allah’a ulaşabiliriz?

 51. Hakiki İsevîlik ne demektir, Müslüman biri hakiki İsevî olabilir mi?

 52. Ölümle İlgili Birkaç Vecize yazar mısınız?

 53. Hz. Peygamber mi'racda iken cennet ve cehennemdekileri nasıl gördü?

 54. İşarat-ül İ'caz'daki münafıklar bahsi neden yayınlanmamış? Ve eğer yayınlanmışsa nerde, hangi eserde yayınlanmış? Ulaşma imkanımız var mı? Ayrıca yayınlamamasının hikmeti nedir?

 55. Külliyat'ta sıklıkla bahsedilen "Zülfikâr" ve "Siracü'n-Nur" eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 56. Allah beni neden yarattı, belki ben yaratılmak istemiyordum; seçim hakkım yok ama sonucunda ceza var!.. Bu mevzuyu değerlendirir misiniz?

 57. Nasip meselesinde, cüz’i ihtiyarinin rolü nedir?

 58. Bir insan niye Allah'a inanır; bu hayatı anlamlandıramadığı için mi?

 59. İman mı önce gelir, akıl mı?

 60. "Şakk-ı sadr" hadisesi kaç kez olmuş ve hikmeti ne olabilir?

 61. Hz. Ali ve Gavs-ı Azam'ın Risalelere İşaretleri Nelerdir?

 62. Risalelerde, radyodaki seslerin melekler tarafından taşındığına benzer bir söylem veya bir teşbih var mıdır?

 63. Üstad Hazretlerinin Kürtlerle ilgili risalesi olduğu söyleniyor; bu doğru mudur?

 64. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilemeyeceğini nerden bilebiliriz? Birileri, "değiştirilmiş de siz bilmiyorsunuz", dese bizler nasıl cevap verebiliriz? Kur'an'ın tahrif edilmediğinin akli delilleri nelerdir? Bu konuda Risalelerde ne deniyor?

 65. "Kim hardal tanesi kadar imana sahipse cennete gidecektir." hadisindeki "hardal tanesi"nden maksat nedir? Üstadımız bu konu hakkında izahatta bulunmuş mudur?

 66. Külliyat'ta nefis hangi konu başlıkları altında geçiyor? Nefsin çeşitleri ve terbiye etme metodları nelerdir?

 67. Kişilerle konuşurken nasıl bir konuşma tarzı kullanmalıyız ki hem gıybet olmasın, hem söz taşımak olmasın? Gıybet etmemek için ne yapmalıyız?

 68. Bilginin Kaynağı Hakkında Risalelerde Bilgi Var mıdır?

 69. Risale-i Nur'da ibadet / ubudiyet hakkındaki yerlerden bazılarını gönderir misiniz?

 70. Risale-i Nur'dan Orjinal Metin Dualar Var mı?

 71. Hadis-i şerifleri inkâr edenlere, Risale-i Nur'dan cevap var mıdır?

 72. Terör ve PKK belasından kurtulacağımıza dair Risale-i Nur'dan ümit verici pasajlar paylaşır mısınız?

 73. Üstad'ın çocuk eğitimi ve çocuklar için Risalelerde bizlere tavsiyesi olmuş mudur? Risale-i Nur'da çocuk eğitimi?..

 74. "Kur’ân mı daha üstündür, Peygamber Efendimiz mi daha üstündür?" şeklindeki suallere, Risalelerden nasıl cevap verebiliriz?

 75. Peygamberlerin peygamberlikte kesbi var mıdır? Risalelerden bir izah var mı?

 76. Evliya ve asfiya konularını açıklar mısınız; asfiya olarak kimler zikredilebilir?

 77. Nur Risalelerinde zaman zaman rüyalara yer veriliyor. Rüyaya ne derece itimad edilebilir? Bir dava, rüyalara dayandırılabilir mi?

 78. Peygamber Efendimiz miraçta Allah'ı görmüş müdür? Kimileri görmediğini ifade ediyor. Bilgi verir misiniz?

 79. Risaleler tefsir midir; neden Kur'an'dan çok okunuyor? Risalelerin hatasız olduğu söylenebilir mi?

 80. Risale-i Nur'da can sıkıntısı nasıl anlatılıyor acaba? Diyorlar ki can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir. Bu doğru mudur?..

 81. Cehennemden çıkmak söz konusu mu?

 82. Mehdinin mezhepleri birleştireceği söyleniyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 83. Mecazi Anlamı İtibariyle Kalp Nedir? Açıklar mısınız?

 84. Üstadımız Nurlarda, Yahudi milletinden bahsetmiş midir; bahsi geçen risaleleri ve işlediği hususları izah eder misiniz?

 85. Risalelerde geçen dua çeşitlerini tafsilatıyla izah eder misiniz?

 86. Risalelerde Burçlar Hakkında İfadeler Mevcut mudur?

 87. Peygamber Efendimiz neden miraç için Mescid-i Aksa'dan semâya yükseltilmiştir, Mescid-i Haram'dan da yükselebilirdi?

 88. Lahika mektuplarına genellikle İsra Suresi, 44. ayet olan; "Ve in min şeyin illa ..." ile (hamdele ve salvele duaları) giriş yapılıyor. Bunun sebebi nedir?

 89. İnsanın manevi mahiyetini bir sistem içinde, risalelerden de destek alarak tarif etmeniz mümkün mü acaba? Nefis nedir? Kalp, aklın kendisi midir? Düşünen kalp ise dimağın görevi nedir? Vicdan hakkında bilgi verir misiniz?

 90. Alak sûresi'nin ilk ayeti olan "Oku!.." emrinden kasıt nedir? Neyin okunması istenmektedir? Bu konuda Risalelerde bir izahat var mıdır?

 91. "Kahtan’dan bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk / idare etmeden kıyamet kopmaz." Risalelerde bu hadis ile ilgili bilgi var mıdır?

 92. Risalelerde Hata Olamaz mı; Üstad Mehdi Bile Olsa Yanlış Yapamaz mı?

 93. Sahabe olup da daha sonra sahabelikten çıkan var mıdır? Bu konu Risalelerde geçiyor mu?

 94. Risalelerde vatan ve vatan sevgisi gibi kavramlar çokça geçmektedir. Diniminizin vatan konusudaki yaklaşımı da böyle midir, ayrıca dârülharp hakkında bilgi verir misiniz?

 95. Mu’cizeleri inkâr edenlerin delilleri nelerdir ve bunlara nasıl cevap verilebilir?

 96. Subut-i Sıfatlar, Eş'ari ve Maturidilere göre neden farklılık arzediyor? Şafiiler neden Tekvin sıfatını dahil etmemişler, Üstadın bakışı nasıldır?

 97. Bediüzzaman, "Allah'ın eli" ifadesinin geçtiği ayeti nasıl açıklamıştır?

 98. Dünya dışında maddeden yaratılmış varlıklar var mı; Risale-i Nur bahsediyor mu?

 99. Risalelerde de sıkça ifade edilen, "Allah bir şeye ol derse olur." ayetinden yola çıkarak şunu sormak istiyorum, Allah nerede ve ne zaman "Ol!.." dedi?

 100. Risaleleri Şerhetmek ya da Sadeleştirmek Uygun mu?

Yükleniyor...