İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. Risale-i Nur'da sistemli olarak İslam tarihi işlenmiş mi? İslam tarihini bilmenin, bu ilme bakış açımızın nasıl olması gerektiği hakkında bilgi var mı?

 2. Kur'an'da savaştan bahseden ayetlerin olmasını, İslam'ın barış dini olmadığına yoruyorlar. Üstad'ın Risaleler'de bu konuda bir değerlendirmesi var mı?

 3. Risale-i Nur'da balina için "balık", yarasa ve sinek için "kuş" tabirleri geçiyor. Bunlar zahiren bilimsel verilerle çelişiyor gibi görünüyor. Bu konuda açıklama yapabilir misiniz?

 4. Kaynak göstermeden Risale-i Nur'dan alıntı yapılmasına karşı Bediüzzaman'ın görüşü var mıdır, varsa nedir?

 5. Risalelerde, "İki zararlı yoldan, daha az zararlı yol tercih edilebilir." mealinde ifade var mı? Konu ile ilgili ayet ve hadisler varsa bildirebilir misiniz?

 6. Risalelerdeki "Bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir..." gibi tespitler; diğer dinler için de kullanılabilir bir tespit, bir destek içermez mi?

 7. "Kişileri imana getirmede, Risale-i Nurlar, Kur’an'dan daha etkilidir." şeklindeki görüş ne kadar doğru olabilir, bunu gerçekten söyleyenler var mı?

 8. Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, kitaplarından şahıs gibi bahsediyor, neden Risale-i Nur bu şekilde şahsa benzetiliyor?

 9. Lahikalardaki selamlaşmaların, tebriklerin kaldırılması daha uygun olmaz mıydı? Bu tarz şeyler çıkarılsaydı, imani bahislerin okunması daha sık olmaz mıydı?

 10. Risale-i Nur'da makyaj hakkında bölümler var mı, konu ile ilgili nereler okunabilir acaba?

 11. Risale-i Nur'da, Kur'an harflerinin manaya nasıl hizmet ettiğine dair örnekler var mı?

 12. Üstadın kullandığı "ebced, cifir" hesabı gibi, Hristiyanlar da "gematria" denilen bir hesap yöntemi ile bazı şahıs ve hadiselere işaret edildiği söyleniyor. Bu yöntemler arasındaki fark nedir, gematria güvenilir midir?

 13. "İktisad şimdi herkese farzdır." İktisat risalesinin Osmanlıcasında geçen bu ibareyi nasıl anlamak lazım ve Latinceye alınmamasının hikmeti ne olabilir?

 14. İmanın önemi nedir, imanın ehemmiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

 15. Risale-i Nur'da, bazı ayetler ve hadislerden katıp katıştırarak yeni cümleler kurma görülebiliyor, bilgi verir misiniz?

 16. Risalelerdeki temsillerin ateistlere hitap etmediği iddia ediliyor. Risalelerin ancak bir ağabey tarafından izah edilince anlaşılabildiği öne sürülüyor. Risale-i Nur'un üslubu gerçekten yetersiz mi?

 17. Risalelerde "hayali seyahat" ile temsiller veriliyor, bu nedir; rüya gibi bir şey midir?

 18. "Bilhassa 'Hücumat-ı Sitte' içerisinde Eski Said’in şiddetli lisanı karıştığı için en has ve en sadık kardeşlerime mahsustur." ifadeleri nasıl anlaşılabilir?

 19. Risale-i Nur'da; kaç çeşit istidabdattan bahsediliyor, geçtiği yerlerle beraber izah eder misiniz?

 20. Risalelerde bazen "kendi kendine" ifadesi kullanılıyor. Küfrü işmam eden bazı sözlere örnek verilen bu ifadenin kullanılmasını nasıl anlayabiliriz?

 21. Risale-i Nurda bahsedilen bazı hadiseler ve bazı bölümler basit kalmıyor mu? Bunlar neden Nurlara eklenmiş?

 22. Günahta beraber olmaktaki bir teselli bulmak, buna göre hüküm vermek ne kadar doğrudur? Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir?

