Block title
Block content

Üstad'ın İşârâtü'l-İ'câz'ı otuz altı cilt yazmayı planladığı doğru mudur, ilerde bahtiyar bir heyet yazsın dediği tefsir yazılmış mıdır, Birinci cildi sadece "i'câz vücûhundan olan i'câz-ı nazmîyi beyan ettiği" bu konuya mı münhasır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Harb-i Umumî hâdisat ve netâicleri mâni olmasaydı, İşârâtü'l-İ'câz'ı Allah'ın tevfiki ve izniyle altmış cilt yazacaktım. İnşaallah, Risale-i Nur, âhiren o mutasavver harika tefsirin yerini tutacak."(1)

Burada üstad otuz altı cilt değil, altmış cilt olacaktı, diye ifade ediyor.

"Eğer Birinci Harb-i Umumî gibi mâniler olmasaydı, tefsirin şu birinci cildi, i'câz vücûhundan olan i'câz-ı nazmîyi beyan ettiği gibi, diğer cüzler ve mektuplar da müteferrik hakaik-i tefsiriyeyi içine alsaydı, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyana güzel bir tefsir-i câmi olurdu. Belki inşâallah, şu cüz-ü tefsir ve altmış altı adet, belki yüz otuz adet Sözler ve Mektubat risaleleriyle beraber me'haz olursa, ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsir-i Kur'ânî yazsın, inşâallah."(2)

Üstadın bahtiyar heyet dediği o geniş tefsir çalışması, halihazırda mevcut değildir. İnşallah ilerideki dönemlerde, zaman ve zeminin müsait olduğu bir süreçte, bu çalışma yapılır. Halihazırdaki zaman ve zemin bu çalışmaya müsait değildir.

"Kırk sene evvel, Harb-i Umumîde, cephede, avcı hattında, bazan at üstünde telif edilen bu İşâratü'l-İ'câz tefsirinin bir kısmını Üstadımızdan ders aldık. İlm-i belâgati ve kavâid-i Arabiyeyi bilmediğimiz halde, aldığımız ders ile bundaki bir sırr-ı azîmi fehmettik ki, bu İşârâtü'l-İ'câz tefsiri, hakikaten harikadır. Bu tefsir, Kur'ân'ın vücuh-u i'câzından yalnız nazmındaki i'câzı harika bir tarzda göstermesi münasebetiyle dört noktayı beyan ediyoruz." (3)

Buradaki ibarelerden de İşârâtü'l-İ'câz'ın, Kur’an’ın yedi mucizesinden ağırlıklı olarak  nazmındaki i'câzını gösterdiğini anlıyoruz. Ama sair noktalara da değinmiştir. Buradaki ifadeyi galiben nazmındaki i'câz şeklinde tevil etmemiz, daha isabetli olur.

(1) bk. Barla Lâhikası, Mektup No: 133
(2) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Tenbih.
(3) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...