İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. Risale-i Nur'da Einstein´in "İzafiyet Teorisi" ile İlgili Bilgiler Var mıdır?

 2. Risale-i Nurlarda Peygamber Efendimiz (asv)'in adı geçtiğinde (a.s.m) ibaresi veya açılımı yer almaktadır. Ancak hadis kitaplarında (s.a.v) ibaresi veya açılımının tercih edildiğini görüyoruz. Neden Üstad bunu tercih etmiş, anlam farkı var mı?

 3. Allah her yerde hazırdır, diyoruz. Allah zatıyla mı her yerde hazır? Ya da bütün icraatları zatıyla mı yapıyor?

 4. Risale-i Nur'da cemaat olmanın gerekliliğine dair bahisler nerde geçiyor?

 5. Koronavirüsü (Coronavirus) dâbbetü’l-arz olabilir mi?

 6. İnsanın Allah'ı tanımak için akla ihtiyacı olduğuna göre, Allah aklı zaten insana vermeliydi. Akıl için Allah'a neden şükretmeliyim? Eğer akıl olmasaydı, Allah'ı zaten bulamazdım, bu yüzden yaratılmamızın bir anlamı olmazdı. Ne dersiniz?

 7. Allah'ın ezelî ve ebedî olduğunu, Risale-i Nur'daki delillerle ispat eder misiniz?

 8. Risale-i Nur ile Fizilal'il-Kur'an Tefsiri arasında nasıl bir fark vardır? Asrın reçetesi neden Risale-i Nur'dur? Risale-i Nur'a göre dili daha anlaşılır diyen kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz?

 9. Üstad hidayeti nasıl izah ediyor? El-Hadi ismi nasıl tecelli ediyor? Hidayet Allah'ın dilemesiyledir sözünü nasıl anlamak lazım?

 10. İçtimai Reçeteler'de geçen "Elbette dağlarımızı müzeyyen edecek ferdimiz vardır." cümlesi hakkında değerlendirme...

 11. Risalelerin dili tam olarak nedir; Osmanlıca mı, Farsça mı, Arapça mı, Türkçe mi?

 12. Risalelerden "şirk" hakkında bir örnek verir misiniz?

 13. Risalelerin sade Türkçe halini okuyup anlamak istiyorum. Yabancılar için, kendi dillerinde, anlayacağı şekilde tercüme yapılıyor, Türkçe olunca neden olmaz diyorlar, neden sadeleştirmiyorsunuz ki?

 14. Şirketi maneviye müjdesinin kaynağı nedir? Bu müjde bizzat Üstad'ın müjdesi midir, yoksa Risalelerden çıkarılan bir yorum mudur?

 15. "Risale-i Nur'a Eleştirel Bakış " isimli bir kitap yayımlanmaktadır. Bu kitapta bahsedilen konuların doğruluğu hakkında bilgi verebilir misiniz; bu tip iddia ve iftiralara karşı nasıl cevap verebiliriz?

 16. Risaleler için kullanılan; "Risale-i Nur", "Risaletü'n-Nur", "Resaili'n-Nur", Siracü'n-Nur", "Siracü's-Sürc" gibi isimler, hangi makamlarda kullanılıyor?

 17. Risale-i Nur'da bulunan ifade gücü, tesiri çok nadir görülen bir durumdur. Bunun sebebi nedir?

 18. Üstad hazretleri, bilim ve gelişmişlik açısından neden geri kaldığımızı risalelerde nasıl açıklıyor?

 19. Risale-i Nur'dan özetle, imanın altı rüknünü akla kapı açması amacıyla örnek vererek bilgilendirir misiniz?

 20. Risale-i Nur ahir zamanda karşılaşılan problemleri ele almış görünüyor. Eşcinsellik konusu Risalelerde geçiyor mu, nasıl işlenmiş?

 21. Risale-i Nurlarda irade konusu nasıl işlenmiştir? Maturidi ve Eş'ari'nin savunduğu düşüncelerden farklı olarak savunduğu meseleler var mıdır?

 22. "Esma-i Hüsna, Allah’ın gayri ve fiili olan sıfatlarına denir." Esma-i hüsna Allah'ın güzel isimleri olarak biliyorum; isim ve sıfat birbirinden ayrı mıdır, aynı mıdır? Cevşen'de geçenler Allah'ın ismi midir, sıfatı mıdır?..

 23. Kur'an-ı Kerim bile sadeleştirilip, tefsir edilip, diğer dillere çevriliyor da, Risale-i Nurlar neden sadeleştirilmiyor?

