Üstadımız zamanında, Avrupa'nın düştüğü ekonomik krizden bahsetmiş miydi, tedbir almaları gerektiği hususunda Risalelerde bilgi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerinin iktisat hakkındaki genel tespitleri, meselenin özünü teşkil ettiği için, biz bu hususa işaret eden bazı noktaları takdim edelim:

"Şu âlemin ihtilâli nedir?"

"Sa'yin sermaye ile mücadelesidir."

"Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur?"

"Evet, vücub-u zekât ve hurmet-i ribâ, karz-ı hasen şerâit-i sulhiyedir. Şu riba taşını altından çeksek, şu zalim medeniyet kasrı çökecektir."

"Gâvurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun?"

"Şimdilik biri necis, biri encestir. Tâhir-i mutlak yalnız desâtir-i İslâmiyettir."

"Öyleyse iki cereyana da lânet!"

"Evet. Lâkin bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına, onun izalesine çalışan necise necis demekle onu da kendimize sıçratmak, maslahat olmasa gerektir. Meselâ, bir hınzır seni boğuyor. Bir ayı da onu boğuyor. Ayının bağrına dürtmekle kendine musallat etmek, akıldan ziyade cünundur. Zaten bir cinnet-i müstevliye dünyaya dağılmıştır." (1)

İslam dininde mülkiyet edinme yasak değildir. İslam sadece haram yollar ile mülkiyet edinmeyi yasaklamış ve mülkten belli bir kısmı da fakir fukaraya vermeyi emretmiştir. Bunun dışında mülkiyet esasına bir sınırlandırma ve kısıtlama getirmemiştir. Bu noktalardan bakıldığında İslam sol anlayıştan çok uzaktır.

İslam dini, haram ve meşru olmayan yollar ile servetin belli ellerde toplanmasına karşıdır. Mesela, faiz ile servetin ve mülkün belli ellerde toplanması toplamsal açıdan ciddi bir risk ve tehlikedir.

Faiz, emek çekmeden başka insanların emeğini sömürmek ve üretim ve çalışmaya sekte vuran bir iktisadi kanserdir. Bu sebeple İslam dini faizi yasaklamıştır. Bunun dışında meşru ve helal yollardan servet edinmek yasak değildir. Yalnız bu servetin sirkülasyon sağlaması için zekatı da beraberinde emretmiş ki üretim ve ticaret hayatında bir canlılık ve hareket olsun. Hem de toplum iktisadi açıdan derin ve kavuşması mümkün olmayan eşitsizliklere ve zulümlere maruz kalmasın.

İslam dini bütünü ile ne kapitalizmi ne de komünizmi savunuyor, bunun yanında onların içindeki doğruları da inkar etmiyor. Kapitalizmin girişimciliğini komünizmin de toplumsal duyarlılığını İslam zaten bünyesinde barındırıyor, bunlar için onlara muhtaç değildir.

Özet olarak, İslam dini topluma ve ticarete hakim olduğu zaman sadece aşırılıkları törpüleyip haramları men edecektir, yoksa bütünü ile eşitlik adı altında servet ve mülkiyeti yasaklamayacaktır. Aynı zamanda fakir ve zayıf insanları da zalim ve gaddar insanların ihtiras ve hırsına terk etmeyecektir. Servet ile emek arasında bir bağ ve köprü kurarak toplumu dengede tutacaktır.

Halbuki komünizm ifratta kapitalizm ise tefritte gidiyor. İslam vasat yolu hakim kılacaktır. İşte bütün kriz ve sorunların temelinde bu temel noktalar vardır, gerisi teferruattır. Üstad Hazretlerinin temel çözümü faizin yasaklanması, zekatın işlettirilmesi yönündedir.

(1) bk. Rumûz, İfade, Birinci Sual: İ'câz-ı Kur'ân'ı Îcâz ile Beyan Et!

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...