İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. Risale-i Nur'da mealen; "Müslümanların sosyal hayata çok bağlanmamaları" tavsiye ediliyor. İyi bir üniversite, meslek, sürekli ilerleme gibi müspet isteklerimiz uygun değil mi?

 2. Risale-i Nur okuyarak nefis terbiye edilebilir mi, yani kitap okumakla mümkün olabilir mi?

 3. Küçük kitapların ayrıca derlenip basılmasının ve aynı konuların Risalelerde tekrar etmesinin hikmeti ne olabilir?

 4. Bazı alimler "Teşbihten sakınmayan sapıtır." mealinde beyanat vermişlerken, Risale-i Nur'da temsil ve teşbihlerin sık kullanılmasını nasıl anlayabiliriz?

 5. Risale-i Nurlar gerek Türkiye'deki alimler gerekse İslam alemindeki diğer ilmi heyetlerce incelenip, olur raporu almış mı? İçerisinde itikadi anlamda problem var mı?

 6. Risale-i Nur'da, zeki ve dahi insanların Allah'ı inkar etmeleri, O'nu bulamamaları ile ilgili yerler var mıdır; konuyu açar mısınız?

 7. Risalelerde, toprak vs. gibi cansız maddelerde ilim, irade, kudret ve ruhun olmadığını söyleniyo; o zaman bazı hadis rivayetlerindeki "Hurma kütüğü ağladı.", "Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz." sözleri nasıl anlaşılmalıdır?

 8. Risalelerde Allah için "O Zat" ifadesi geçiyor. Saygı çerçevesinde bu şekilde kullanımın doğru olmadığı ifade ediliyor, izah eder misiniz?

 9. Risalelerde, cehennem bahislerine az yer verilmesinin hikmeti nedir acaba?

 10. On Yedinci Lem’a'nın, On Yedinci Notasının Meseleleri ve Yirminci Lem'a'nın eksik görünen Noktaları nerelerde geçiyor?

 11. Vesvese, vehim, merak, ümitsizlik, korku gibi şeyler soyut olduğu halde neden Risalelerde hastalık olarak nitelendiriliyor? Hastalık somut olmalı değil mi?

 12. Üstad'ın mahkemelerdeki müdafaalarının şahsi hayatımıza bakan vechesi nedir, veyahut o müdafaalardan alacağımız dersler neler olmalıdır, hangi nazarı takınmalıyız?

 13. Risale-i Nur'da baze ayetlerin tamamı konu ile ilgili olmasına rağmen, sadece ayetin bir kısmı alınmış. Bazen bir zamir ile koca bir konu tefsir edilmiş; bunun hikmeti ne olabilir?

 14. "Elhak bu risalenin İmam-ı Ali'nin (R.A.) ve evliyanın gaybî işaretleriyle makbuliyetine imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakîn derecesinde bildim ve şimdiki sıkıntımız yüz derece ziyade olsa da yine ucuzdur." Üstad nasıl bu kadar emin oluyor?

 15. Risale-i Nur'da sistemli olarak İslam tarihi işlenmiş mi? İslam tarihini bilmenin, bu ilme bakış açımızın nasıl olması gerektiği hakkında bilgi var mı?

 16. Kişi Müslüman değil ama doğru sözlü, hırsızlık yapmaz gibi vasıfları var. Kişi Müslümandır, ama yalan konuşuyor, gıybet ediyor, dürüst değil. Bu konu hakkında Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir, alakalı yerleri yazabilir misiniz?

 17. "Kur’an’ın elindeki kılıncı Kur’an’a çevirmek ve Kur’an’ın sadık hizmetkarını Kur’an’a karşı mübareze vaziyetini vermek; ve Kur’an’dan gelen ve Kur’an’ın nurundan ve mizan-ı i’cazında bulunan nurlarını Kur’an’a karşı muvazene etmek, elbette bir..." İzah?

 18. Kur'an'da savaştan bahseden ayetlerin olmasını, İslam'ın barış dini olmadığına yoruyorlar. Üstad'ın Risaleler'de bu konuda bir değerlendirmesi var mı?

 19. "Yalnız biz tanzim ettik. O tanzimden hârika bir tevafuk tezahür etti. Yazdığımız Kur'anın parçalarını bir kısım ehl-i kalb görmüş, Levh-i Mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler." İzahı, muarızların bu konudaki ithamlarına nasıl cevap vermeliyiz?