 23. Ebced ve cifir ile yorumlanan ayetlerin; Üstada, Risalelere, Müslümanlara, hayata ve ahirete ne gibi faydaları olabilir?

 24. Tılsım-ı Kainatın üç muamması nedir? Bunlar Risale-i Nur’un neresinde tam çözülmüştür?

 25. Risale-i Nur'da, karakter tanımından ve güçlü bir karaktere sahip olmanın yollarından bahsediliyor mu?

 26. Risale-i Nur'un ilmi yapısı nasıldır? Risalelerde ilim olmadığını iddia edenlere nasıl cevap verilebilir?

 27. Hüseyini Cisri’nin Risale-i Hamidiye’sinde yüz tane delil var. Risale-i Nur’da neden 100-110-114 gibi sayılar verilmiştir?

 28. Deccal şahıs mıdır? Şahs-ı manevi veya fikri bir akım olarak yorumlamak doğru mudur?

 29. Tefekkür amaçlı belgesel izlediğimde, hayvanların birbirlerini öldürüp yemeleri beni müteessir ediyor. Bana ne tavsiye edersiniz?

 30. Talikat isimli eserde "Eğer dersen: Mantıkçılar birçok zaman hata etmişlerdir. Nasıl olur da mantık ilmi zihni, hatalardan koruyucu nitelikte olur?" şeklinde başlayan yeri açar mısınız?

 31. Üstad'a musallat olunmasaydı veya daha fazla yardımcısı olsaydı, Risale-i Nur daha iyi yazılabilir miydi? Bazen bazı yerler erteleniyor veya yazılmıyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 32. Risale-i Nur'daki manalar sonsuzdur, demek doğru olur mu?

 33. Zülfikâr, Sirâcü'n-Nur ve Tılsımlar Mecmuası neden Külliyata dahil edilmeyip, Asâ-yı Mûsâ ile İman ve Küfür Muvazeneleri kadar yaygın değiller?

 34. Şahs-ı maneviden bitamamiha hissedar olmak ne demektir? Herkes hizmetteki hissesine göre mi istifade eder?

 35. Bazı mektuplarda neden "Nurcu" kavramı kullanılmış? Bu kelime kötü niyetlilerce kullanıldığı halde, Üstad’ın bu kelimeyi kullanmasının hikmeti ne olabilir?

 36. Celal, cemal ve kemaldeki hamd, tekbir ve tesbihteki manalar, insanda neye tekabül ediyor? Sübhanallah, elhamdülillah, Allahü ekber lafızlarının insandaki karşılığı ne olabilir?

 37. Risale-i Nur'un bazı bölümlerine neden özel adlar verilerek isimlendiriliyor? Tabiat Risalesi, Şükür Risalesi gibi...

 38. Risalelerde sıkça kullanılan, "reşha, fıkra, nokta, nükte, remiz, hakikat, suret, mesele, şua, burhan, dal, esas" gibi kavramlar ne anlama gelmektedir?

 39. "Siracü’n-Nur" tabirinin ağırlıklı olarak Şualar'da geçmesinin özel bir nedeni olabilir mi?

 40. Cenâb-ı Hakk'ın bir olması ile tek olması arasında ne fark vardır? Risale-i Nur'dan izah edebilir misiniz?

 41. "Nefs-i insaniyetin mübtela olduğu âfil ve nâfil şeylerin, etvar-ı âlem üzerinde hakikatlarını gösterip, kalbin rabıtasını kesip, yüzünü beka ve âhirete çevirir." İzah eder misiniz?

 42. Süfyanın övülmesi, mahiyetinin pek bilinmemesinin sebebi ne olabilir? Bu sistemin kurbanı olanların akıbeti ne olacak? Bize düşen nedir?

