Risale-i Nur Külliyatı'na Yönelik İtirazlar ve Cevaplar

İçerikler


 1. "Allah'ın ilk yarattığı şey nurumdur." rivayeti Risalelerde hadis olarak ele alınmaktadır. Ancak bunun hadis olmadığı iddia edilmektedir. Bu konudaki görüşlerinizi rica ederiz?

 2. "Allah'ım, onun izini kes!.." mealindeki hadisin metni Risalelerde yer almaktadır. Ancak bazıları bu hadisi hem muhteva ve hem de hadis kriterleri açısından tenkit etmektedirler. Bu hadis hakkında bizleri aydınlatır mısınız?

 3. "Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır." cümlesi risalelerde hadis olarak rivayet edilmiştir. Ancak aşağıdaki itirazlarda görüleceği gibi, bu cümlenin hadis olmadığı iddia edilmektedir. Bilgi verir misiniz?

 4. "Bir zaman, Resûlullah, Hazret-i Ömer'e Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi. 'İşte sureti!..' dedi..." diye devam eden hadis, Risalelerde yer alıyor. Ancak hadis metninin böyle olmadığı ve tahrif edildiği iddia edilmektedir. Bizi aydınlatır mısınız?

 5. "Deccalın bir gözü kördür." hadisinin Bediüzzaman tarafından yanlış yorumlandığı aşağıda ileri sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur?

 6. "Deccalin birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür." Hadis metninin böyle olmadığı ve tevilinin de yanlış olduğunu iddia edenler vardır. Bilgi verir misiniz?

 7. "İnsanlar helak oldu, âlimler müstesna..." şeklinde devam eden hadis, hem sıhhat ve hem de içerik açısından eleştirilmektedir. Bu eleştiri sahibi haklı mıdır? Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?

 8. "Nefsini bilen Rabbini bilir." sözü risalelerde hadis olarak ele alınmıştır. Ancak aşağıda yer alan iddiada bu sözün hadis olmadığı ileri sürülmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 9. "Risale-i Nur'dan başka bir şey okumuyorsunuz ve Said Nursi'yi -haşa- bir peygamber gibi üstün tutuyorsunuz." şeklindeki iddia ve iftiralara nasıl cevap verebiliriz?

 10. "Ya Rabbî! Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azraîl hürmetlerine ve şefaatlerine..." Risalelerde geçen bu dua şeklinin veya lafızlarının, ne hadislerde ve ne de başka zatlar tarafından kullanılmadığını iddia edenlere nasıl cevap verebiliriz?

 11. "Yaş ve kuru ne varsa, hepsi Kitabı Mübinde vardır," ayetini Bediüzzaman; her şey Kur’an’da vardır, fakat bu bulunma durumu farklı şekillerde olduğu için herkes her şeyi göremez, diye tefsir eder. Ancak birileri bu yorumu eleştirmektedirler.

 12. Bediüzzaman eserlerinde, "Ümmetimin alimleri Benî İsrail’in peygamberleri gibidir." ifadelerini hadis olarak rivayet etmektedir. Aşağıdaki iddiada ise bu sözlerin hadis olmadığı ileri sürülmektedir. Bilgi verir misiniz?

 13. Bediüzzaman eserlerinde, "Ümmetimin ihtilâfı rahmettir." rivayetini hadis olarak değerlendirmektedir. Fakat aşağıdaki iddia sahibi bunun hadis olmadığını ileri sürmektedir. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?

 14. Bediüzzaman eserlerinde, Peygamberimizin doğum gecesinde bazı önemli hadiselerin yaşandığını ifade etmektedir. Ancak aşağıda, bu tür olayların yaşanmadığı iddia edilmektedir; işin gerçeği nedir?

 15. Bediüzzaman eserlerinde, “kırk bin başlı melek…” şeklinde devam eden ifadeleri vardır ve bunu hadislere dayandırmaktadır. Ancak aşağıda yer alan iddiada ise böyle bir hadisin olmadığı ve ifadenin de anlamsız olduğu dile getirilmektedir.

 16. Bediüzzaman Hazretleri Ebu Talip ile ilgili “Cehennem’e gitse de; yine Cehennem içinde bir nevi hususî Cennet’i, onun hasenatına mükâfeten halkedebilir.” demektedir. Bu yaklaşıma gelen tenkitlere cevap verebilir misiniz?

