Block title
Block content

Said Nursi Gerçeğine Cevaplar

İçerikler

 1. 50. "Said Nursi’nin ve talebelerinin gördüğü veya gördüklerini iddia ettiği birçok rüyaları Risalelerde yer almakta ve haddinden fazla bu rüyalara önem verilmektedir. Hâlbuki, rüyanın dinimizde hiçbir değeri yoktur."

 2. 49. "Cevşen hakkında gelen rivayetler uydurmadır. Peygamberimizin böyle bir duası söz konusu değildir. Peygamberimiz Cevşen ile değil, giydiği zırh ile korunmuştur. İslam’daki tevekkül anlayışı bunu gerektirir."

 3. 48. "Saidi Nursi, Abdulkadir Geylani’nin, öldükten sonra, tıpkı hayattaki gibi tasarrufunun devam ettiğini iddia etmekte ve tasavvuf ehlinin kabul ettiği 'Gavsı Azam' veya 'Kutbu Azam' yakıştırmalarına o da inanmaktadır."

 4. 47. "Said Nursi’nin en çok yaptığı şeylerden biri de İslam dışı yöntem ve söylemlerini eleştirenleri Vehhabilikle ittiham etmesi olmuştur."

 5. 46. "Said Nursi gaybı kurcalamak için mushaf delme işine de kalkışmıştır. Kehf suresindeki belirli bir noktadan, Fatır suresindeki belirli bir yere kadar, Kur’an sayfaları delinirse, köpeğin ismi çıkıyormuş."

 6. 45. Müddei, Bediüzzaman’ın, Eskişehir hapishanesinin penceresinin karşısında bulunan lise mektebinin bahçesinde raks eden kızların istikbali hakkında, bir kanaatini veya ileri görüşlülüğünü tenkit etmekte ve hakaret etmektedir.

 7. 44. “Bazı veliler geçmişi ve geleceği çok açık bilebildikleri halde, neden geleceğe dair haberleri açıkça söylemek yerine, işaretle veriyorlar.” diye sorulan bir soruya, Bediüzzaman’ın cevabına itiraz

 8. 43. “İlmi cifir itibarıyla, makamı ebcedi hesabıyla, bin üç yüz otuz altıyı gösterir. Demek Hazreti Gavs, bu tarihte, istikbalde gelecek müridini emri ilahi ile muhafaza edecek…” ifadesine itiraz

 9. 42. "Allah Cebrail vasıtası ile, Hazreti Ali’ye bir sayfa indirmiştir. Son Peygamber belli iken, Allah’ın Hazreti Ali’ye vahiy indirmesi söz konusu olabilir mi?"

 10. 41. "Hazreti Ali gaybdan haber veren 'Ercuze' adlı bir kitap yazmış, 'Gaybın sırlarını benden sorun.' demiş. Bunlar Hazret Ali’ye atılmış iftiralardır."

 11. 40. "Said Nursi, Celcelutiye adlı bir kasideden bahsetmektedir. Ona göre bu kaside Hazreti Peygambere nazil olmuş, O da Hazreti Ali’ye bunu bildirip, yazdırmıştır. Said Nursi bu kasidenin ne isnadını ve ne de kaynağını vermiştir."

 12. 39. "Bunlar Said Nursi’nin nasıl bir ruh hali içinde olduğunu göstermektedir. Allah aşkına, normalde ruh ve akıl sağlığı yerinde olan birisi böyle şeyler söyleyebilir mi?"

 13. 38. "Hz. Ali, şehadeti ile biten olayların sonuçlarını bile kestirememişken, kendisinden yüz yıllar sonra gelecek bir adamdan ve onun risalelerinden nasıl haber verecek?"

 14. 37. "Said Nursi, Seyrani adındaki talebesi için, 'tevafuka, ilmi cifre karşı olduğu için tokat yemiş ve bir sene hapis yatmıştır', iddiasındadır."

 15. 36. "Said Nursi ebced ve cifir gibi batıl yollarla birçok sonuç çıkarmış, sonra da bunları hakikatin ta kendisi olduğunu söylemiştir."

 16. 35. "Nur risalelerinde ebced hesabı ile Said Nursi, Hz. Muhammed (asm)’in aynası olarak ifade edilmiştir."

 17. 34. "Şimdi ebced hesaplarının ne kadar tutarsız olduklarını gösterme için bazı örnekler vereceğiz: Hamd/Kelb ile Ahmed/Ekleb ..."

 18. 33. "Said Nursi, istediği rakamlara ulaşmakta zorlandığında, bunun için ayetlerin cümle yapısını bozmaya, dil kurallarına veya ebced kurallarına uymamaya mecbur kalmıştır."

 19. 32. "Maide suresinin 6. ayeti Said Nursi’ye işaret ediyormuş."

 20. 31. Said Nursi’nin bir talebesi, Sad suresinin 9. ayetini, Bediüzzamana işaret edecek şekilde yorumlamaktadır.

 21. 30. "Hucurat suresi 2. ayet, Kasas suresi 20. ayet ve Zümer suresi 1. ayetleri de Said Nursi’nin talebeleri tarafından, Risale-i Nur’a işaret ediyor, diye yorumlanmıştır."

 22. 29. "Kur’an’dan bahseden Nisa suresinin 174. Ayetini Said Nursi, kendi Risalelerine bir işaret olarak yorumlamaktadır."

 23. 28. "Said Nursi, 'Allah katında din İslam’dır.' ayetini öyle yorumlamış ki, Allah katında din İslam değil, Nurculuktur manasını çıkarıyor."

 24. 27. “Said Nursi, Nur suresi 35. Ayetinin Risale-i Nur’dan haber verdiğini iddia etmektedir."