 43. Allah kaderi biliyor. Fakat kaderin yazılması hangi hikmete binaendir? Yani Allah kaderimizi neden yazıyor?

 44. "Başta Âyet-ül Kübra meratib-i imaniye bahislerinde ve âhire yakın müceddid-i elf-i sâni İmam-ı Rabbanî beyanı ve hükmü..." Buradaki “başta” ve “ahire yakın” ifadeleri neye işaret ediyor?

 45. Mufassal Tarihçede geçen, "Bu mektup bir derece mahremdir. İngiliz siyasetine taraftar olanlara gösterilmesin." mektubunu izah eder misiniz?

 46. Risale-i Nur’daki kitapların isimleri ve ara başlıkları başka eserlerden alınma mıdır? Alınma ise kimlerden alınmıştır?

 47. Hazreti Ali için "İlmin kapısı" ve Risale-i Nur'un da O'nun "Manevi evladı" olduğu ifadeleri mevcut. Burayla ilgili bilgi verip, Hz. Ali'nin (r.a) ilmi hayatı için kaynak tavsiye eder misiniz?

 48. Yaratılmışlar içerisinde en yüksek ilim sahibi kimdir? İblisin de alim olduğu söyleniyor. En çok ilim kimlerde var?

 49. "Havf" ve "reca" konusunu nasıl anlamalıyız? Ucba girmemek şartı ile kalbin mutmain olması için; recaya meyletmek uygun mudur? Diğer türlü yeis ve vesveseye kapı açılıyor...

 50. İlmin izzetini muhafaza etmekle ilgili Risale-i Nur'da geçen yerler hakkında bilgi verir misiniz?

 51. "Çünkü insan kendisiyle alâkası olan ve faidesi dokunan bir zerreye, kendisi ile alâkası olmayan bir Şems’den ziyade ehemmiyet verir." İzah eder misiniz?

 52. Üstad Hazretleri Külliyat’ta neden vahdet-i vücud meselesine çokça yer veriyor?

 53. "Allah namına hareket etmek" ile "Allah hesabına hareket etmek" arasında ne gibi bir fark vardır?

 54. Üstad esasın illet olduğunu ifade ediyor. Bu çerçevede çok evlilik, kölelik, kadın hakları, milliyetçilik gibi meselelerde; budur deyip keskin cevaplar mı vermek, yoksa hikmetlerini anlamaya çalışmak mı Risalelerin ruhuna daha uygun düşer?

 55. "Risale-i Nur başkalarından tederrüs edilmez." ne demektir?

 56. Zamansızlığı neden düşünemiyoruz? Sebebi beden, ruh, zihin, hayal vs. her yönümüzle zamanla mukayyed olmamız mıdır?

 57. İlim ve İmanımızı Artırmak İçin Risale-i Nur'dan Dualar Yazabilir misiniz?

 58. Risale-i Nur’daki risalelerin, sırasının ve numarasının bir hikmeti var mı? Misal Yirminci ve Yirmi Birinci Lem’a niçin ihlas hakkındadır?

 59. Bir kişinin ölümünden sonra o zerreler gıdalar vasıtasıyla başkalarına geçebiliyor. Haşirde ecza-i zaide de iade edilmezse o zaman mahşerde şahitlik edecek olan azalar/zerreler neye göre şahitlik edecek? Bu yalan şahitlik olmaz mı?

 60. Dağlarla ilgili Risale-i Nur'da geçen hikmetler ve tefekkür için manalar nelerdir?

 61. "Tabiat uykusu azalır." cümlesini izah eder misiniz, "tabiat uykusu"ndan kasıt nedir?

 62. "Yapay zeka" konusunu açar mısınız? "Akılsız ve şuursuz varlıkların iş yapamaması" hakikati ile nasıl bağdaştırılabilir?

