"Şu bolşevizmin perdesi altındaki kıyâm-ı avâm, havâssa karşı bir kin ve bir tezyif fikrini verdiğinden, büyüklere ve havâssa âit medâr-ı şeref her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş." Vehhabilik bu safhadan nasıl etkilenmiş? İnsanlar neden meyletmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Komünizm hareketinin ruhunda anarşi ve geleneklere başkaldırma duygusu ve fikri hâkimdir. Bir cihetle avam tabakasını terbiye edip mûnisleştiren dinamikleri yok etmeyi hedef olarak tayin etmiştir. Dolayısı ile bu cihanşumül habis ruh, âlem-i İslam içinde bozulmaya hazır marjinal meslek ve meşrepleri de tesiri altına almaktadır.

Çünkü haberleşmenin zirveye çıktığı bu zaman diliminde, cihanşumül ruhtan müteessir olmamak sosyoloji ilmi açısından mümkün değildir. Şia’nın ifrat mezhepleri nasıl komünizmden etkilenerek yeşil sosyalizm adı altında garip ideolojik yapılanmalara gitti ise, Hariciliğin bu asırdaki uzantısı olan Vehhabilik cereyanı da bu habis ruhtan nasibini almıştır.

Komünizm cereyanının müfrit İslamî cereyanlara verdiği en büyük tahribat, içi boş bir İslamcılık anlayışı ve devrimciliğin farklı bir versiyonu olan cihadçı anlayışıdır. Dikkat edilirse Vandal olan Vehhabilik cereyanı, İslam büyüklerini inkâr edip Kur’an’ı hevalarına göre tevil ediyorlar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

harundemirkan

 ''Hem meselâ, Vehhâbiler ve Hâricîler ise, nusûs-u Şeriate ve sarîh-i âyâta ve zevâhir-i ehâdise istinad ederek hâlis Tevhîde münâfi ve sanemperestliği imâ edecek herşeyi reddetmekliği kaide tutmuşlar.

Fakat, birinci nüktedeki üç esasta beyan edilen sebepler cihetinden gelen menfî garazlar, onları haktan çevirip, dalâlete saptırmış ki, ifrat derecesinde tahribat yapıyorlar.''
Yani Vahhabiliğin tarihsel süreçten etkilenmesi Üstad hazretlerinin de belirttiği gibi '' nusûs-u Şeriate ve sarîh-i âyâta ve zevâhir-i ehâdise istinad ederek hâlis Tevhîde münâfi ve sanemperestliği imâ edecek herşeyi reddetmekliği'' kaide olarak esas tutmalarıdır. Mesela İslam toplumları içinde, dine yanlış bakışın neticesi olarak mübarek zatlara, onlara uluhiyyet atfedercesine ve onların mezar başlarında da neredeyse yanlız onlardan meded beklercesine olan yanlış bir bağlılık ve tabi olma da Vahhabiliğin ortaya çıkışının temel etkenlerinden bir tanesidir.
Elbette usulen kısmen komünizmin etkisinde kalmalarıda doğaldır ama ortaya çıkışlarının temel etkeni değildir. Yani Üstad'ın dediği gibi menbaı hariçte değildir. Bunun izalesi de müslümanların bakışaçılarını hurafelerden arındırarak doğru bir şekilde İslam'a yönelmeleridir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...