İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. Risalelerde, cehennem bahislerine az yer verilmesinin hikmeti nedir acaba?

 2. Risale-i Nurlar gerek Türkiye'deki alimler gerekse İslam alemindeki diğer ilmi heyetlerce incelenip, olur raporu almış mı? İçerisinde itikadi anlamda problem var mı?

 3. Risalelerde, toprak vs. gibi cansız maddelerde ilim, irade, kudret ve ruhun olmadığını söyleniyo; o zaman bazı hadis rivayetlerindeki "Hurma kütüğü ağladı.", "Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz." sözleri nasıl anlaşılmalıdır?

 4. Risale-i Nur'da, zeki ve dahi insanların Allah'ı inkar etmeleri, O'nu bulamamaları ile ilgili yerler var mıdır; konuyu açar mısınız?

 5. Üstad'ın mahkemelerdeki müdafaalarının şahsi hayatımıza bakan vechesi nedir, veyahut o müdafaalardan alacağımız dersler neler olmalıdır, hangi nazarı takınmalıyız?

 6. Risale-i Nur'da baze ayetlerin tamamı konu ile ilgili olmasına rağmen, sadece ayetin bir kısmı alınmış. Bazen bir zamir ile koca bir konu tefsir edilmiş; bunun hikmeti ne olabilir?

 7. "Elhak bu risalenin İmam-ı Ali'nin (R.A.) ve evliyanın gaybî işaretleriyle makbuliyetine imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakîn derecesinde bildim ve şimdiki sıkıntımız yüz derece ziyade olsa da yine ucuzdur." Üstad nasıl bu kadar emin oluyor?

 8. "Kur’an’ın elindeki kılıncı Kur’an’a çevirmek ve Kur’an’ın sadık hizmetkarını Kur’an’a karşı mübareze vaziyetini vermek; ve Kur’an’dan gelen ve Kur’an’ın nurundan ve mizan-ı i’cazında bulunan nurlarını Kur’an’a karşı muvazene etmek, elbette bir..." İzah?

 9. Risale-i Nur'da sistemli olarak İslam tarihi işlenmiş mi? İslam tarihini bilmenin, bu ilme bakış açımızın nasıl olması gerektiği hakkında bilgi var mı?

 10. Kur'an'da savaştan bahseden ayetlerin olmasını, İslam'ın barış dini olmadığına yoruyorlar. Üstad'ın Risaleler'de bu konuda bir değerlendirmesi var mı?

 11. Risale-i Nur bazı din düşmanlarını ikna edip ilzam ediyorsa, neden kitaplarda, gazetelerde dine saldırılıyor?

 12. Lahikalardaki selamlaşmaların, tebriklerin kaldırılması daha uygun olmaz mıydı? Bu tarz şeyler çıkarılsaydı, imani bahislerin okunması daha sık olmaz mıydı?

 13. On Yedinci Lem’a'nın, On Yedinci Notasının Meseleleri ve Yirminci Lem'a'nın eksik görünen Noktaları nerelerde geçiyor?

 14. "Kişileri imana getirmede, Risale-i Nurlar, Kur’an'dan daha etkilidir." şeklindeki görüş ne kadar doğru olabilir, bunu gerçekten söyleyenler var mı?

 15. "Yalnız biz tanzim ettik. O tanzimden hârika bir tevafuk tezahür etti. Yazdığımız Kur'anın parçalarını bir kısım ehl-i kalb görmüş, Levh-i Mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler." İzahı, muarızların bu konudaki ithamlarına nasıl cevap vermeliyiz?

 16. Risale-i Nur okuyarak nefis terbiye edilebilir mi, yani kitap okumakla mümkün olabilir mi?

 17. Risale-i Nur'da dikkat dağınıklığı konusuyla ilgili veya alakalı yerleri söyleyebilir misiniz?

 18. Kaynak göstermeden Risale-i Nur'dan alıntı yapılmasına karşı Bediüzzaman'ın görüşü var mıdır, varsa nedir?

 19. Risalelerdeki temsillerin ateistlere hitap etmediği iddia ediliyor. Risalelerin ancak bir ağabey tarafından izah edilince anlaşılabildiği öne sürülüyor. Risale-i Nur'un üslubu gerçekten yetersiz mi?

