Üstad'ın İşârâtü'l-İ'câz'ı otuz altı cilt yazmayı planladığı doğru mudur, ilerde bahtiyar bir heyet yazsın dediği tefsir yazılmış mıdır, Birinci cildi sadece "i'câz vücûhundan olan i'câz-ı nazmîyi beyan ettiği" bu konuya mı münhasır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Harb-i Umumî hâdisat ve netâicleri mâni olmasaydı, İşârâtü'l-İ'câz'ı Allah'ın tevfiki ve izniyle altmış cilt yazacaktım. İnşaallah, Risale-i Nur, âhiren o mutasavver harika tefsirin yerini tutacak."(1)

Burada üstad otuz altı cilt değil, altmış cilt olacaktı, diye ifade ediyor.

"Eğer Birinci Harb-i Umumî gibi mâniler olmasaydı, tefsirin şu birinci cildi, i'câz vücûhundan olan i'câz-ı nazmîyi beyan ettiği gibi, diğer cüzler ve mektuplar da müteferrik hakaik-i tefsiriyeyi içine alsaydı, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyana güzel bir tefsir-i câmi olurdu. Belki inşâallah, şu cüz-ü tefsir ve altmış altı adet, belki yüz otuz adet Sözler ve Mektubat risaleleriyle beraber me'haz olursa, ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsir-i Kur'ânî yazsın, inşâallah."(2)

Üstadın bahtiyar heyet dediği o geniş tefsir çalışması, halihazırda mevcut değildir. İnşallah ilerideki dönemlerde, zaman ve zeminin müsait olduğu bir süreçte, bu çalışma yapılır.

"Kırk sene evvel, Harb-i Umumîde, cephede, avcı hattında, bazan at üstünde telif edilen bu İşâratü'l-İ'câz tefsirinin bir kısmını Üstadımızdan ders aldık. İlm-i belâgati ve kavâid-i Arabiyeyi bilmediğimiz halde, aldığımız ders ile bundaki bir sırr-ı azîmi fehmettik ki, bu İşârâtü'l-İ'câz tefsiri, hakikaten harikadır. Bu tefsir, Kur'ân'ın vücuh-u i'câzından yalnız nazmındaki i'câzı harika bir tarzda göstermesi münasebetiyle dört noktayı beyan ediyoruz."(3)

Buradaki ibarelerden de İşârâtü'l-İ'câz'ın, Kur’an’ın yedi mucizesinden ağırlıklı olarak nazmındaki i'câzını gösterdiğini anlıyoruz. Ama sair noktalara da değinmiştir. Buradaki ifadeyi galiben nazmındaki i'câz şeklinde tevil etmemiz, daha isabetli olur.

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lâhikası, 133. Mektup.
(2) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Tenbih.
(3) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...