 17. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur eserlerinde Kur'an'ın harf sayısı hakkında 300.620 sayısını vermektedir. Bu ise bazı İslam âlimlerinin verdiği sayılarla çelişmektedir, ne dersiniz?

 18. Bediüzzaman Hristiyanlara veya Anzaklara şehit demiş midir? Fetret devri hakkında Bediüzzaman'ın görüşleri nelerdir?

 19. Bediüzzaman Said Nursi için, Ehl-i sünnet dışı on tane fetvası var, diye mülahaza belirtip, velayet makamını hakir gören muhtelif güruhlar mevcuttur. Bu husus hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz?

 20. Bediüzzaman'ın gayb konusundaki tespitlerine dönük ortaya atılan birtakım iddalar ve cevapları...

 21. Bediüzzaman'ın kıyamet vakti hakkındaki tahminlerinin, gayba müdahale olarak algılanması cihetinde gelen iddialar ve cevapları

 22. Bediüzzaman, Celalettin Suyuti'nin Peygamberimizi uyanıkken yetmiş defa gördüğünü ifade etmektedir. Ancak bu olayın vuku bulmadığı ve hiçbir kaynakta da yer almadığı iddia edilmektedir. Konunun mahiyeti nedir?

 23. Bediüzzaman, eserlerinde işarî tefsirin çok örneklerini ortaya koymuştur. Ancak birileri işarî tefsiri farklı tanımlayarak, Üstad’ın bu konudaki yorumlarına dil uzatıyorlar. Aşağıdaki iddiaları da dikkate alarak bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 24. Bediüzzaman, Hz. İsa (as)’ın ahir zamanda tekrar gelişini izah ederken, İsevilik dininin tasaffi edeceğini ve İslam’la omuz omuza vereceğini ve hatta ancak bu şekilde küfrü mutlaka karşı konulabileceğini ifade etmektedir. Nasıl anlamalıyız?

 25. Bediüzzaman, mezheplerin farklı içtihatları konusunda bir takım tahliller ve tespitler yapmaktadır. Ancak aşağıda görüleceği gibi, bu tahlillerin ve tespitlerin yanlış olduğu ileri sürülmüştür. Her bir iddiaya ayrı ayrı cevap verir misiniz?

 26. Bediüzzaman’ın, eserlerinde cifir hesabı ile elde ettiği birtakım tevafuklar vardır. Birileri bu tevafukların zorlamalı ve uydurma olduğunu iddia edip, itiraz etmektedirler. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?

 27. Bediüzzaman’ın, Sekine duası hakkındaki tespitlerine yönelik eleştiriler var. Buna cevap ve Sekine duasının mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

 28. Bediüzzaman’ın, Vehhabilik hakkında ve dolayısı ile İbni Teymiye ve İbni Kayyım-i Cevzî hakkında birtakım açıklamaları risalelerde vardır. Ancak bu açıklamaların maksatlı olduğunu iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 29. Bediüzzaman’ın: “İstihdam olunuyoruz.” ifadelerini nasıl anlamalıyız? Bu ifadeleri kader ve İslam itikadı açısından değerlendirir misiniz?

 30. Ebu Davud’un, "Dâvud" diye yazılışı konusunda bir itiraz.

 31. Efendimizin "Kişilerin fiilleri, doğumu, ölümü gibi hadiseler doğa olaylarına tesir etmez." mealindeki sözüne rağmen, "Üstadımızın gittiği yerlere bereket götürmesi İslam gerçekleriyle uyuşmazlık gösteriyor." şeklindeki itirazlara nasıl cevap verebiliriz?

 32. Gerek vakıf olsun, gerek bazı hocalar, şeyhler olsun; neden Risale-i Nurlar ve Bediüzzaman ile uğraşıyorlar; Müslüman Müslümana böyle der mi?

 33. İbni Huzeyme ifadesi, Risalelerde yanlış mı geçmektedir?

 34. İmam Hakim’in "Müstedrek"ine yapılan bir itiraz hakkında ne dersiniz; "Mestedrek" Kütüb-ü Sitte'den midir?

