Üstad'a göre Türkiye, Almanya, Avrupa vs. dârü’l-harb midir? Bir de Üstad; "dâru’l-sulh", "akit" gibi diğer ıstılahları neden kullanmıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerine göre Türkiye dâru’l-harb değil, dâru’l-İslamdır. Dolayısı ile Türkiye'de dârülharb hukuku asla geçerli olamaz.

İmam-ı Âzam Ebu Hanife, hükmün bir illetle sabit olması durumunda, illetten bir şey kaldığı müddetçe, hükmün de onunla birlikte kalmaya devam edeceğini söylemiştir. Onun görüşünü benimseyen fakihler;

"İslâm üstündür, ona üstünlük olmaz."(1)

Hadis-i şerifini delil almışlar; hâkimiyeti "itibarî" bir tarzda te’vil etmişlerdir. Onlara göre, istila edilmiş bir dâru’l-İslâmda, mal ve can emniyetine sahip müslim ve zimmîler bulunabilir ve o durumda orası dârülharb olmaz.

Şafiî mezhebine göre, bir diyar ya­hut bir memleket, bir defa dahi olsun, Müslümanlar tarafından zaptedilmiş ise, o diyar ve o memleket artık kıyamete kadar “dârülislam”dır. Böyle bir memle­ket sonradan kâfirlerin eline geçse bile, bu hüküm değişmez. Hatta Müslüman­larla barış halinde bulunan gayr-i müslimlerin ülkeleri de “dârülharb” değildir.(2).

Laik rejimden dolayı, Türkiyeye küfür diyarı diyenlerin görüşü esassız ve yanlıştır. Hem fıkıh noktasından, hem de Üstad Hazretlerinin fikirleri açısından; Türkiye İslam beldesidir, bu yüzden “dârülharb” hukuku tatbik edilemez. Dolayısı ile ezan ve kamet gibi İslam şiarlarının Türkçeye tercüme edilmesi bid’attir ve bidatlere da cevaz verilemez, denilmek isteniyor.

Ayrıca İslam’ın sembollerinin mânasını İslam beldesinde öğrenmek çok kolay ve zahmetsizdir. Ama küfür diyarında yaşayan yeni Müslüman olmuş birisinin bunları öğrenip anlaması çok zor ve zahmetli olacağı için, İslam ona kolaylık olması için, kendi dilinde tâlim ve ibadete ruhsat vermiş. Biz küfür diyarı için geçerli olan bu ruhsatı, suistimal edip İslam beldesinde de olabilir dersek, dalalete ve bid’ate sapmış oluruz.

Üstad Hazretleri suale cevap verdiği için, sadece sual ile alâkalı yerlere cevap veriyor. Bu itibarla diğer hukukî ıstılah ve mefhumlara girmiyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Buharî, Cenâiz 79.
(2) bk. Bilmen, Ö. N., Hukukı İslamiye Kamusu, III/335.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...