 24. Risale-i Nur içeriği bakımından neleri kapsamaktadır ve bunlara Kur'an tefsiri denmesinin nedeni nedir?

 25. Üstad hurilerin özellikleri hakkında ne demiş, Risalelerde geçiyor mu?

 26. Uzaylılara, Risale-i Nur'un bakışı nasıldır; Risalelerde nerede geçmektedir?

 27. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Arapça ve Türkçe bildiği halde, Mesnevi-i Nuriye ve İşaratü'l-İ'caz kitaplarını, kardeşi Abdülmecit Efendi'ye tercüme ettirmiştir. Acaba bunun sebebi nedir?

 28. Risale-i Nur'da geçen "kâinat" kelimesiyle anlatılmak istenen nedir? Sadece uzay mı yoksa yedi kat sema mı belirtilmek isteniyor?

 29. Risale-i Nur ışığında zaman diliminden bahseder misiniz? Örneğin, dünya milyarlarca yıldır hayatta, peki bu milyarlarca yıl Allah katında nasıl geçiyor? Mesala kabirde zamanın çok çabuk ya da çok yavaş geçmesi, Efendimiz (asv)'in miraca o hızla çıkması?..

 30. "Altın Oran" nedir; Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nurlarda altın orandan bahsetmiş midir?

 31. Bir takım çevreler, din ile fenni iki zıt kutup gibi gösterme gayretindeler. Nur Külliyatı`nda bu konuya nasıl yaklaşılıyor?

 32. Risale-i Nur'un Dili Neden Çok Ağır?

 33. Din nedir, Risale-i Nur'da tarifi nasıl geçmektedir?

 34. Kan veya organ nakli ile ilgili Risale-i Nur'da bir bilgi var mı?

 35. Said Nursi'nin vefatından sonra bazı risalelerin tahrif edildiği söyleniyor. Bu rivayet doğru mudur? Eğer böyle bir şey varsa, bunu yapabilecek kişilerin ehliyeti var mıdır? Bilgi verir misiniz?

 36. Risale-i Nur'da dinler arası diyalog ile bağlantılı olumlu ya da olumsuz yerler var mıdır?

 37. Risalelerin iman kurtarması nasıl oluyor, Nur talebelerinin yüzde kaçının imanını kurtarıyor?

 38. İnsan nasıl bir mahluktur? İnsanın gayesi ve vazifeleri nelerdir? Konu ile alakalı Risae-i Nur'da geçen yerler?

 39. "Küçük Sözler" kitapçığının içeriği hakkında bilgi verir misiniz?

 40. Cehenneme Giden, Bir Daha Cennete Gitmeyecek mi?

 41. Risale-i Nurların üç isme mazhar olduğu söyleniyor, üç esma-i hüsna hangileridir?

 42. Peygamber sevgisi Risale-i Nur'da nasıl işleniyor? Bizim bu asırda Peygamberimize duyduğumuz sevgi ile Asr-ı saadet'teki sevgi arasında çok fark var. Biz bundan mesul muyuz?

 43. Risale-i Nur'da Alevilik ile ilgili arama yaptım ve gelen dökümanları okudum. Tam olarak anlayamadım. Alevilik nedir? Allah'ı, İslam'ı kabul etmiyorlar mı, ibadetleri nasıldır?

 44. Risale-i Nurlarda mutluluğun psikolojik değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

 45. Her şeyi yaratan Allah Teala'dır elbette. Deniyor ki, bilgisayarı, televizyonu, otomobili yaratan da odur. İnsan elbette bir şey yaratamaz, ancak yaratılan şeyleri kullanabilir, yapabilir. "Otomobili, bilgisayarı yaratan da Allah'tır." ifadesinin izahı?..

 46. Risale-i Nur, Mucize mi, Keramet mi?

 47. "Risâle-i Nur'un, ibâdet yerinde ilim içinde hakikate yol açması" ne demektir?

 48. Latif Nükteler'de geçen, "Kur'an'ın Yedi Nuru"ndan kasıt nedir?

 49. Risale-i Nur'da Abdestin Hikmetlerinden Bahsediliyor mu?

 50. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, "mesleğimiz sahabe mesleği", dediği halde, Risalelerde hiç sahabelerden, sahabelerin hayatlarından bahsetmemiş. Bunun sebebi nedir?

 51. Hizmet Rehberi, Gençlik Rehberi ve sadece müstakil bazı sözlerin yazıldığı (Haşir Risalesi gibi) küçük risaleler var. Bunlar Üstad hayatta iken mi, yoksa daha sonra mı yapıldı?

 52. Üstad Bediüzzaman, Risalelerde Suizan Hakkında Bilgi Vermiş mi?

