"...ve taarüf-ü umumi cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilata bazen tefsir lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor." Vahiy ile Efendimize gelen manaların tefsir ve tabir edilmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, her hadiste, bütün tafsilâtına vahy-i mahz noktasıyla bakılmaz. Beşeriyetin muktezası olan efkâr ve muamelâtında, risaletin ulvî âsârı aranılmaz. Madem bazı hadiseler mücmel olarak, mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi ferasetiyle ve tearüf-ü umumî cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihâta ve müşkülâta bazan tefsir lâzım geliyor, hattâ tabir lâzım geliyor. Çünkü, bazı hakikatler var ki, temsille fehme takrib edilir."

"Nasıl ki, bir vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: 'Şu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp şimdi Cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür.' Bir saat sonra cevap geldi ki, 'Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık ölüp Cehenneme gitti.' Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın beliğ bir temsille beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi."(1)

Tearüf-ü umumî, insanların anlayabileceği bir dil ve üslup kullanmak demektir. Yani Allah manayı vahiy şeklinde Peygamber Efendimize (asm) gönderiyor. Peygamber Efendimiz (asm) de o manayı herkesin anlayabileceği bir kıvam ve üslup ile insanlara tefsir ve tabir ediyor.

Bu tefsir ve tabirler muhatapların idrak ve zihin dünyasına göre yapıldığı için, sonraki nesiller ve muhatapların o tefsir ve tabirleri anlaması için yine alimlerin tefsir ve tabirlerine ihtiyaç duyuluyor. Bir toplumun örf ve ananesine göre söylenmiş bir ifadeyi, başka bir toplum anlamakta zorluk çekebilir. Bu yüzden bazı hadisler mana ciheti ile kapalı ve müteşabih olduğu için tefsir ve tabir istiyorlar.

Tefsir: Bir şeyi iyice açıklamak, keşfetmek anlamında "el-fesr" masdarından tef'il babında bir kelime. Istılâhta, beşerî takat oranında, Allah Teâla'nın muradına delâlet etmesi yönünden Kur'an-ı Kerim'i inceleyen bir ilimdir. Konusu, Kur'an ayetleridir. Gayesi, iki cihanda selamete ve mutluluğa ulaşmak için Allah Teâla'nın kitabını yine O'nun murâdına uygun bir şekilde anlamak, anlatmak ve yararlı hükümler çıkarmaya kudret kazanmaktır.

Tabir: Kelime olarak ifade ve anlatma manasına geliyor. Terim olarak, herhangi bir şeyden ve hâdiseden, başka bir hak ve faydalı mânaya geçmek, intikal etmek ve ibretlendirmek ve ders almak veya ders almaya aracı olmak demektir. Bu mana daha ziyade, çok kapalı ve karmaşık olan ifadeleri izah etmekte kullanılan bir tabirdir, rüyaları yorumlamak gibi.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...