Block title
Block content

"Ve keza, eşya arasında vukua gelen fiillerden anlaşılıyor ki, hangi birşey lâtif, nurânî ise, sebep ve fâil olmaya kesb-i liyakat eder. Kesafeti nisbetinde de infial ve müsebbiyet mertebesine yaklaşıyor..." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sual konusu cümleler, bir üst paragrafın sonuç cümleleridir. Orada güneş ve dağ örneği ele alınıyor.

Dağ kesif ve elle tutulur somut bir maddedir; bu yüzden etkilenmeye açıktır. Etki etmekten uzaktır. Ama güneş dağa göre latiftir ve elle tutulamaz. Güneşin dünyayı ve hayatı nasıl etkilediği ise ortada.

Bir başka misalle bakacak olursak “akıl” gibi elle tutulmayan, gözle görünmeyen latif ve mücerret bir şey ile “bal mumu” gibi elle tutulur gözle görülür bir şey ele alınabilir. Akıl, bal mumuna etki edip onu tasarladığı şekillere sokabilir. İnsan zihninin ortaya koyduğu muhteşem sanatların hepsi bu konuya misal olabilir. Sonuç olarak bir kanun olarak “latif ve mücerret olanın, kesif ve müşahhas olana etki edici ve şekil verici olduğu” ifade edilebilir.

Buradan hareketle de tüm nurların O’nun nurunun yanında kesif kaldığı Nurların nuru olan Allah’ın, kâinattaki sebep-sonuç her şeyin gerçek kaynağı olduğu anlaşılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

barish
Ustad yine Mesnevi'de gunesi ornek verdikten sonra gunesin de aslinda letafet ve nuraniyet acisindan cok ama cok zaif oldugunu bildiriyor. Aslen bize de "Hakiki ve tam olarak Nurani ve Latif olan Allahtir" dedirtiyor: "İ'lem eyyühe'l-aziz! Eşyada görünen nev'î ve ferdî vahdetler Sânideki sırr-ı vahdetten neş'et etmiştir. Çünkü, kuvvet dağılmıyor. Bir kısmına çok, bir kısmına az sarf edilmekle, kudrette kuvvetin tecezzî ve inkısâmı olmuyor. Eğer vahdet olmasaydı, kudretin yaptığı sarfiyatta tefâvüt olsa idi, masnûatta da tefâvüt ve intizamsızlık olurdu. Demek, kudretin vahdetle beraber masnûata yaptığı tasarrufu şemsin tenviri gibidir ki, bir şems-i vahid, cüz ve küllü bilâ-tefâvüt herşeyi ziyalandırdığı gibi, tecellîsiyle de herşeyin yanında mevcuttur. Binaenaleyh, mümkinat dairesi efradından tavzif edilen miskin, câmid, meyyit ve ism-i Nura mazhar şemsde sırr-ı vahdet sayesinde bu kadar intizamlı tasarruf olursa, Şems-i Ezelî, Sultan-ı Ebedî, Kayyûm-u Sermedî, Vacibü'l-Vücud, Vahid-i Ehadin masnûata tasarrufu nasıl olacaktır?"
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...