 35. İnsanların Cennette bir anda birkaç yerde bulunması; meleklerin, ruhanilerin bir anda birkaç yerde bulunması konusu Risalelerde geçmektedir. Bunların dini kriterlerle çeliştiği iddia ediliyor, cevap verir misiniz?

 36. Kastamonu Lahikası'nda "Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri" ifadesinden "Yani Mehdi ve şakirtleri" ibaresinin kaldırıldığı iddia edilmektedir, ne dersiniz?

 37. Kastamonu Lahikası'nda “...faraza hakiki beklenen o zat dahi...” ifadesinden “...ve bir asır sonra gelecek...” ibaresinin kaldırıldığı iddia edilmektedir. Bu konuda ne dersiniz?

 38. Nur risalelerinde, Farsçanın da cennet dili olabileceğine dair rivayetin olduğu ifade ediliyor. Ancak böyle bir rivayetin olmadığını iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 39. Risale-i Nur'da geçen bazı hadislerin (Levlake hadisi başta olmak üzere) "mevzu" olduğuna dair hadis kitaplarında yer verilmiştir. Uydurma hadis kategorisinde olan bu hadisleri Üstad Hazretleri neden eserlerine almış?

 40. Risale-i Nur'da, Tevrat ve İncil'den Peygamber Efendimizin peygamberliğine dair yapılan alıntılar ve işlenen konuların yalan olduğu iddia ediliyor. Said Nursi yalan mı söylemiş?

 41. Risale-i Nur'daki hadislerin sahih olmadığı iddia edenler oluyor. Bu tür şüpheleri nasıl izale ederiz? Hadislerin sahih olduğunu anlamak için ne yapmalıyız?

 42. Risaleler en kapsamlı iman eseridir, bundan şüphem yok. Ancak Üstad'ın ebced ve cifir hesaplarından az da olsa bahsetmesi tenkid ediliyor ve bazı insanlar sırf bu yüzden Risaleleri okumuyor. Üstad'ın bunlardan bahsetmesine gerek var mıydı?

 43. Risalelerde "Allah insanı rahman suretinde yarattı." ifadesi hadis olarak geçmektedir. Bu manada bir hadisin olduğu ama lafızlarının Bediüzzaman tarafından değiştirildiği iddia edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 44. Risalelerde Arapça metni ile yer alan ve hadis olarak rivayet edilen aşağıdaki ifade, hem sıhhat ve hem de içerik olarak tenkit edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 45. Risalelerde bazı evliyanın, vefatlarından sonra tasarruflarının devam ettiği, Hz. Hamza gibi şehitlerin hayattaki gibi bazen işlerini gördükleri yazıyor. Bu yaklaşımların İslam itikadı açısından doğru olmadığı iddialarına cevap verir misiniz?

 46. Risalelerde geçen, "Ahir zamanda, Allah Allah diyecek kalmaz." hadisinin hem aslı ve hem de yorumu tenkit edilmiştir. Bu hadis hakkında bizleri doğru bilgilendirir misiniz?

 47. Risalelerde güneşin, Peygamber Efendimiz için bir saat tevakkuf ettiği rivayeti yer almaktadır. Ancak aşağıda görüldüğü üzere, böyle bir olayın yaşanmadığı iddia ediliyor; bu iddia doğru mudur?

 48. Risalelerde hadis olarak yer alan: “Mahşerde ulema-i hakikatin sarfettikleri mürekkeb, şehitlerin kanıyla muvazene edilir.” ifadesinin hadis olmadığı aşağıda iddia edilmiştir. Bu iddia doğru mudur?

 49. Risalelerde Hazreti Osman’ın iman etmesi konusu birkaç cümle ile yer almaktadır. Aşağıda yer alan iddiada bu cümlelerin tarihi realite ile çeliştiği dile getirilmektedir. İşin gerçek boyutu nedir?

 50. Risalelerde Hz. Ali Efendimize izafe edilen Celcelutiye adlı dua metni, aşağıda yer alan iddialarla mesnetsiz gösterilmeye çalışılıyor. Bu iddiaların doğruluk payı var mıdır? Eser hakkında bilgi verir misiniz?

