Yirmi Dokuzuncu Mektub'un, Üçüncü Nükte'sini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ NÜKTE"

"Sûrelerin başlarındaki huruf-u mukattaa İlâhî bir şifredir; has abdine, onlarla bazı işaret-i gaybiye veriyor. O şifrenin miftahı, o abd-i hastadır, hem onun veresesindedir. Kur’ân-ı Hakîm madem her zaman ve her taifeye hitap ediyor; her asrın her tabakasının hissesini câmi çok mütenevvi vücuhları, mânâları olabilir."

"Selef-i Sâlihîn ise, en hâlis parça onlarındır ki, beyan etmişler. Ehl-i velâyet ve tahkik, seyr ü sülûk-ü ruhaniyeye ait çok muamelât-ı gaybiye işârâtını onlarda bulmuşlar. İşârâtü’l-İ’câz tefsirinde, el-Bakara Sûresinin başında, i’câz-ı belâğat noktasında bir nebze onlardan bahsetmişiz; müracaat edilsin."(1)

Üstad Hazretlerinin şu ifadeleri meseleyi izah eder kanaatindeyiz:

"2. Surelerin başlarındaki huruf-u mukattaa, İlahi bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor. Anahtarı, ancak Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselamdadır."

Sûrelerin başındaki kesik harfler (huruf-u mukattaa) Allah ile Resulü (asm) arasında bir şifredir ve hususî bir konuşma şeklidir. Mânasını bilmek ancak Allah ve Resulü'ne (asm) hastır. Huruf-u mukattaa hakkında söylenecek fazla bir söz yoktur.

"3. Şifrevari şu huruf-u mukattaanın zikri, Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın fevkalade bir zekaya malik olduğuna işarettir ki, Muhammed Aleyhissalatü Vesselam, remizleri, imaları ve en gizli şeyleri sarih gibi telakki eder, anlar."(2)

Kur’an’ı anlama ve idrak etmede birinci sıra ve birinci muhatab Peygamber Efendimizindir (asm). Bu yüzden Kur’an bazı şifreli ifadelerini sadece onun seviyesine göre inzal ve tanzim etmiştir diyebiliriz. Peygamber Efendimiz (asm) Kur’an’ın remizlerini, imalarını ve en gizli şeylerini açık ve sarih gibi telakki eder ve öylece anlar. Bu gibi remizleri anlamak için onun seviyesine çıkmak lazımdır ki, bu da mümkün değildir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.
(2) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 1. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...