 63. Nefsimizi doğru bir şekilde nasıl sorgularız? Hakikate ulaşmada nefsimize ne gibi sorular sormak gerekir?

 64. Günah işlemek ihlasa zarar verir mi?

 65. Güneşle ilgili Risale-i Nur'da geçen hikmetler ve tefekkür için çıkarılacak dersler var mıdır?

 66. Risale-i Nur’da Yahudilerle ilgili olumsuz ifadeleri antisemitizm olarak anlamak mümkün müdür?

 67. "Merhûm Küçük Ali ise, Osmanlıca Lem’alar’ın 22. Lem’asının âhirindeki ‘Eski zamanda manevî gayet büyük, kudsî bir imamın bize karşı gaybî kerametiyle’ cümlesinin altına haşiye olarak koyduğu ibare..." Buradaki “haşiye” tam olarak nedir?

 68. "Evrende her şeyin bir karşıtı var. Yaratıcının da karşıtı var mı, varsa nedir?" şeklindeki soruya Risalelerde cevap var mı?

 69. Risale-i Nur’da müteradif (eş anlamlı) kelimeler var mıdır?

 70. İmana kuvvet veren ilaçlar ve imanı güçten düşüren zehirler nelerdir?

 71. Kalp, ruh ve nefsin hastalıkları nelerdir, neye göre ayrılmıştır, tedavileri nasıldır?

 72. Miraçla ilgili olarak yedi kat semanın peygamberlerle ve sübuti sıfatlarla ilişkisi var mıdır?

 73. Niçin Risale-i Nur’da Türkçemizdeki gibi "kalp" kullanılmazken, hep "kalb" kelimesi kullanılmıştır? Bunun gibi diğer benzeri yerler yazım yanlışı değil midir?

 74. Risalelerdeki "tesir" kavramı yaratma hususundaki "etki" anlamında mıdır? Bir fiilde etkimiz var dersek, şirke mi düşeriz?

 75. "Çalkanıyor", "Dolar boşanır" gibi kelimelerin kullanımı yanlış mı acaba?

 76. Risalelerde, Risalelerin çok müşkül meseleleri hallettiği geçiyor; ama çoğu meselenin eski kitaplarda da izahları bulunuyor. Nasıl anlayabiliriz?

 77. Risale-i Nur'da canlıların sınıflandırması nasıldır? Neden bir canlı için farklı tabirler geçiyor?

 78. Risale-i Nur’da geçen külli kaideler ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

 79. "Esbaba tapan ve tabiat bataklığında boğulanları kurtaran ve halen o mesleklerinde bulunanları utandıran gayet hakikatlı ve musîb cevablar vardır. Hüseyin" Lem’aların fihristesinde geçen bu Hüseyin Ağabeyle ilgili bilgi var mıdır?

 80. Esasat-ı Nuriye'de geçen "Kitaba, yani açık beyanların getirdiği kati hükümlere ters düştüğü" ifadesi ne demektir? "Kitaptan açık delil" derken hangi kitap kastediliyor?

 81. Risale-i Nur’da geçen şiirler nelerdir?

 82. Allah'ın varlığını ve sıfatlarını ispatlarken neden Allah'ı insana benzetiyoruz?

 83. Risale-i Nur’da geçen atasözü ve deyimler nelerdir?

 84. Risale-i Nur’da geçen tesbih ve zikirler nelerdir?

 85. Lem'alar'ın Fihristinde geçen "payitaht-ı hükûmet" hangi manada kullanılmıştır?

 86. Risale-i Nur’a has olan kelimeler ve terkipler nelerdir?

 87. Herkese aynı hastalık verilmemesi ya da hastalıkların şiddetinin eşit olmaması; adalet-i İlahiyeye uygun mudur?

 88. Risale-i Nur'da manevi şaraplar nevinden olan müskirat ile ilgili bahsedebilir misiniz?

 89. Risale-i Nur’da geçen tahmid ve hamdler nelerdir?

 90. "Sâni'-i Hakîm, her bir mevcuduna taktığı yüzler hikmeti, o mevcutların nihayet hassasiyetiyle tavzif ettiği yüzler vazifelerinden pek çok fayda ve gayeleri nihayet dikkat ile takip ettiği halde,.." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...