 51. Risalelerde Kur'an ayetlerinin sayısı 6.666 olarak ifade edilmektedir. Ancak aşağıdaki itirazlarda bu rakamın gerçeği yansıtmadığı ve Bediüzzaman’ın işine geldiği için bilerek bu rakamı tercih ettiği iddia edilmektedir. Bu iddianın bir aslı olabilir mi?

 52. Risalelerde müminin mümine bağlılığını ifade eden hadis rivayet edilirken "mersūs" kelimesi yer almaktadır. Oysa böyle bir kelimenin hadiste yer almadığı ileri sürülmektedir. Hangi tespit doğrudur?

 53. Risalelerde yer alan bazı hadisler (Cenâb-ı Hak nefse demiş ki..., ihtiyar kadınların dinine tâbi olun. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.) hem muhteva hem de senet açısından eleştiriliyor. Bizleri aydınlatır mısınız?

 54. Risalelerde yer alan: "Benim insanlara Cenâb-ı Hak tarafından bi'setim ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti, ahlak-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır.” ifadesine, Üstad’ın ilaveler yaptığı iddia ediliyor...

 55. Risalelerde yer alan; Peygamberimizin (asm), Hz. Ali’nin hilafetini arzu etmesi ve ona “soğuk ve sıcağın zahmetini çekmemesi” ile ilgili rivayetlere yapılan itirazları cevaplar mısınız?

 56. Risalelerde, büyük zatların özellikle Gavsı Azamın himmet ve yardımlarından bahsediliyor. Ancak birileri Allah’tan başka kimsenin himmet ve yardım etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, bu hususu tenkit ediyorlar. Bu konuda ne dersiniz?

 57. Risalelerde, Kur’an’daki tevafuklarla ilgili bazı tespitler yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de Ashab-ı Kehfin köpeğinin ismi ile ilgilidir. Ancak bu tespiti eleştirenler var. Bu kapsamda aşağıda yer alan itirazları cevaplar mısınız?

 58. Risalelerde; “Deccalın bir yalancı cenneti var (...),” şeklinde geçen rivayetin doğru olmadığı ve yorumunun da yanlış olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 59. Risalelerin, tereddüt ve vesveselere maruz kalan insanların imanlarını kurtarmak adına, dinin tılsımlarını izah ederek önemli hizmetlere vesile olması tespitini yanlış görerek tenkit edenler var. Bu konuda ne dersiniz?

 60. Üstad eserlerinde, Kur’an’ın lafızları, kelimeleri ve harflerinin yazılışı ve dizilişinin dahi mucize olduğunu ifade etmiş. Ancak bazı insanlar bu yaklaşımın gereksiz ve hatta uydurma olduğunu iddia etmektedirler. Bu konuyu izah eder misiniz?

 61. Üstadı ve Risale-i Nurları eleştiriyorlar. Verdiğiniz cevapları da tenkit ediyorlar. Peki Üstad Hazretleri tenkid edilecek konuları neden işlemiş? Ebcedden vs bahsetmeseydi olmaz mıydı?

 62. “Boynuzsuz olan hayvanın kısası kıyamette alınır.” cümlesi Nur Risalelerinde hadis olarak rivayet edilmiştir. Ancak aşağıda yer alan iddialarla bu ifadenin hadis olmadığı savunulmuştur. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 63. “Cehennemin dibine düşen taş” konusundaki rivayet Nur risalelerinde hadis olarak yer almaktadır. Ancak aşağıda yer alan iddialarla bu rivayetin mesnetsiz olduğu ve hatta uydurma olduğu savunulmaktadır. Bilgi verir misiniz?

 64. “Fitne-i ahirzaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hâkim olmaz.” rivayeti Risalelerde geçmektedir. Ancak aşağıda iddia edildiği üzere böyle bir rivayetin söz konusu olmadığı savunuluyor. Bu iddianın doğruluk payı var mıdır?

 65. “İktisat eden, maişetçe aile belasını çekmez.” cümlesi Risalelerde metni ile birlikte hadis diye geçmektedir. Ancak aşağıdaki iddiada bu hadis hem rivayet ve hem de muhteva olarak tenkit edilmektedir. Sizce bu tenkidin haklılık payı var mıdır?

Yükleniyor...