Üstad çok yerde "İlahımız, Ya İlahi, Ya İlahena" diye dua etmektedir. İlah kelimesi esma mıdır? İlah kelimesi Rabbimizi ifade eder mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlah, Allah’a ait bütün kemal sıfatları ifade eden çatı bir ifadedir. Bu manaya şu ayetler açık bir şekilde işaret ediyor.

"Onlar, (kâfirler, müşrikler) o kimselerdir ki, Allah ile berâber başka bir ilâh tanırlar. Onlar, yakında (başlarına gelecek âkıbeti) bileceklerdir."(Hicr, 15/96)

"Onlar, âlimlerini ve râhiplerini Allah'tan başka ilâhlar edindiler. Meryem'in oğlu Mesîh'i de (ilâh edindiler). Hâlbuki onlar da ancak bir olan Allah'a ibâdet etmekle emrolunmuşlardı. Allah Teâlâ'dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden tamâmen münezzehtir."(Tevbe, 9/31)

Bu iki ayet ilah ile Allah lafzını nerede ise muadil olarak gösteriyor. Lakin ilah ile Allah muadil değildir. İlah uluhiyet manasını ifade eden geniş ve kapsamlı bir isimdir. Uluhiyet ise itaat ve ibadet edilen demektir. Yani İlah isminin en bariz vasfı itaat ve ibadet olunan demektir.

Allah, hem ilâhlık (ulûhiyet), hem rablık (rubûbiyet), hem hâkimlik (hâkimiyet), hem de meliklik (mülûkiyet) sıfatlarına sahiptir. Yani Allah lafzı bu dört unsurdan mürekkep en yüce ve en geniş isim iken, ilah bu dört rükünden sadece birisini temsil ediyor.

Özet olarak İlâh’ın Kur’an’daki iki manası şöyledir:

Birincisi, hak olsun bâtıl olsun, bütün insanların kendisine ibâdet ettikleri mabud; ikincisi, gerçek ibâdete lâyık olan, âlemlerin Rabbi olan Allah demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...