Subut-i Sıfatlar, Eş'ari ve Maturidilere göre neden farklılık arzediyor? Şafiiler neden Tekvin sıfatını dahil etmemişler, Üstadın bakışı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam Eşari ile İmam Maturidi arasında, subuti sıfatların temel konularında bir ihtilaf yoktur. İhtilaf olan hususlar; ekseri olarak teferruata ve lafza ait ihtilaflardır. Subuti sıfatlar konusunda en belirgin ihtilaf; Tekvin sıfatının, subuti sıfatlar sınıfında dahil olup olmadığı konusudur.

İmam Eşariye göre; Tekvin sıfatı, Allah’ın Kudret sıfatının bir işlevi ve bir tecellisidir. Bu yüzden Tekvin sıfatı müstakil ve kudretten ayrı bir sıfat değildir, diyerek subuti sıfatların sekiz değil yedi olduğunu ileri sürmüştür. Ekseri İslam alimleri de bu fikri benimsemiştir. Yani İmam Eşari, Tekvin sıfatını, Kudret sıfatı ile müteradif ve eş değerde gördüğü için ayrıca sıfat olarak değerlendirmemiş.

İmam Maturudi ise; Tekvin sıfatı Kudret sıfatının bir işlevi, bir tecellisi değil, müstakil bir subuti sıfattır, diyerek subuti sıfatların yedi değil sekiz olduğunu ileri sürmüştür. İslam alimleri içinde bu görüşü savunanlar olmuşsa da, ekser alimleri İmam Eş'ari'yi desteklemişlerdir.

Üstad da bu hususta İmam Eş'ari'yi destekliyor ve bu manaya şu şekilde işaret ediyor:

"İkincisi: Cenâb-ı Hakk'ın ismi, Zât-ı Akdesine ayn olduğu cihetle, Lâfza-i Celâl, sıfât-ı ayniyeye işarettir. اَلرَّحِيمِ de, fiilî olan sıfât-ı gayriyeye îmadır. اَلرَّحْمٰنِ dahi, ne ayn ne gayr olan sıfât-ı seb’aya remizdir."(1)

(1) bk. İşarat-ül İ'caz, Fatiha Suresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...