"Ve keza, terkip ve mürekkebatta görünen intizam, o mürekkebattaki her zerrenin, lâyık mevziine konulmasıyla hasıl olmuştur. Binaenaleyh, o zerreleri, aralarındaki münasebetler bozulmamak şartıyla lâyık mevkilerine koyabilmek,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mürekkebat; terkib olunan şeyler demektir. Hidrojen de oksijen de basittir, yani bunlar terkib değillerdir; iki veya daha fazla şeyin bir araya gelmesiyle meydana çıkmış değillerdir. Ama su mürekkebtir. Oksijenle hidrojenin terkib edilmesiyle yaratılmıştır. Bu iki zıt unsuru, en faydalı bir şekilde bir araya getiren ve onlara yeni bir mahiyet kazandıran ancak Allah’tır.

Öte yandan, insanın yüzü, göz, kulak ve sair organların bir araya getirilmeleriyle meydana gelmiştir. Bu organları yaratan ve aralarındaki beraberliği temin eden de ancak Allah’tır.

İnsanın bedeni trilyonlarca hücreden meydana gelen mükemmel ve muazzam bir terkibtir.

Şu görünen eşyanın temel taşı zerreler, yani atomlardır. Zerrelerden, meselâ, bir hücre yaratılacaksa, her bir zerrenin o hücre binasında gerekli yerini en doğru şekilde alması gerekir. Bunun için de, “… herbir zerrede, ihatalı bir şuur, tam bir ilim lâzımdır.”

Bir atomun hücrede vazife yapması için de hücrenin tamamını ihata eden bir ilme sahip olması gerekir, tâ ki yanlış yerde bulunmasın.

Hücrelerin bir araya gelmesiyle organlar teşekkül ediyorlar.

Organları yerli yerine yerleştirmek için de bütün bedeni ihata eden bir ilim gerekir. Beden ise hava ve sudan, Güneş’e, Ay’a, mevsimlere kadar bütün kâinatla irtibat halinde bulunduğundan bütün kâinatı ihata eden bir ilim ve kudret lazımdır ki o zerreler bir araya gelerek söz konusu bedeni teşkil edebilsinler.

Bunun için, “Herbir zerrede, Vâcibü’l-Vücudun sıfatlarını farz etmek lâzım geliyor.”

Bu mümkün olmadığına göre, o zerre her şeyin maliki olan Allah’ın bir askeri ve bir memurudur.

Keza, sema ve arz bir araya gelmişler de şu muhteşem kâinat sarayı ortaya çıkmıştır. Elbette, gezegenleri bir araya getirerek Güneş Sistemi yapan, sema ve arzı ortaklaşa çalıştırıp kâinat sarayını inşa eden ancak Allah’tır.

İşte kimyevî terkiblerden, sema tabakalarına ve topyekûn kâinata kadar her şey atomların bir araya getirilmeleri suretiyle yaratılıyorlar.

İşte her bir zîhayat, şu mazhariyetle Hâlık’ın bir olduğuna dair olan şehadetini اَللهُ لاٰ اِلٰهَ اِلاَّ اَللهُ هُوَ ile ilân eder.” (Mesnevi-i Nuriye)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...