İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. Hz. Nuh dokuz yüz elli sene yaşadı deniliyor; hakikatı nedir? Genel olarak bakıldığında mantık olarak da bütün peygamberler altmış üç yaşında vefat etmiştir. Bunu açıklar mısınız?

 2. Risale-i Nur'daki dua ile ilgili bölümler nerelerdir? Nasıl dua etmeliyiz, kabul olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

 3. "Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakîm." ayetinin çok kullanılmasının hikmeti nedir?

 4. Mutlak kader nedir; evlilik mutlak kader midir?

 5. Evlilik kader mi? Ben birini çok seviyorum ve onunla evlenmek için çok dua ediyorum, ama bir türlü olmuyor? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?

 6. İnsan uykuya daldığı zaman ruh bedenden ayrılır mı?

 7. Allah neden "biz" ifadesini kullanıyor?

 8. Mürted nedir; İslam'da cezası nedir? Mürtedin öldürülmesi din özgürlüğü ile çelişmez mi? İsteyen istediği dini seçemez mi?

 9. Risale-i Nur Külliyatı'nın telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

 10. Allah'ın varlığını ve birliğini, O'ndan başka ilah olmadığının delillerini; kısa ve öz olarak ispatlayabilir misiniz?

 11. "İnsan en çok sevdiği ya da en çok istediği şeyle imtihan olur." sözü doğru mudur? Doğruysa, Risalelerde de çokça geçen, "Allah ısrarla isteyenleri sever." sözüyle çelişmiyor mu? Burada ölçü ne olmalıdır?

 12. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat, Zebur ve İncil’in tahrif edildiğine dair ayetler var mıdır? Mukaddes kitaplar tahrif edildi ise bunu Kitap ehline nasıl, hangi deliller ile isbatlayabiliriz?

 13. Hz. Âdem ve Hz. Havva, yapmış oldukları bir hatadan dolayı cennetten kovuldular. Halbuki peygamberlerin günah işlemedikleri biliniyor. Bunu nasıl izah edersiniz?

 14. Risale-i Nur'dan Düğün Kartlarına Yazılabilecek Vecizeleri Yazar mısınız?

 15. Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?

 16. Risale-i Nur Nedir, Risaleler Hakkında Ayrıntılı Bilgi verir misiniz?

 17. Nefs-i emmareden kurtulup nefs-i mutmainneye nasıl yükselebiliriz? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

 18. Yanlış olduğunu bilsem de, bazen aklıma, "Peki Allah nasıl oldu?" gibi bir soru geliyor. Risalelerde bu konuda açıklama var mı?

 19. Risale-i Nurlarda cinlerin insanlara zarar verebileceklerinden ve korunma yollarından bahsediliyor mu, genel bilgi verir misiniz?

 20. Risale-i Nur'da Toplam Kaç Ayet Tefsir Edilmiş, Kaç Hadis Geçmektedir?

 21. Hazreti İsa geldi mi, geldiyse kimdir?

 22. Musibete sabretmede nasıl bir sır vardır ki ''innallahe meassabirin'' sırrına mazhar olunsun? Bunun Risalelerde izahı var mı acaba?

 23. Mecazi aşktan kurtulmanın yolu nedir? Risalelerde bu konu nasıl işlenmiştir?

 24. Yirmi Dördüncü Söz'ün İkinci Dal'ını Kısaca Şematik Olarak Açıklar mısınız?

 25. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin, Risalelerinde sabır ve tevekkül ile ilgili sözlerinden örnek verebilir misiniz?

 26. Risalelerde dünya ile ilgili Üstad ne diyor ve dünya sevgisini kalbimizden atmamız için ne öneriyor?

 27. Risale-i Nur Külliyatı'nı Şematik Olarak Gösterir misiniz?

 28. Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Orijinal nüshaların muhafazasına ve neşrine niçin ehemmiyet vermeliyiz? Risaleleri nasıl anlayabilirim?