 53. Risalelerde nefs-i emmare ifadesi geçiyor. Başka nefis mertebeleri de var mıdır, varsa hangilerdir?

 54. Risalelerde iman hakikatleri izah edilmiştir. İnsanın iman hakikatlerinin altında kalması nasıl olur ve nasıl alışılır?

 55. Toplumumuzda, "Her kim, La ilahe illallah derse Cennet'e girecektir." hadisi herkesin dilindedir. Namaz kılan da diyor kılmayan da... Peki Risale-i Nur'da Lailaheillallah kavramına bakış nasıldır?

 56. Risalalerde tevekkül konusu nasıl izah edilmektedir?

 57. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine Risalelerin ilham yoluyla yazdırıldığı söyleniyor. İlham yalnızca o kişiye has bir hüccet, sened değil midir? Herkes için aynı hükümler söz konusu mudur?

 58. "Hz. Cebrail vahiy meleğidir." deniliyor. On dört asırdır yeni bir peygamber gelmediğine göre, şu anda Hz. Cebrail ne vazife görüyor?

 59. Namazın hareketleri ve o hareketlerde Allahü ekber demenin hikmeti nedir? Namazın hakikatına hayalen, niyeten, tasavavvuren, manen mazhariyet ne demektir?

 60. “Cenâb-ı Hak yetmiş bin perde arkasındadır.” ifadesini nasıl anlamalıyız?

 61. İbni Arabi, cehennemin sonsuz olmadığını mı savunmuştur? Eğer böyle ise, Üstad'ın onu övmesine nasıl bakmalıyız?

 62. Allah'ın, kainatı yaratmasının hikmeti; "Ben gizli bir hazine idim bilinmek istedim" kudsi hadisi ile ifade ediliyor. Fakat kendisinin, görerek değil de, gaybi olarak, akli nakli delillerle tanınmasını istiyor. Tanınmak isteyen neden gizleniyor?

 63. Çocuklara evrim hakkında nasıl bilgi verebiliriz? Risale-i Nurlarda evrimle ilgili yerler neresi?

 64. Asar-ı Bediyye, Sözler ve Kastamonu Lahikası'nda geçen "Lemeat"ların farklı olmasının sebebi ne olabilir?

 65. Neden Sekine Duası on dokuz ve Risale-i Nur'da on dokuz harfleri çok önem teşkil ediyor ve Mucizat-ı Ahmediye ve Risalet-i Ahmediye neden on dokuzda tevafuk ediyor? On dokuzun cifir ve ebced hesabı neye tevafuk ediyor?

 66. Çocuklarımızla ilgilenmenin sevap boyutu konusunda Risalelerden yazı gönderebilir misiniz?

 67. Allah'ın ezeliyet ve ebediyetini bilimsel olarak anlamak mümkün mü; mümkünse nasıldır?

 68. Üstad Latince Risalelere izin vermiş mi; bazı yerlerde Latin hafrleri izni konusunda tereddütlü ve ihtiyatlı cümleler kullanmış, bu bir çelişki midir, nasıl anlamalıyız?

 69. Risalelerde İsrafil ve Mikail (as) Görevleri Hakkında Bilgi Var mı?

 70. Risalelerde mütevazı olmakla ilgili kısımlardan örnek gösterip açıklar mısınız? Ayrıca, kişi kendisi namaz kılıyorsa, namaz kılmayanlara göre ister istemez kendisinin üstün olduğunu düşünmez mi?

 71. Kabir hayatında manevi terakki var mıdır? Risalelerde bu konu ile alakalı yerler nerelerdir?

 72. Basar, Semi gibi sıfatlar neden ehli sünnet alimlerince "ne zatından ayrı ne de gayrı "olarak adlandırmışlar? Zira semi diye ismi şerifi zaten var. Neden bunu ayrıca sıfatlarının arasında zikrediyoruz?

 73. Risalelerde temsillerden sonra; "وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى" âyetinin zikredilmesinin amacı ne olabilir?

 74. Risale-i Nur'daki Ye'cûc ve Mecûc meselesi mesail-i hakaik kısmından mıdır? Bu mesele, bazen medarı tenkit olmaktadır. Üstadımız mesail-i hakaika dair kısımların kati olduğunu Tarihçe-i Hayat'ta izah ediyor. Bu mesele de o kısma dahil midir?

 75. Mısır'daki Keops Piramidi ile İlgili Risalelerde Bilgi Var mı?

 76. Nebatat ve hayvanat Allah'ı biliyorlar mı? Biliyorlarsa bu nasıl bir bilmektir; Risaleler ışığında nasıl bir açıklama yapılabilir?

