YALAN VE DOĞRULUK

"Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira etmektir." (Hutbe-i Şâmiye)

"Yol ikidir, üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükût değildir." (Hutbe-i Şamiye)

"Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir." (Mektûbat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas, Dördüncü Vecih)

"Sıdk ve doğruluk İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakârlık, fiilî bir nev’i yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalancılıktır." (Hutbe-i Şâmiye)

"Bir dane sıdk, yakar milyonla yalanı. Bir dane-i hakikat, yıkar kasr-ı hayali. Sıdk büyük esastır, bir cevher-i ziyalı." (Sözler, Lemeât, Yalan bir lâfz-ı kâfirdir)

"Maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok; sû-i istimâle müsait bir bataklıktır." (Hutbe-i Şâmiye)

"Benî Âdemin en eşrefi, ehl-i hak ve hakikat olan doğru Müslümanlardır. Hakaik-i İslâmiyet buna şehadet ettiği gibi, istikbalin vukuatı da tasdik edecektir." (Muhakemat, Birinci Makale, Dokuzuncu Mukaddeme)

"Biz ki hakikî Müslümanız; aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz." (Divan-ı Harb-i Örfî)

"Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren, ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbdir." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 9-10. âyetin tefsiri)

"Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslâmın nizamı, sıdktır. Nev-i beşeri kâbe-i kemalâta îsal eden sıdktır." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 9-10. âyetin tefsiri)

"Sıdk, İslâmiyet’in üssü’l-esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyleyse, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihyâ edip onunla mânevî hastalıklarımızı tedâvi etmeliyiz." (Hutbe-i Şâmiye)

"En büyük ders, doğruluk yolunda ölümünü istihkar dersi vermektir." (Divan-ı Harb-i Örfî)

"Bir zatta içtima eden ahlâk-ı âliye kizb, hile gibi alçak halleri reddeder. Evet, yalnız şecaatle iştihar eden bir zât, kolay kolay yalana tenezzül etmez." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 23-24. âyetin tefsiri)

"Ahlâk-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlâkı daima yaşattıran, ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk kalkıp araya kizb girerse, rüzgârlara oyuncak olan yapraklar gibi, o adam da insanlara oyuncak olur." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 23-24. âyetin tefsiri)

"Sual: Her şeyden evvel bize lâzım olan nedir?
Cevap: Doğruluk.

Sual: Daha?
Cevap: Yalan söylememek.

Sual: Sonra?
Cevap: Sıdk, ihlâs, sadâkat, sebat, tesanüd.

Sual: Yalnız...
Cevap: Evet...

Sual: Neden?
Cevap: Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kâfi değil midir ki, hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır?
" (Münâzarat)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...