Tabiat Risalesi'nin başında geçen; "Yunanlıların tahrip gibi sızmalarında,.." ifadesinden kasıt nedir? Arabi risalede Türkçe'ye geçerken, sanki bazı konular alınmamış gibi anlamlar çıkıyor, bu iki konuya açıklık getirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar: 1338'de Ankara'ya gittim. İslâm Ordusunun Yunan'a galebesinden neş'e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessâsâne çalıştığını gördüm. 'Eyvah,' dedim. 'Bu ejderha imanın erkânına ilişecek!' O vakit, şu âyet-i kerime bedâhet derecesinde vücud ve vahdâniyeti ifham ettiği cihetle, ondan istimdad edip, o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'ân-ı Hakîmden alınan kuvvetli bir burhanı, Nur'un Arabî risalesinde yazdım. Ankara'da, Yeni Gün Matbaasında tab ettirmiştim."

"Fakat maatteessüf Arabî bilen az ve ehemmiyetle bakanlar da nadir olmakla beraber, gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli burhan tesirini göstermedi. Maatteessüf, o dinsizlik fikri hem inkişaf etti, hem kuvvet buldu. Bilmecburiye, o burhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O burhanın bazı parçaları bazı risalelerde tam izah edildiğinden, burada icmâlen yazılacaktır. Sair risalelerde inkısam etmiş olan müteaddit burhanlar, bu burhanda kısmen ittihad ediyor, herbiri bunun bir cüz'ü hükmüne geçiyor."(1)

"Yunanların tahrip gibi sızmaları..." diye bir ifade geçmiyor. "Yunan galebesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli fikri içinde sinsi bir inkarcılık eğiliminin olduğunu" Üstad Hazretleri bizzat gördüm, diyor ve buna karşılık Tabiat Risalesi'ni Arapça telif ettim, diyor.

Yunanlara galip geldiğimiz için imanlı halk galebede öncü olan bazı dessas adamların niyetini sezemiyor, onu kahramanlık damarı ile el üstünde tutuyor, onun asıl niyetini göremiyor. Yunan zaferi ise bu niyeti kamufle eden bir hadisedir.

Diğer hususa gelince; Arapça metni ile aralarında fark olabilir. Ama Üstad'ın yukarıdaki ifadeleri buna bakmıyor. Üstad, bu konu ile ilgili diğer risalelerde geçen kısımları bir başlık altında -Tabiat Risalesi- topladığından bahsediyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...