 77. Risale-i Nur'da İmamı Rabbani'den alınan yerlerin kaynağı hangi kitaptır?

 78. "Hizmet Rehberi" neden farklı pasajlardan oluşmuştur?

 79. Risalelerde, nefis ile alakalı, nefsin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve terakkisi konusu hakkında bilgi verir misiniz?

 80. Külliyat'taki kitapların isimlerini kim koymuş ve ne anlam ifade etmektedirler?

 81. Risalelerde en büyük bela ve musibetlerin evvela peygamberlere, sonra derecesine göre salih kullara geldiğine dair hadis yer almaktadır. Rahmeti gazabını geçmiş olan Yüce Rabb'imin, kulunu bela ve musibetlere düçar etmesinin hikmet nedir?

 82. Risale-i Nur'daki hadislerin sahihlik derecesi nedir, kaynaklarına ulaşılabiliyor mu? Risalelerdeki hadislerin Kütüb-ü Sitte'de geçmediği ifade ediliyor?..

 83. Risaleleri okuduğumuzda bazen şunu görmekteyiz; Üstad bir ayeti veya hadisi belirtmeden izah etmiş. Bazen okuduğumuz şeylere bakıyoruz ki, bir hadise veya ayete işaret ediyor. Üstad neden ayet ve hadisleri belirtmeden açıklama yapmış?

 84. Allah insanı yaratırken sormuyor. Yaradılmış olmaktan dolayı mutsuz isem bu haksızlık değil mi? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

 85. Yaratılmadan önce, yoklukta iken; acı, elem ve sonunda da cehennemde kalma ihtimali olan bir varlık ister misin, diye sorulsa idi, şimdiki bildiklerimle hayır derdim. Bize evet cevabını verdirecek, varolma güzellikleri neler olabilir?

 86. Kainatta Allah'ın isimlerinin veya isminin tezahür etmediği olaylar ve anlar var mıdır? Zalim bir adamın zulmünü yaparken (cinayet işlemek, malı gasp etmek, yalan söylemek) Allah´ın isimleri tezahür eder mi?

 87. Allah'ın tenzihi sıfatı olan vücud, Allah'ın zatıdır demek ya da zatı olduğunu düşünmek doğru mudur? Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?

 88. Allah'ı görmek, O'na kavuşmak anlamına gelen "Likaullah"ın keyfiyetine dair Risalelerde bilgi geçiyor mu?

 89. Doktorların sevabının boyutu ve işin mahiyeti ile ilgili Risalelerde bilgi var mıdır?

 90. “Hz. Cebrail vahiy meleğidir” deniliyor. On dört asırdır yeni bir peygamber gelmediğine göre, şu anda ne vazife görüyor?

 91. Ayette, "Allah kişi ile kalbi arasına girer." buyurulmaktadır. Risalelerde yer verilen bu ayeti nasıl anlamalıyız? Yani Allah, kulu ile kalbi arasına nasıl girer?

 92. Risalelerde "ezel" kavramı üzerinde duruluyor. Allah'ın ezeli olmasıyla kaderin ne ilgisi var?

 93. Psikolojik yapı ile insanın aklı, ruhu ve kalbi arasında nasıl bir fark vardır? Mesela, insanın ibadete olan ihtiyacı psikolojik yönelmeyle açıklanabilir mi? Ruhla psikolojik yapı arasındaki ilişkiyi, sitenizin bakış açısı ile açıklar mısınız?

 94. "Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın." mesajını nasıl anlamalıyız? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?

 95. Risale-i Nur kıyamete kadar geçerli tek müceddit midir? Bir daha müceddit gelmeyecek midir?

 96. "Allah'ı niçin göremiyoruz?" sorusuna, direkt olarak Risale-i Nur'dan cevap verilebilir mi?

 97. Bazı abiler "Risale-i Nurla ilgili hatıralar kitabı okumayın, zarar verir." diyorlar. Mesela bir hatıraya göre, Üstad, öğretmenliği güzel yapan bir bayan için, "Maşallah!.." demiş. Bazıları, "Bu hatıra, Üstad'ın kızların okumasına cevazıdır." diyorlar?..

 98. Risalelerde Geçen Hadislerin Kaynakları Neden Yazılmamıştır, Hikmeti Nedir?

 99. Marifet nasıl kazanılır? Marifete nasıl ulaşılır?

 100. İslâm âleminin içinde bulunduğu durum; eğitimsizlikten mi yoksa tembellik ve ümitsizlikten mi kaynaklanıyor? Bu konu Risalede nasıl geçiyor?

Yükleniyor...