"Sure-i Feth'in bu üç âyetinin çok vücuh-u i'cazı vardır." deniliyor. Kur’ân'ın kırk vücuh ile mucize olduğunu biliyoruz. Burada on vücuh ile kasd edilen mana nedir? Kırk vechin ana başlıkları olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"SÛRE-İ FETH'İN bu üç âyetinin çok vücuh-u i'câzı vardır. Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın on vücuh-u külliye-i i'câziyesinden ihbar-ı bilgayb veçhi, şu üç âyette, yedi sekiz vecihle görünüyor."(1)

Risale-i Nur'da Kur’an’ın bütün mucizevi yönleri hulasa olarak şöyle beyan ediliyor:

KUR’AN’IN YEDİ KÜLLİ VECH-İ İ’CÂZI:

1. Lâfzındaki fesahat-i harikası
2. Nazmındaki cezalet-i harikası.
3. Câmiiyet-i harikulâdesi
4. Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye
5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti
6. İhbârât-ı gaybiyesi
7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi.

Ayrıca Kur’an içinde kırka yakın mucizeler ilmi bir titizlikle tespit ve tayin edilmiştir. Şöyle ki:

1. Mânâsındaki belâğatı
2. Nazmın cezaleti
3. Hüsn-ü metaneti
4. Üslûplarının bedâati
5. Garipliği
6. Müstahsenliği
7. Beyanının beraati
8. Fâik ve Üstünlüğü
9. Safveti
10. Maânîsinin kuvveti
11. Lâfzının fesahati
12. Selâseti
13. Lâfzındaki câmiiyeti
14. Mânâsındaki câmiiyeti
15. İlmindeki câmiiyeti
16. Mebâhisindeki câmiiyeti
17. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti
18. Üslûb-u Kur’ân’ın cem’iyeti (bir tek sûre veya ayet, kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur’ânîyi içine alır.)
19. Âyât-ı Kur’âniye’nin câmiiyeti.("İstediğin her şey için, Kur’ân’dan her ne istersen al”)
20. İ’câzkârâne îcâzı. Kâh olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir.)
21. Câmi’ ve hârıktır
22. Makàsıd-ı câmiiyeti
23. Maânî-i câmiiyeti
24. Esâlib-i câmiiyeti
25. Letâif-i câmiiyeti
26. Mehâsin-i câmiiyeti
27. Mesâil-i câmiiyeti
28. Maziye ait ihbârât-ı gaybiyesi
29. İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesi
30. Hakaik-ı İlâhiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
31. Hakaik-ı kevniyeye dair ihbârât-ı gaybiyesi
32. Umur-u uhreviye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
33. Kur’ân’ın şebâbeti
34. Tabakat-ı beşerin hususi hisse-i fehmi
35. Heyet-i mecmuasında râik bir selâset
36. Fâik bir selâmet
37. Metin bir tesanüd
38. Muhkem bir tenasüp
39. Meziyet-i i’câziye
40. Temsilat-ı Kur’aniye

Kur’an’ın yedi küllî vech-i i’câzından birisi de ihbârât-ı gaybiyesidir.

"Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın on vücuh-u külliye-i i'câziyesinden ihbar-ı bilgayb veçhi, şu üç âyette, yedi sekiz vecihle görünüyor."(2)

Bu ifadelerdeki üç fazlalık, belki kırktan üçü dâhil edilerek ifade edilmiş olabilir. On rakamının başka muhtemel bir manasını çözemediğimiz için net bir şey söyleyemiyoruz. Yoksa kırk mucizenin ona düşürülmesi ve öyle ifade edilmesi söz konusu değildir. Burada yediye üç ekleniyor ve toplam on küllî i’caz deniliyor. Kırk mucizeyi bu on küllî mucizelerin şubeleri ya da dal ve budakları olarak değerlendirebiliriz.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yedinci Lem'a.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tilmizz
Allah razı olsun teşekkür ederim..ben bu 10 vucuh acaba bahsi geçen fetih suresi ayetine mi has acaba diye düşünmüştüm.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...