Üstad'ın: "Kur'an'dan bildiğimiz sûreleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek…” ve “… şu kelimat-ı mübarekenin meâl-i icmalîsini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler." ifadeleri, okuduğumuz surelerin mealini bilmemizi mi gerektiriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, namazda okunan ayetlerin mealini bilip bilmemek, namazın sıhhatine bir zarar vermez.

İkincisi, sürekli istimal ettiğimiz Kur’an ayetlerinin veya elhamdulillah, sübhanallah, Allahü ekber, ezan, kamet gibi İslam şiarı olan mübarek kelimelerin mana ve meallerini öğrenmek, her Müslüman için önemli ve gerekli bir vazifedir. Bu gibi kelimelerin meallerini bilmenin fıkıh açısından belki bir zorunluluğu yok, lakin saadeti ebediyenin vesikaları olan bu mübarek kelimelerin mücmel meal ve manalarını bilmemek, büyük bir kayıp ve zarardır.

Üçüncüsü, meale Kur’an’ın hakiki bir manası nazarı ile bakılmaz ve bakılmamalıdır. Meal, Üstad Hazretlerinin ifadesi ile sadece muhtasar ve nâkıs bir tercümeden ibarettir. Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde ifade ediyor:

"Elhasıl, lisan-ı nahvî olan lisan-ı Arabînin câmiiyeti ve elfâz-ı Kur'âniyenin i'câzı öyle bir tarzdadır ki, kabil-i tercüme değildir, belki 'muhaldir' diyebilirim. Kimin şüphesi varsa, i'câza dair Yirmi Beşinci Söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise, gayet muhtasar ve nâkıs bir mealdir. Böyle meal nerede; hayattar, çok cihetlerle teşa'ub etmiş âyâtın hakikî mânâları nerede?"(1)

Dördüncüsü, Kur’an’ı anlamakta en güzel yol tefsir okumaktır. Meal genel kültür açısından iyidir, ama asla tefsirin yerini tutamaz. Bu sebeple Kur’an’ı etraflıca anlamak için tefsirlere müracaat etmeliyiz. Risale-i Nurlar bu sahada en güzel ve en mükemmel bir sermeşktir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...