 20. Risale-i Nur'da dikkat dağınıklığı konusuyla ilgili veya alakalı yerleri söyleyebilir misiniz?

 21. Lahikalar neden külliyata dahil edilmiş? Mektuplaşmaların bize faydası nedir? Lahikalar da tefsir grubuna girer mi?

 22. Lahikalardaki selamlaşmaların, tebriklerin kaldırılması daha uygun olmaz mıydı? Bu tarz şeyler çıkarılsaydı, imani bahislerin okunması daha sık olmaz mıydı?

 23. "Kişileri imana getirmede, Risale-i Nurlar, Kur’an'dan daha etkilidir." şeklindeki görüş ne kadar doğru olabilir, bunu gerçekten söyleyenler var mı?

 24. Kaynak göstermeden Risale-i Nur'dan alıntı yapılmasına karşı Bediüzzaman'ın görüşü var mıdır, varsa nedir?

 25. Üstad, Risale-i Nur için "Kimse itiraz edemez, kabul eder." manasında cümleler kurmuştur. Fakat bu zamanda görüyoruz ki çeşitli ve çok yönlü itirazlar oluyor. Üstad'ın bu sözünü nasıl anlamalıyız?

 26. Risale-i Nur'da, Kur'an harflerinin manaya nasıl hizmet ettiğine dair örnekler var mı?

 27. Yakınlarımızın hidayete ermesi ve Nurları okuması için dua olarak neler okunabilir?

 28. Risale-i Nur'da balina için "balık", yarasa ve sinek için "kuş" tabirleri geçiyor. Bunlar zahiren bilimsel verilerle çelişiyor gibi görünüyor. Bu konuda açıklama yapabilir misiniz?

 29. Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, kitaplarından şahıs gibi bahsediyor, neden Risale-i Nur bu şekilde şahsa benzetiliyor?

 30. Risalelerdeki temsillerin ateistlere hitap etmediği iddia ediliyor. Risalelerin ancak bir ağabey tarafından izah edilince anlaşılabildiği öne sürülüyor. Risale-i Nur'un üslubu gerçekten yetersiz mi?

 31. "Çocukların din eğitimine ihtiyacı var mıdır?" konusunda, biz öğretmenlere Risalelerden örneklerle bilgi verir misiniz?

 32. Risalelerde "kaza" ile ilgili cümlelerde "rıza", "kader" ile ilgili cümlelerde "teslim" kelimesi kullanılıyor. "Kazaya rıza" ile "kadere teslim" farklı şeyler midir?

 33. "Nerede Risale-i Nur okunuyorsa ruhum orada hazırdır." Risalelerde bu cümle nerede geçiyor, nasıl anlamalıyız?

 34. Risale-i Nur'da, bazı ayetler ve hadislerden katıp katıştırarak yeni cümleler kurma görülebiliyor, bilgi verir misiniz?

 35. "İktisad şimdi herkese farzdır." İktisat risalesinin Osmanlıcasında geçen bu ibareyi nasıl anlamak lazım ve Latinceye alınmamasının hikmeti ne olabilir?

 36. Risalelerde, "İki zararlı yoldan, daha az zararlı yol tercih edilebilir." mealinde ifade var mı? Konu ile ilgili ayet ve hadisler varsa bildirebilir misiniz?

 37. "Bilhassa 'Hücumat-ı Sitte' içerisinde Eski Said’in şiddetli lisanı karıştığı için en has ve en sadık kardeşlerime mahsustur." ifadeleri nasıl anlaşılabilir?

 38. Üstad neden birçok mektubunun sonunda "El-Bâki Hüve'l-Bâkî" ifadesini kullanmıştır?

 39. Risale-i Nur'da makyaj hakkında bölümler var mı, konu ile ilgili nereler okunabilir acaba?

 40. Risale-i Nurda bahsedilen bazı hadiseler ve bazı bölümler basit kalmıyor mu? Bunlar neden Nurlara eklenmiş?

 41. Ebced ve cifir ile yorumlanan ayetlerin; Üstada, Risalelere, Müslümanlara, hayata ve ahirete ne gibi faydaları olabilir?

 42. Risalelerde "hayali seyahat" ile temsiller veriliyor, bu nedir; rüya gibi bir şey midir?

 43. Risalelerde bazen "kendi kendine" ifadesi kullanılıyor. Küfrü işmam eden bazı sözlere örnek verilen bu ifadenin kullanılmasını nasıl anlayabiliriz?

