Üstad'ın siyaseti terketmesi ile ilgili, Peygamberimiz (asv)'in ahir zaman hadiselerinin ortaya çıktığı zamanda, yapmamız gereken tavsiyeleri olan hadisleri yazabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahir zamana işaret eden hadisler içinde, doğrudan ve zahir bir şekilde siyaseti terk etmeyi tavsiye eden bir hadis yok. Lakin bu hadislerin bir çoğu müteşabih ve manası kapalı olan hadislerdir. Bu hadislerin işari ve remzi manaları içinde o manayı telkin ve tavsiye eden yönler bulunabilir.

Üstad Hazretlerinin siyaseti terk edip bütün mesaisini imana teksif etmek noktasında böyle bir manadan feyiz ve ilham almış olması ihtimal içindedir. Ama biz hangi hadisten bu manayı tahric etmiş, bilemiyoruz.

Ahir zaman fitnelerine karşı korunmak için tavsiye edilen bazı hadisleri takdim edelim.

“Kehf Sûresini okuyan Deccal'ın fitnesinden korunmuş olur.”(Ebû Davud, Melahim 14) rivayeti yanında “son âyetlerini okuyan,”(Müsned, II/446) “ilk on âyetini ezberleyen korunmuş olur.” (Müsned, II/449) şeklinde rivayetler de vardır.

Muhammed el-Hicazî (ö. 1625), Deccalın fitnesine karşı Kehf Sûresini okuma tavsiyesini değerlendirirken, ona ancak Kur'ânla karşı çıkılabileceğini söyler ve sırrını şöyle açıklar:

"Deccala karşı kuvvetli olan Kur'ân ile kuvvetlidir."(1)

Kur’ân’ı iyi bilen, kalb ve aklını onun kutsî hakikatleriyle dolduran kişiye Deccalın hile, şüphe ve vesveselerinin hiçbir etkisi olamaz.

"İlerde büyük fitneler olacak, kişi o fitnelerde kardeşinden ve babasından ayrılacak. (O zaman) fitneler erkeklerin kalplerinde kıyamete kadar yayılacak. Hatta O fitne zamanında bir kimse, zinakar kadının zinasıyla ayıplandığı gibi, Allah’ın emirlerine uymasından dolayı ayıplanacak.”(2)

Bir başka hadis-i şerifte de: (Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre) Resulullah (asm.) şöyle buyuruyor:

Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın.(3)

Risale-i Nur talebelerinin siyasi cereyanlardan uzak durup asayişi bozacak hal ve tavırlardan istinkaf edip müspet hareketi esas almaları, bu hadisin ruhuna tam mutabık düşüyor. 1980 sağ sol fitnesinde binlerce gencin telef olması, Nur talebelerinin bu fitneye girmedikleri için mahfuz kalmaları meseleye ışık tutar mahiyettedir.

Dipnotlar:

(1) bk. el-Hıcazî, Sevâü's-Sırat (Mısır: Daru’l-Kütübi’l-Mısriyye, Gaybiyat Teymür, nr. 26), vr. 251, 268.

(2) bk. Gümüşhanevi, Ahmed Ziyaüddin, Ramûzul-Ehadis, terc. Naim Erdoğan, İstanbul ty. s. 298-3715 nolu hadis (Nuaym fiten, Tabarani Evsattan); Ayrıca bk. İbn-ü Mace, Muhammed b. Yezid. Sunenu İbn-i Mace I-II, İstanbul ty. II/1306, 1317, 1333.

(3) bk. Sahihu’l-Buhari VIII/92; Tefriru’l-Kurani’l-Azim, II/43; Sunenu İbn-i Mace, II/3961.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...