"Sûrelerin başlarındaki mukattaât-ı hurûfun hâsiyetlerine ve fezâillerine ve tesirât-ı maddiyelerine dâir vürûd eden hadisleri..." Hurufu mukattanın maddi tesiratına dair hadisler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazı rivayetler, Kur'ân'dan okuyup nefes ederek tedaviyi, Hz. Peygamber (asm)'in aile efradına da uyguladığını tasrih eder. Sahabe ve tâbiin de aynı tedavi usulüne başvurmuştur. Ulema bunun cevazında ittifak etmiştir.(1)

Hz. Aişe (r.anh)'dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir:

"Rasûlüllah (s.a.s) son hastalığında Muavvizeteyni okuyup kendisine üflüyordu. Hastalığı ağırlaştığı zaman onları okuyarak üzerine üflüyor ve onların bereketi için elini meshediyordum."(2)

"Rasûlüllah (s.a.s) yatağa düştüğü zaman, İhlas süresi ve Mu'avvizeteyn'in tamamını okuyarak avucuna üfledi ve sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun elinin yetiştiği her tarafını meshetti."(3)

Kur'ân-ı Kerim'den ayetlerle, Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarıyla, Arapça ve anlamı anlaşılır bir dille yapıldığı takdirde, rukye (hastalara dua okuma) mubahtır ve Kur’an ayetlerinin maddi bir tesiridir. Kesik harfler (hurufu mukatta) de Kur’an ayeti olduğu için bu kapsamda değerlendirilebilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, VII/50-51.
(2) bk. Buharî, Tıb, 32; Müslim, Selâm, 51-52.
(3) bk. Buharî, Tıb, 39.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...