 20. Üstad, Risale-i Nur için "Kimse itiraz edemez, kabul eder." manasında cümleler kurmuştur. Fakat bu zamanda görüyoruz ki çeşitli ve çok yönlü itirazlar oluyor. Üstad'ın bu sözünü nasıl anlamalıyız?

 21. Risale-i Nur'da balina için "balık", yarasa ve sinek için "kuş" tabirleri geçiyor. Bunlar zahiren bilimsel verilerle çelişiyor gibi görünüyor. Bu konuda açıklama yapabilir misiniz?

 22. Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, kitaplarından şahıs gibi bahsediyor, neden Risale-i Nur bu şekilde şahsa benzetiliyor?

 23. Risale-i Nur'da, Kur'an harflerinin manaya nasıl hizmet ettiğine dair örnekler var mı?

 24. Kişi Müslüman değil ama doğru sözlü, hırsızlık yapmaz gibi vasıfları var. Kişi Müslümandır, ama yalan konuşuyor, gıybet ediyor, dürüst değil. Bu konu hakkında Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir, alakalı yerleri yazabilir misiniz?

 25. Lahikalar neden külliyata dahil edilmiş? Mektuplaşmaların bize faydası nedir? Lahikalar da tefsir grubuna girer mi?

 26. "İktisad şimdi herkese farzdır." İktisat risalesinin Osmanlıcasında geçen bu ibareyi nasıl anlamak lazım ve Latinceye alınmamasının hikmeti ne olabilir?

 27. Risale-i Nur'da, bazı ayetler ve hadislerden katıp katıştırarak yeni cümleler kurma görülebiliyor, bilgi verir misiniz?

 28. Risale-i Nurda bahsedilen bazı hadiseler ve bazı bölümler basit kalmıyor mu? Bunlar neden Nurlara eklenmiş?

 29. "Nerede Risale-i Nur okunuyorsa ruhum orada hazırdır." Risalelerde bu cümle nerede geçiyor, nasıl anlamalıyız?

 30. "Bilhassa 'Hücumat-ı Sitte' içerisinde Eski Said’in şiddetli lisanı karıştığı için en has ve en sadık kardeşlerime mahsustur." ifadeleri nasıl anlaşılabilir?

 31. Ebced ve cifir ile yorumlanan ayetlerin; Üstada, Risalelere, Müslümanlara, hayata ve ahirete ne gibi faydaları olabilir?

 32. "Çocukların din eğitimine ihtiyacı var mıdır?" konusunda, biz öğretmenlere Risalelerden örneklerle bilgi verir misiniz?

 33. Risalelerde, "İki zararlı yoldan, daha az zararlı yol tercih edilebilir." mealinde ifade var mı? Konu ile ilgili ayet ve hadisler varsa bildirebilir misiniz?

 34. Risalelerde "kaza" ile ilgili cümlelerde "rıza", "kader" ile ilgili cümlelerde "teslim" kelimesi kullanılıyor. "Kazaya rıza" ile "kadere teslim" farklı şeyler midir?

 35. Risalelerde "hayali seyahat" ile temsiller veriliyor, bu nedir; rüya gibi bir şey midir?

 36. Risale-i Nur'da makyaj hakkında bölümler var mı, konu ile ilgili nereler okunabilir acaba?

 37. Risalelerde bazen "kendi kendine" ifadesi kullanılıyor. Küfrü işmam eden bazı sözlere örnek verilen bu ifadenin kullanılmasını nasıl anlayabiliriz?

 38. Risale-i Nur'da; kaç çeşit istidabdattan bahsediliyor, geçtiği yerlerle beraber izah eder misiniz?

 39. Risale-i Nur'da, karakter tanımından ve güçlü bir karaktere sahip olmanın yollarından bahsediliyor mu?

 40. Günahta beraber olmaktaki bir teselli bulmak, buna göre hüküm vermek ne kadar doğrudur? Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir?

 41. Bazı mektuplarda neden "Nurcu" kavramı kullanılmış? Bu kelime kötü niyetlilerce kullanıldığı halde, Üstad’ın bu kelimeyi kullanmasının hikmeti ne olabilir?

 42. Üstad'a musallat olunmasaydı veya daha fazla yardımcısı olsaydı, Risale-i Nur daha iyi yazılabilir miydi? Bazen bazı yerler erteleniyor veya yazılmıyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 43. Talikat isimli eserde "Eğer dersen: Mantıkçılar birçok zaman hata etmişlerdir. Nasıl olur da mantık ilmi zihni, hatalardan koruyucu nitelikte olur?" şeklinde başlayan yeri açar mısınız?

