Block title
Block content

"Sûre-i Fethin âhirinde sitayişkârâne tavsifât-ı Rabbâniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur’ân’ın medih ve senâsına mazhar olan sahâbelere, fazilet-i külliye nokta-i nazarında yetişilemez." Örneklerle izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabenin derecesine diğer insanların yetişememesinin üç sebep ve üç yönünü kısaca şu şekilde izah edebiliriz.

Birinci sebep: Peygamber sohbetinin etkisi. Onun sohbetinde öyle bir iksir ve öyle büyük bir tesir var ki, bir an nazar ettiğinde kişiyi anında velayet-i kübra makamına çıkarıyor. Çırağın değeri ustası ile ölçülür.

İkinci sebep: Sahabe zamanında doğru ile yalanın birbirinden uzaklığı ve sahabenin doğruluğu. İslâm’ın meydana getirdiği inkılabın sahabe zamanındaki ve sahabe üstündeki tazeliği ve etkisi.

Doğruluğun ve inancın zirvesi olan Peygamber Efendimiz (asm) canlı kanlı yanlarında, yalancılığın ve inkarın zirvesi olan Ebu Cehil ve onun gibiler de canlı kanlı yanlarında; sahabeler doğruluk ile yalan, iman ile inkarın arasındaki farkı bizatihi yaşayarak, tadarak görüyorlar. Bu da onlar açısından eşi bulunmaz bir avantaj sağlıyor.

Üçüncü sebep: Nübüvvet ile velayet, evliya makamı ile sahabenin makamı arasındaki fark. Sahabeler nübüvvet iklimi ile terbiye görüyorlar, ayetler bizzat üstlerine iniyor, Allah ile olan iletişimleri interaktif bir şekilde. Velayet makamı nasıl nübüvvet makamına yetişemez ise, velayet terbiyesi de nübüvvet terbiyesine yetişemez.

Birinci vecih: Sahabe zamanındaki sosyal çevrenin yetenekler üzerindeki etkisi. Çarşı, pazar, aile, komşu, savaş meydanı vesaire her ortam sahabeye iman ve ahlak telkin ediyordu. Günümüzde durum tam terine dönmüş, her ortam insana inkar ve ahlaksızlık telkin ediyor.

İkinci vecih: Allah’a yakınlık ve “zahirden hakikate geçme” konusunda sahabenin yolu ile tasavvuf arasındaki fark. Sahabe yolu veraset-i nübüvvetle velayet-i kübra makamına ulaşmak şeklinde iken, tasavvuf yolu ise, uzun ve çileli bir yolla velayet-i suğraya ulaşmak şeklindedir.

Üçüncü vecih: İslâm’ın başlangıcındaki hizmetleri yönünden sahabenin üstünlüğü. "Sebep olan işleyen gibidir." kuralına göre, sahabe saffı evvel olmaları ciheti ile ümmetin bütün sevapları onların amel defterine işleniyor. Haliyle sahabeye sevap noktasından yetişmek imkansızdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...