Prof. Dr. Şadi EREN

Sitedeki Yazıları

 1. "Aklı hâkim yapan mütehakkim" Mûtezile hakkında bilgi verir misiniz, Ehl-i sünnetten ayrılan hususiyetleri nelerdir?

 2. "Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şûrâdır." İstişare ve meşveretin dindeki yeri nedir?

 3. "Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işkâl ve hatalara nazar-ı insaf ve müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz." ifadesini değerlendirir misiniz?

 4. "Belâğat-i Kur’âniye" ve kısımları hakkında bilgi verir misiniz?

 5. "Bu âyetin derece-i belâğatini zevk ederek, sair âyetleri buna kıyasla..." Buradaki "derece-i belagatı zevk etmek" ne demektir?

 6. "Bürhan-ı Hakikat" ne demektir?

 7. "Evet, hakikat-i mutlaka, mukayyet enzar ile ihata edilmez. Kur’ân gibi bir nazar-ı küllî lâzım ki ihata etsin." İzah eder misiniz?

 8. "Gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir." İzah eder misiniz?

 9. "Hakîkat-ı Muhammediye" ne demektir; izah eder misiniz?

 10. "Hakikatin rengi" ne demektir, hakikatin renginin değişmesi ne demektir; izah edebilir misiniz?

 11. "Her bir âyetin zahiri, batını, haddi, matlaı vardır." buyuruluyor; açıklar mısınız?

 12. "İkinci cüz' ve tetimme-i tarif" ne demektir?

 13. "İlmindeki câmiiyet-i harikadır." Kur’an’ın ilmindeki camiiyet hakkında bilgi verebilir misiniz?

 14. "İlzam" ne demektir? Kur’ân’da münkirleri ilzam kabilinden âyetler var mıdır?

 15. "İŞÂRİ MANA" VE "İŞARİ TEFSİR" NE DEMEKTİR?

 16. "Kâinatı abes ve gayesiz itikad eden felâsife-i abesiyyun gibi,.." Bu akımın hususiyetlerini misallerle açıklar mısınız?

 17. "Kur'an'ın beyanında beraat var." buyuruluyor; beraat ne demektir?

 18. "Kur'an'ın lafzında fesahat var." deniyor; fesahat ne demektir?

 19. "Kur’ân Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için" ifadesini izah eder misiniz?

 20. "Kur’ân’ın kırka yakın i’caz yönleri vardır." cümlesini açıklayarak i’caz yönlerini sayabilir misiniz?

 21. "Kur’an’ın şebabeti" ne demektir? Kur’an Ehl-i kitaba nasıl sesleniyor?

 22. "Mahzen-i mu’cizat" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 23. "Mânâsındaki belâğat-ı harikadır." Kur'an'ın mânâsında nasıl belağat mu’cizesi var; bunu izah eder misiniz?

 24. "Mânâsındaki câmiiyet-i harikadır." Kur’an’ın "manasındaki camiiyet" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 25. "Mebâhisindeki câmiiyet-i harikadır." Kur’an’ın "konularındaki camiiyet" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 26. "Mebde’" ve "mead" ne demektir; izah eder misiniz?

 27. "Mekkî" ve "Medenî" sureler ne demektir; ikisi arasındaki farklar nelerdir?

 28. "Muallakat-ı Seb'a" ne demektir?

 29. "Mucize-i Baki" ne demektir?

 30. "Muhammedü’l-Emin diyerek, içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı." Peygamber Efendimizin "emin" vasfından bahseder misiniz?

 31. "Mukabele-i bilmisil kaide-i zâlimânesiyle..." cümlesindeki kaideyi izah eder misiniz?

 32. "Mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 33. "Nasıl biliyoruz ki, kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki, meydana çıksın?" Kur’ân'a nazîre yapmaya çalışan kimse olmamış mı?

 34. "Nev-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra,.." Günümüz medeniyetine cinlerin katkısı var mı, bilgi verir misiniz?

 35. "Onlar, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler." âyetinde nasıl bir cezalet mu’cizesi görülüyor?

 36. "Oraya atıldıklarında cehennemin kaynar durumdaki gürleyişini işitirler. Neredeyse o cehennem onlara olan öfkeden parçalanacak!" Zâlim münkirlere cehennemin öfkelenmesini açar mısınız?

 37. "Rububiyet ve ulûhiyetin şuûnâtı" ne demektir, izah eder misiniz?

 38. "Ukul-ü aşere" hakkında açıklama yapar mısınız?

 39. "Yalnız Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üç-dört âyette şüpheleri söylenmiş." burada bahsedilen âyetler hangileridir?

 40. "Yemin olsun, eğer bu Kur’ân’ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler." ayeti Risalelerde nasıl izah edilmiştir?

 41. Allah'a evlat isnad eden, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia eden dalalet ehli kimlerdir; meleklerin cinsiyeti nedir?

 42. Allah'ın irade sıfatı hakkında bilgi verebilir misiniz; ehl-i dalâlet neden irade sıfatını inkâr ediyorlar?

 43. Araplarda şiire karşı hususî bir alâka olması konusunu biraz açıklar mısınız?

 44. Arapların hem cahil olmaları hem de belağatta en ileride olmalarını nasıl anlamalıyız?

 45. Ayette gaybı bildiklerini iddia eden ehl-i dalaletten bahsediliyor; bunlar kimlerdir, gaybı bilmeleri mümkün mü?

 46. Ayetü’n-Nur, Risale-i Nur’a nasıl işaret ediyor?

 47. Batı medeniyeti tesettürü tenkit ediyor; bu konuda Kur’an ne diyor?

 48. Bediüzzaman "Muhakemesiz medeniyet, Kur'an kadına sülüs verdiği için âyeti tenkid eder." diyor ve ayetin hikmetlerini izah ediyor; bu konuyu açıklar mısınız?

 49. Bediüzzaman Hazretleri "kelime penceresi" ifadesiyle neyi kastediyor?

 50. Bediüzzaman Hazretleri "Lâ ilâhe illâllah"ı neden bir lâmba olarak tavsif etmiş?

Yükleniyor...