Block title
Block content

"Tek bir ruhun ba’delmevt bekâsı bilbedahe anlaşılsa, şu nev’in külliyetiyle bekâsını istilzam eder. Zira mantıkça zâtî bir hassa bir ferdde görünse, bütün efradda dahi vücuduna hükmedilir..." Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki zati hassadan kast edilen mana; varlığı zaruri, yokluğu imkansız olan şey demektir. Yani; o hassa olmaz ise, insan da olmaz demektir. Mesela; insan için ruh zati bir hassadır. Yani insan olmak için ruh zaruri bir gerekliliktir. Ruhsuz insanın yaşaması imkansızdır. "Bir fertte ruh sabit olursa, bütün insanlarda da sabit olur." hükmü, zaruri ve gerekli bir hükümdür. Bir insanın ruhlu olup sair insanların ruhsuz olması düşünülemez.

Bir türün ferdinde sabit olan bir şey, aynı şekilde türde de sabit olur. Bir kuşta kanat varsa, bütün kuşlarda da kanat var demektir. Bir parçada gerekli olan bir husus ya da sıfat, o parçanın mensubu olduğu bütünde de sabittir demektir.

Mesela Hazreti Adem (as)’in ruhu bekaya mazhar oldu mu, bütün insanların ruhu da bekaya mazhar olmuş demektir. Sadece Hazreti Adem (as)’in ruhu baki, ama diğer insanların ruhu yokluğa ve hiçliğe mahkumdur demek, mantık ve hikmet ile bağdaşmaz. Bir türün ferdinde sabit olan bir husus, o türün bütün fertlerinde de sabittir.

Halbuki ruhların bekaya mazhar olduğuna dair binlerce vesikalar ve deliller vardır.  Hazreti Adem (as)'dan bu yana ölmüş bütün insanların ruhlarının beka aleminde yaşadıklarını başta yüz yirmi dört bin peygamber ve milyonlarca evliya ve alim; mucize, keramet ve eserleri ile ispat etmişler. Durum bu iken, ruhun bekasından şüphe etmek akıl karı değildir.

Nasıl hiç görmediğimiz, ama varlığını görenlerden işittiğimiz Amerika kıtasından şüphe etmiyoruz, aynı şekilde hiç görmediğimiz ama binlerce nebi ve milyonlarca evliya tarafından müşahede edilen beka aleminden şüpheye düşmek de tutarsızlık ve çelişki olur. 

Ruh bir cevherdir, asla değişmez, dönüşmez, başkalaşmaz. Bir halden başka bir hale intikal etmez. Basittir, yani bileşken değildir. Nefsi ile kaimdir, başka bir cevher ve araza muhtaç değildir. Ruh orijinaldir, asliyesini daima muhafaza eder. Bir şey iken, başka bir şey olmaz ve dönüşemez. (felsefedeki özdeşlik prensibine işarettir).

Ama ruh kendi orijinalliği içinde, asliyesini bozmadan tekemmül edip olgunlaşabilir. Cevher olan ruh, asla araz olan maddeye dönüşmez. Emir alemi ile temas eden ya da tecellisine mazhar olan sadece ruhtur. Dağılmaya ve bozulmaya müsait olan, bileşken ve mürekkep şeylerdir. Ruh basit ve tek bir cevher olduğu için, asla dağılmaz ve bozulmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...