 29. Büyük Günahlar ile ilgili Risale-i Nur'da bilgi var mıdır, nerede geçiyor?

 30. Esfel-i safilin ile hayvan mertebesi arasında bir mertebe var mıdır? Esfel-i safilin tam olarak ne demektir? Hayvanı sıfır noktası kabul edersek, eksi mertebeye sadece iman etmeyen inkar ehli mi iner?

 31. Bid'anın tarifini bilsek de nelerin bid'a olduğuna dair tereddütlerimiz oluyor. Üstad, kebairler içinde bid'alara kalben taraftar olmayı da sayıyor. Bid'alara örnek verir misiniz?

 32. Risale-i Nurlarda, yeis ve ümitsizliğin psikolojik değerlendirmesi nasıl geçiyor?

 33. Ben bilinmeyen (gizli) bir hazine idim, bilineyim istedim,.. diye devam eden hadisin kaynakları var mı?

 34. İzzet ve azametin sebepler perdesini iktiza etmesi ne demektir? Azrail aleyhisselam örneği şer gibi gözüken ölüm hakikatına bir misaldir. Halbuki bütün hayırlı şeylerde de sebepler vaz edilmiş?

 35. Kızıl İcaz ve Talikat eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 36. Risalelerde hemen her yerde "bismihi sübhanehu" ifadesinin tercih edilmesinin sebebi nedir?

 37. Tevafuklu Kur'an nedir, nasıldır; normal Kur'an-ı Kerim'den farklı bir şey midir?

 38. İnsan küçük âlem olup, büyük âlemin nümunelerini taşıyor. Peki ruhun, sırrın, hafinin, ahfanın asılları büyük âlemde nedir?

 39. Peygamber Efendimiz neden son peygamberdir, hikmeti nedir?

 40. Allah'ın Cemîl isminin tecellisi cehennemde; Celîl isminin tecellisi ise cennette nasıl tezahür eder?

 41. Tövbe etsek bile Allah'ın affetmediği günahlar nelerdir? Tövbe tam manasıyla nasıl yapılmalıdır; bu konu Risale-i Nur'da nasıl geçiyor?

 42. Risalelerde eski insanların boyunun çok uzun olduğundan bahsediliyor mu? Eski insanların uzun, şimdikilerin kısa olmasını bazı kimseler evrimle ilişkilendiriyor. Bu konuyu açıklar mısınız?

 43. Şeytan çoğalmakta deniliyor, onların çocukları şeytan olarak mı yaratılıyor? Açıklar mısınız?

 44. Bir manzarayı daha önceden görmüş gibi hatırlamak (dejavu) tenasüh (reenkarnasyon) delili midir?

 45. Kur’ân-ı Kerim Mahlûk mudur?

 46. Risale-i Nur Külliyatı'nın Kırmızı Ciltli Olmasının Hikmeti Ne Olabilir?

 47. "Her insan fıtrat üzere doğar." hadisini nasıl anlamalıyız? Yani her insan eğitilerek deha olma potansiyeli ile mi doğar? Bu konu hakkında Risalelerden bilgi var mıdır?

 48. Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın ikiz çocukları olmuş, bir sene arayla ve sonra birbirleriyle nikâhlamıştırlar. Kız kardeşle nikâhın haram olmasıyla birlikte, Risaleler nokta-i nazarından değerlendirir misiniz?

 49. Külliyattaki kitapların içerikleri nelerdir, konuları nelerdir, nelerden bahseder, genel hatlarıyla bilgi verir misiniz?

 50. Risale-i Nurlar Şerh Edilebilir mi?

 51. Cennette dünyadaki gibi bir libas mı giyineceğiz, yoksa daha farklı bir şey mi, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 52. Dersine çok çalışan birisi fiilî duayı yaptığı için muvaffak olur, hal böyle olunca kâfirler Allah'a ihtiyaç hissetmiyorlar ki dua etsinler?

 53. "Nur-u Muhammediye" ile "Zat-ı Ahmediye" arasında fark nedir? Nur-u Muhammedî çekirdektir; kâinat, insan o nurdan halkedilmiş, deniliyor. O zaman aslımız Muhammedî mi? Çekirdek Muhammed ise; o zaman o çekirdekten nasıl Ebu Cehiller, Firavunlar çıkmış?