 44. Risale-i Nur'un bazı bölümlerine neden özel adlar verilerek isimlendiriliyor? Tabiat Risalesi, Şükür Risalesi gibi...

 45. Risale-i Nur'daki manalar sonsuzdur, demek doğru olur mu?

 46. Üstadın kullandığı "ebced, cifir" hesabı gibi, Hristiyanlar da "gematria" denilen bir hesap yöntemi ile bazı şahıs ve hadiselere işaret edildiği söyleniyor. Bu yöntemler arasındaki fark nedir, gematria güvenilir midir?

 47. "Nefs-i insaniyetin mübtela olduğu âfil ve nâfil şeylerin, etvar-ı âlem üzerinde hakikatlarını gösterip, kalbin rabıtasını kesip, yüzünü beka ve âhirete çevirir." İzah eder misiniz?

 48. Tefekkür amaçlı belgesel izlediğimde, hayvanların birbirlerini öldürüp yemeleri beni müteessir ediyor. Bana ne tavsiye edersiniz?

 49. Yakınlarımızın hidayete ermesi ve Nurları okuması için dua olarak neler okunabilir?

 50. Üstad esasın illet olduğunu ifade ediyor. Bu çerçevede çok evlilik, kölelik, kadın hakları, milliyetçilik gibi meselelerde; budur deyip keskin cevaplar mı vermek, yoksa hikmetlerini anlamaya çalışmak mı Risalelerin ruhuna daha uygun düşer?

 51. Zülfikâr, Sirâcü'n-Nur ve Tılsımlar Mecmuası neden Külliyata dahil edilmeyip, Asâ-yı Mûsâ ile İman ve Küfür Muvazeneleri kadar yaygın değiller?

 52. Celal, cemal ve kemaldeki hamd, tekbir ve tesbihteki manalar, insanda neye tekabül ediyor? Sübhanallah, elhamdülillah, Allahü ekber lafızlarının insandaki karşılığı ne olabilir?

 53. Mufassal Tarihçede geçen, "Bu mektup bir derece mahremdir. İngiliz siyasetine taraftar olanlara gösterilmesin." mektubunu izah eder misiniz?

 54. "Siracü’n-Nur" tabirinin ağırlıklı olarak Şualar'da geçmesinin özel bir nedeni olabilir mi?

 55. "Çünkü insan kendisiyle alâkası olan ve faidesi dokunan bir zerreye, kendisi ile alâkası olmayan bir Şems’den ziyade ehemmiyet verir." İzah eder misiniz?

 56. Şahs-ı maneviden bitamamiha hissedar olmak ne demektir? Herkes hizmetteki hissesine göre mi istifade eder?

 57. Nefsimizi doğru bir şekilde nasıl sorgularız? Hakikate ulaşmada nefsimize ne gibi sorular sormak gerekir?

 58. "Havf" ve "reca" konusunu nasıl anlamalıyız? Ucba girmemek şartı ile kalbin mutmain olması için; recaya meyletmek uygun mudur? Diğer türlü yeis ve vesveseye kapı açılıyor...

 59. Zamansızlığı neden düşünemiyoruz? Sebebi beden, ruh, zihin, hayal vs. her yönümüzle zamanla mukayyed olmamız mıdır?

 60. Risalelerde sıkça kullanılan, "reşha, fıkra, nokta, nükte, remiz, hakikat, suret, mesele, şua, burhan, dal, esas" gibi kavramlar ne anlama gelmektedir?

 61. Yaratılmışlar içerisinde en yüksek ilim sahibi kimdir? İblisin de alim olduğu söyleniyor. En çok ilim kimlerde var?

 62. "Başta Âyet-ül Kübra meratib-i imaniye bahislerinde ve âhire yakın müceddid-i elf-i sâni İmam-ı Rabbanî beyanı ve hükmü..." Buradaki “başta” ve “ahire yakın” ifadeleri neye işaret ediyor?

 63. "Merhûm Küçük Ali ise, Osmanlıca Lem’alar’ın 22. Lem’asının âhirindeki ‘Eski zamanda manevî gayet büyük, kudsî bir imamın bize karşı gaybî kerametiyle’ cümlesinin altına haşiye olarak koyduğu ibare..." Buradaki “haşiye” tam olarak nedir?

Yükleniyor...