"Umumi bir emniyeti ... Cumhur-u nasın itimadını... Kefalet-i zımniye husule gelsin ve icma-ı millet hücceti elde edebilsin." Bu kavramlar üzerinde durur musunuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Binaenaleyh, Kur'ân'ın ince mânâlarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecellî eden hakikatlerinin tesbitiyle, her biri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkıkîn-ı ulemadan yüksek bir heyetin tetkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lâzımdır. Nitekim, kanunî hükümlerin tanzim ve ıttıradı, bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazar-ı dikkat ve tetkikatından geçmesi lâzımdır ki, umumî bir emniyeti ve cumhur-u nâsın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet-i zımniye husule gelsin ve icma-ı millet, hücceti elde edebilsin."(1)

Bir kanun bir tek ferdin ağzından ve fikrinden çıksa, insanlar buna temkinli ve şüphe ile yaklaşır. "Acaba bu şahıs yanılmış olamaz mı?" düşüncesi, o kanun hakkında suizanna sebep olur. Ama kanun bir meclisten çıksa, insanlar gönül rahatlığı ile o kanuna riayet eder ve o kanuna daha çabuk bağlanırlar.

Aynı mana Kur’an’ın tefsiri için de geçerlidir. Kur’an’ı bir şahsın tefsir etmesi ile her konuda ehil ve uzman olan ve milletin itimadını kazanmış bir heyetin tefsir etmesi arasında çok fark vardır. Her konuda ehil ve uzman olan bir heyetin tefsiri, ümmete bir emniyet ve itimat verir. Ümmet bu heyete zımni olarak kefil olur, ama bir ferde kefil olması çok zordur. Bir fert en azından herkesin ittifakını kazanamaz. Kolektif akıl, daima ferdi akıldan üstündür ve itimada daha şayandır.

Evet, "Zaman cemaat zamanıdır." kaidesi, sadece manevi hizmetlerde değil, maddi ve manevi ilimlerdeki sağlamlık ve itimadlık noktalarına da bakmaktadır.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, İfadetü'l-Meram.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...