 54. Ashab-ı Kehf'in Hz. Mehdi'nin yardımcıları olacağı rivayetlerde var. Bunlar Nur talebelerinden başkası olabilir mi? Bazı rivayetlerde de Deccal'in fitnesine karşı Kehf suresinin ilk on ayetini okumamız tavsiye ediliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 55. Üstad Risalelerde hangi tarikati savunmuştur? Rabıta olayına, hatme-i hacegana Üstad nasıl bakıyor? İbadet olarak icad edilen her yeni şey bidattir diyenler var, eğer öyleyse Üstad yanlış mı savunmuş oluyor?

 56. Risale-i Nur, psikolojik hastalıklara (şizofreni, distimi, paranoya, panik atak, anksiyete, sosyal fobi, konserviyon bozuklukluğu, somatizayson bozukluğu, tik, tokofobi, uykusuzluk, uyum sorunu, alkolizm,..) nasıl bakıyor?

 57. Risale-i Nur'da kadının sosyal hayattaki yeri nedir, kadının çalışması uygun mudur?

 58. Peygamber Efendimiz'in, mi'rac gecesinde katettiği tabakaları; sırayla, özellikleriyle, her tabakada karşılaştıklarını ya da yaşadıklarını kısaca açıklayabilir misiniz?

 59. Taş ve dağ gibi camid şeylerin yaratılmasının hikmeti nedir; bunlar Allah'a nasıl ayine oluyorlar?

 60. "Hz. Aişe Resulullah (a.s.m)’ın yanında bir kadından bahsederken 'onun kısa boylu olduğunu' söyleyince, Resulullah (asm.) 'Kadını gıybet ettin.' buyurdu,.." Bu, gıybet bahsindeki tarife zıt değil mi?

 61. Nasip meselesinde, cüz’i ihtiyarinin rolü nedir?

 62. Cüz-i ihtiyari için neden "bir saç kadar" deniliyor? Ayrıca "anne karnında iken ceninin alnında kaderinin yazıldığı" şeklinde bir hadis var mıdır?

 63. Bir insan niye Allah'a inanır; bu hayatı anlamlandıramadığı için mi?

 64. Sihir hakkında ayet, hadis ve Risalelerde bilgi var mı? Üstad bu konuda ne diyor? Sihire inanmalı mıyız?

 65. "Allah doğmamış ve doğrulmamıştır, varlığı kendindendir." deniyor. Varlığının kendinden olması ne demektir; Risale gözlüğü ile bakar mısınız?

 66. Risalelerde tahkiki iman nasıl işlenmiştir? Risale okuyan tahkiki imanı kazanır mı?

 67. Risale-i Nur'da Kabir Azabının İspatı Var mı?

 68. Allah beni neden yarattı, belki ben yaratılmak istemiyordum; seçim hakkım yok ama sonucunda ceza var!.. Bu mevzuyu değerlendirir misiniz?

 69. Külliyat'ta sıklıkla bahsedilen "Zülfikâr" ve "Siracü'n-Nur" eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 70. Hakiki İsevîlik ne demektir, Müslüman biri hakiki İsevî olabilir mi?

 71. Ölümle İlgili Birkaç Vecize yazar mısınız?

 72. Tefekkür nedir, nasıl yapılır? Afaki tefekkürün az, enfüsi tefekkürün çok yapılması gerekiyormuş, nasıl anlamalıyız?

 73. Aşk Allah’a ulaşma yollarından biridir ve Allah’a olan sevgimizi artırarak, artıran yollara başvurarak Allah’a âşık olunabilir. Peki, şefkat ile nasıl Allah’a ulaşabiliriz?

 74. Hz. Peygamber mi'racda iken cennet ve cehennemdekileri nasıl gördü?

 75. İşarat-ül İ'caz'daki münafıklar bahsi neden yayınlanmamış? Ve eğer yayınlanmışsa nerde, hangi eserde yayınlanmış? Ulaşma imkanımız var mı? Ayrıca yayınlamamasının hikmeti nedir?