 44. Risale-i Nur'da; kaç çeşit istidabdattan bahsediliyor, geçtiği yerlerle beraber izah eder misiniz?

 45. Günahta beraber olmaktaki bir teselli bulmak, buna göre hüküm vermek ne kadar doğrudur? Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir?

 46. Risale-i Nur'da, karakter tanımından ve güçlü bir karaktere sahip olmanın yollarından bahsediliyor mu?

 47. Talikat isimli eserde "Eğer dersen: Mantıkçılar birçok zaman hata etmişlerdir. Nasıl olur da mantık ilmi zihni, hatalardan koruyucu nitelikte olur?" şeklinde başlayan yeri açar mısınız?

 48. Üstadın kullandığı "ebced, cifir" hesabı gibi, Hristiyanlar da "gematria" denilen bir hesap yöntemi ile bazı şahıs ve hadiselere işaret edildiği söyleniyor. Bu yöntemler arasındaki fark nedir, gematria güvenilir midir?

 49. Bazı mektuplarda neden "Nurcu" kavramı kullanılmış? Bu kelime kötü niyetlilerce kullanıldığı halde, Üstad’ın bu kelimeyi kullanmasının hikmeti ne olabilir?

 50. Üstad'a musallat olunmasaydı veya daha fazla yardımcısı olsaydı, Risale-i Nur daha iyi yazılabilir miydi? Bazen bazı yerler erteleniyor veya yazılmıyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 51. Risale-i Nur'un ilmi yapısı nasıldır? Risalelerde ilim olmadığını iddia edenlere nasıl cevap verilebilir?

 52. Risale-i Nur'un bazı bölümlerine neden özel adlar verilerek isimlendiriliyor? Tabiat Risalesi, Şükür Risalesi gibi...

 53. Risale-i Nur'daki manalar sonsuzdur, demek doğru olur mu?

 54. Tefekkür amaçlı belgesel izlediğimde, hayvanların birbirlerini öldürüp yemeleri beni müteessir ediyor. Bana ne tavsiye edersiniz?

 55. İmanın önemi nedir, imanın ehemmiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

 56. Celal, cemal ve kemaldeki hamd, tekbir ve tesbihteki manalar, insanda neye tekabül ediyor? Sübhanallah, elhamdülillah, Allahü ekber lafızlarının insandaki karşılığı ne olabilir?

 57. "Nefs-i insaniyetin mübtela olduğu âfil ve nâfil şeylerin, etvar-ı âlem üzerinde hakikatlarını gösterip, kalbin rabıtasını kesip, yüzünü beka ve âhirete çevirir." İzah eder misiniz?

 58. Zülfikâr, Sirâcü'n-Nur ve Tılsımlar Mecmuası neden Külliyata dahil edilmeyip, Asâ-yı Mûsâ ile İman ve Küfür Muvazeneleri kadar yaygın değiller?

 59. Mufassal Tarihçede geçen, "Bu mektup bir derece mahremdir. İngiliz siyasetine taraftar olanlara gösterilmesin." mektubunu izah eder misiniz?

 60. "Siracü’n-Nur" tabirinin ağırlıklı olarak Şualar'da geçmesinin özel bir nedeni olabilir mi?

 61. Şahs-ı maneviden bitamamiha hissedar olmak ne demektir? Herkes hizmetteki hissesine göre mi istifade eder?

 62. Üstad esasın illet olduğunu ifade ediyor. Bu çerçevede çok evlilik, kölelik, kadın hakları, milliyetçilik gibi meselelerde; budur deyip keskin cevaplar mı vermek, yoksa hikmetlerini anlamaya çalışmak mı Risalelerin ruhuna daha uygun düşer?

 63. Allah kaderi biliyor. Fakat kaderin yazılması hangi hikmete binaendir? Yani Allah kaderimizi neden yazıyor?

 64. Risalelerde sıkça kullanılan, "reşha, fıkra, nokta, nükte, remiz, hakikat, suret, mesele, şua, burhan, dal, esas" gibi kavramlar ne anlama gelmektedir?

 65. Yaratılmışlar içerisinde en yüksek ilim sahibi kimdir? İblisin de alim olduğu söyleniyor. En çok ilim kimlerde var?

 66. "Havf" ve "reca" konusunu nasıl anlamalıyız? Ucba girmemek şartı ile kalbin mutmain olması için; recaya meyletmek uygun mudur? Diğer türlü yeis ve vesveseye kapı açılıyor...