 25. 26. “Said Nursi, ahiretteki müminlerin hallerinden, dualarından bahseden Tahrim suresinin sekizinci ayetini ilginç bir şekilde yorumlayıp, Risale-i Nur talebelerine işaret olarak görmektedir.”

 26. 25. Said Nursi birçok ayetin, ilginç yorumlar yaparak, kendisine ve Risalelerine işaret ettiğini iddia etmektedir.

 27. 24. "Said Nursi ebced ve cifr hesaplarıyla Kur’an ayetlerinin kendine işaret ettiğini bildirmiştir. Oysa onun kullandığı bu batıl yöntemi daha çok Yahudi kabala tarikatı, Şiiler ve büyücüler kullanmaktadır."

 28. 23. Ebced ve cifrin Kur’an ve sünnetten herhangi bir dayanağı olmadığı gibi, gizli anlamlara, yani gayb bilgisine ulaşmanın da bir yolu yoktur. Ayette şöyle deniyor: “De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.” (Neml, 27/65)

 29. 22. Müddeinin itiraz ettiği ve tahrif ettiği ifadelerden biri de şudur: "Peygamberliğin naib ve vekillerinin her asırda bulunması bir kural olduğu için bu ayet, bir mirasçılık görevi yapan Risale-i Nur’u kendi fertleri içine bir işaret....”

 30. 21. "Said Nursi, inananlarına cennet müjdesini vermekten de geri kalmaz."

 31. 20. "Ayrıca Said Nursi’nin ana dilinin de Türkçe olmadığı ve bu dili de sonradan öğrendiğini herhalde izah etmemize gerek yoktur."

 32. 19. "Said Nursi sadece kitabının yazdırıldığı iddiasında değildir. Onun çok daha büyük bir iddiası vardır. 'Ben de yarım ümmiyim.' diyor. Dolayısı ile peygamberlik iddia ediyor."

 33. 18. İddiacı, Said Nursi’nin “Kur’ân’ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.” ifadelerini delil göstererek, Risalelerinin, Kur’an’ın geldiği yerden geldiğini ifade ettiğini iddia etmektedir.

 34. 17. İddiacının iddialarından birisi de: “Said Nursi’ye göre, yazdığı şeyler kendi iradesi dışında kendisine yazdırılmıştır. Ve güya kalbine sürekli gelen ilham ve ihtarlarla bu eserler ortaya çıkmıştır.” şeklindedir...

 35. 16. Said Nursi; “Allah’ın ilk yarattığı şey benim nurumdur.” ifadesini bir hadis olarak rivayet etmektedir. Hâlbuki bu ifade sadece bir uydurmadır, hadis değildir.

 36. 15. Ebu Talib için kullanılan "Cehennem içinde bir nevi hususî cenneti, onun hasenatına mükâfaten halk edebilir." ifadesine itiraz

 37. 14. "Cehennem de olsa bekà isterim!" ifadesine itiraz

 38. 13. “Sonra, ben cemiyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun…” ifadesine itiraz

 39. 12. “Bu hizmete, yani ehl-i imanı dalâlet-i mutlakadan kurtarmaya, lüzum olsa dünyevî hayat gibi, uhrevî hayatımı da feda etmek bir saadet bilirim. Binler dostlarım ve kardeşlerimin cennete girmeleri için, Cehennemi kabul ederim.” sözlerine itiraz

 40. 11. “Sıddık-ı Ekber demiştir ki: Cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki, ehli imana yer kalmasın.” ifadesine itiraz

 41. 10. "Said Nursi çocukluğunda, ceviz gibi önemsiz bir şey için bile, çoktan ölmüş gitmiş olan Abdulkadir-i Geylani’den yardım dilemektedir. Hâlbuki, Allah’ın yapmaya kadir olduğu durumlarda, yardım sadece Allah’tan istenir."

 42. 9. “ 'Şeriatta, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü’l-emirlerimiz düşünsünler.' diyen Said Nursi, şeriatın neden ibaret olduğunu bile kavrayamamıştır.

 43. 8. “Risalelerde, İslami ilimlerden ne kadar uzak açıklamalar yapıldığını gösteren bir örnek şu ifadedir: 'Nerede Türk varsa Müslüman’dır, Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardır…' ”

 44. 7. “Nur Risaleleri materyalist akımların kuvvetlendiği, halkın dini inanç ve duyguları ile kavgalı, dayatmacı bir yönetim döneminin ürünüdür. Bu dönemin, Said Nursi’nin, birçok kişinin gözünde bir kahramana, mücahide dönüşmesinde payı büyüktür.”

 45. 6. “İşte Said Nursi, eliyle yazdığı kitabı Allah’a nisbet edip, bunu kendi iradesi ile değil de Allah tarafından kendisine yazdırıldığı iddiasındadır…”

 46. 5. “Bir adam düşünün ki, son peygamberden ve İslam dininin tamamlanmasından sonra ortaya çıksın ve 'Bana Allah tarafından bir kitap yazdırıldı.' desin…”

 47. 4. “Sadece çok reklamının yapılmasından dolayı, Said Nursi ve benzerlerinin adları insanların bilinçaltlarında yer etmiştir…”

 48. 3. “Din büyüğü olarak görülen bir adamın çok reklamı yapıldığında, artık o kişiye taraftarlarınca bir tür dokunulmazlık zırhı giydirilir…”

 49. 2. “Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerini tam okumadan, içinde ne var ne yok bilmeden, İslam’a aykırı düşünceler var mı, yok mu araştırmadan onu kutsal ilan etmişler…”

 50. 1. “Said Nursi ve eserleri taraftarlarınca kutsal ilan edilmiş, halka da böyle lanse edilmiştir…”

Yükleniyor...