 76. Duanın ehemmiyeti, tesiri ve kabul şartları hakkında bilgi verir misiniz?

 77. Bir avuç İsrail'in, üç yüz milyon Arap ve bir buçuk milyar İslam âlemine galip gelmesini kader açısından nasıl değerlendirirsiniz?

 78. İşlediği bazı günahların ve hataların ardından yeise düşme tehlikesine yaklaşan bir kimseye ne tavsiye edersiniz?

 79. "Şakk-ı sadr" hadisesi kaç kez olmuş ve hikmeti ne olabilir?

 80. Son nefeste imansız ölmekten korkuyorum. Psikolojik olarak da kendimi iyi hissetmiyorum. Bu mesele beni çok beter etmiş durumda. Lütfen ferahlatan bir Risale reçetesi sunar mısınız?

 81. İman mı önce gelir, akıl mı?

 82. Risale-i Nur’da geçen Dua ve Salavatları derleyip, bizimle paylaşır mısınız?

 83. Hz. Ali ve Gavs-ı Azam'ın Risalelere İşaretleri Nelerdir?

 84. Evrenin yaratılışına, Big Bang teorisine, Risale-i Nur nasıl bir açıklık getirmiştir?

 85. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilemeyeceğini nerden bilebiliriz? Birileri, "değiştirilmiş de siz bilmiyorsunuz", dese bizler nasıl cevap verebiliriz? Kur'an'ın tahrif edilmediğinin akli delilleri nelerdir? Bu konuda Risalelerde ne deniyor?

 86. Kaside-i Ercüze hakkında bilgi verir misiniz, nasıl ulaşabiliriz?

 87. Muhyiddin Arabi ne için, “la mevcuda illahu” demiştir; nasıl anlamalıyız?

 88. Risalelerde, radyodaki seslerin melekler tarafından taşındığına benzer bir söylem veya bir teşbih var mıdır?

 89. İbnü'l-Kayyım el-Cevziyye'nin "Elbeyan fi Aksamil Kur'an" namında bir kitabı var mı? İbnü'l-Kayyım el-Cevziyye kitabının Fatiha suresinin tefsirinde evliyaları, "azap verilenler"le birlikte saymış. Risaleler ışığında izah eder misiniz?

 90. Müslüman bir aileden doğmak ile ateist veya Hıristiyan bir aileden doğmak arasında zahiren bir adaletsizlik görünüyor. Konu hakkında bizi aydınlatır mısınız?

 91. Dünyaya insanlar gönderilmeden önce dünyada kim yaşıyordu? İnsan nesli yok oldukta sonra kim yaşayabilir? Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?

 92. Üstad Hazretlerinin Kürtlerle ilgili risalesi olduğu söyleniyor; bu doğru mudur?

 93. "Kim hardal tanesi kadar imana sahipse cennete gidecektir." hadisindeki "hardal tanesi"nden maksat nedir? Üstadımız bu konu hakkında izahatta bulunmuş mudur?

 94. Külliyat'ta nefis hangi konu başlıkları altında geçiyor? Nefsin çeşitleri ve terbiye etme metodları nelerdir?

 95. Kişilerle konuşurken nasıl bir konuşma tarzı kullanmalıyız ki hem gıybet olmasın, hem söz taşımak olmasın? Gıybet etmemek için ne yapmalıyız?

 96. Risale-i Nur'da ibadet / ubudiyet hakkındaki yerlerden bazılarını gönderir misiniz?

 97. Evrimcilerin; "Bir yerde hayatın oluşmasına neden olan sebepler varsa, hayat kendiliğinden zaten oluşur." iddiasına cevap verir misiniz?

 98. Bilginin Kaynağı Hakkında Risalelerde Bilgi Var mıdır?

 99. Üstad'ın çocuk eğitimi ve çocuklar için Risalelerde bizlere tavsiyesi olmuş mudur? Risale-i Nur'da çocuk eğitimi?..

 100. Hadis-i şerifleri inkâr edenlere, Risale-i Nur'dan cevap var mıdır?

Yükleniyor...