 67. Deccal şahıs mıdır? Şahs-ı manevi veya fikri bir akım olarak yorumlamak doğru mudur?

 68. "Başta Âyet-ül Kübra meratib-i imaniye bahislerinde ve âhire yakın müceddid-i elf-i sâni İmam-ı Rabbanî beyanı ve hükmü..." Buradaki “başta” ve “ahire yakın” ifadeleri neye işaret ediyor?

 69. "Çünkü insan kendisiyle alâkası olan ve faidesi dokunan bir zerreye, kendisi ile alâkası olmayan bir Şems’den ziyade ehemmiyet verir." İzah eder misiniz?

 70. "Evrende her şeyin bir karşıtı var. Yaratıcının da karşıtı var mı, varsa nedir?" şeklindeki soruya Risalelerde cevap var mı?

 71. Nefsimizi doğru bir şekilde nasıl sorgularız? Hakikate ulaşmada nefsimize ne gibi sorular sormak gerekir?

 72. Zamansızlığı neden düşünemiyoruz? Sebebi beden, ruh, zihin, hayal vs. her yönümüzle zamanla mukayyed olmamız mıdır?

 73. Bir kişinin ölümünden sonra o zerreler gıdalar vasıtasıyla başkalarına geçebiliyor. Haşirde ecza-i zaide de iade edilmezse o zaman mahşerde şahitlik edecek olan azalar/zerreler neye göre şahitlik edecek? Bu yalan şahitlik olmaz mı?

 74. Tılsım-ı Kainatın üç muamması nedir? Bunlar Risale-i Nur’un neresinde tam çözülmüştür?

 75. Risalelerde, Risalelerin çok müşkül meseleleri hallettiği geçiyor; ama çoğu meselenin eski kitaplarda da izahları bulunuyor. Nasıl anlayabiliriz?

 76. Cenâb-ı Hakk'ın bir olması ile tek olması arasında ne fark vardır? Risale-i Nur'dan izah edebilir misiniz?

 77. Üstad Hazretleri Külliyat’ta neden vahdet-i vücud meselesine çokça yer veriyor?

 78. "Merhûm Küçük Ali ise, Osmanlıca Lem’alar’ın 22. Lem’asının âhirindeki ‘Eski zamanda manevî gayet büyük, kudsî bir imamın bize karşı gaybî kerametiyle’ cümlesinin altına haşiye olarak koyduğu ibare..." Buradaki “haşiye” tam olarak nedir?

 79. Günah işlemek ihlasa zarar verir mi?

 80. Risale-i Nur’da Yahudilerle ilgili olumsuz ifadeleri antisemitizm olarak anlamak mümkün müdür?

 81. "Risale-i Nur başkalarından tederrüs edilmez." ne demektir?

 82. Risale-i Nur’daki risalelerin, sırasının ve numarasının bir hikmeti var mı? Misal Yirminci ve Yirmi Birinci Lem’a niçin ihlas hakkındadır?

 83. Risalelerdeki "tesir" kavramı yaratma hususundaki "etki" anlamında mıdır? Bir fiilde etkimiz var dersek, şirke mi düşeriz?

 84. "Tabiat uykusu azalır." cümlesini izah eder misiniz, "tabiat uykusu"ndan kasıt nedir?

 85. Risale-i Nur’daki kitapların isimleri ve ara başlıkları başka eserlerden alınma mıdır? Alınma ise kimlerden alınmıştır?

 86. "Çalkanıyor", "Dolar boşanır" gibi kelimelerin kullanımı yanlış mı acaba?

 87. Hazreti Ali için "İlmin kapısı" ve Risale-i Nur'un da O'nun "Manevi evladı" olduğu ifadeleri mevcut. Burayla ilgili bilgi verip, Hz. Ali'nin (r.a) ilmi hayatı için kaynak tavsiye eder misiniz?

 88. "Allah namına hareket etmek" ile "Allah hesabına hareket etmek" arasında ne gibi bir fark vardır?

 89. "Esbaba tapan ve tabiat bataklığında boğulanları kurtaran ve halen o mesleklerinde bulunanları utandıran gayet hakikatlı ve musîb cevablar vardır. Hüseyin" Lem’aların fihristesinde geçen bu Hüseyin Ağabeyle ilgili bilgi var mıdır?

Yükleniyor...