"Yirmi Dokuzuncu Söz namı altındaki risalenin içinde tezahür eden, kendimce en ekall bin liraya değer bir sırr-ı azîmi gösteren risaleyi…" Buradaki “sırr-ı azîm”den kasıt ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dokuz seneden beri ihtilattan bilâ-sebep men’edildiğimden mesleğim itibarıyla Kur’an ve iman ile hasr-ı iştigal etmiştim. Ve onun neticesi olarak yazdırdığım eserlerden:

"Birisi, Kur’an-ı Hakîm’deki iki bin sekiz yüz küsur lafza-i Celal’in bir sırr-ı kerametini ve bir nakş-ı i’cazını gösterecek, en müstesna bir hat ile yazılmış gayetle kıymettar yirmiden fazla Kur’an-ı Kerîm cüzlerini,

"2. Beka-yı ruh ve melaike ve haşrin hakkaniyetine dair Yirmi Dokuzuncu Söz namı altındaki risalenin içinde tezahür eden, kendimce en ekall bin liraya değer bir sırr-ı azîmi gösteren risaleyi, ..."(1)

Burada geçen "sırr-ı azim" ifadesi için, birkaç şey söylenebilse de en birincisi, bu risalenin mana ve muhtevasını oluşturan ve iman esaslarının ne kadar muhkem ve esaslı ve sarsılmaz olduğunu ilan ve ispat eden bir risale olmasıdır. Evet, bu risalenin içindeki beka-i ruhun, melaike ve ruhaniyatın, haşrin, Kudret-i İlahiyenin her şeye gücünün yettiğinin ispatı, bu risalenin en büyük sırrıdır.

Fakat burada bahsedilen sırrın kanaatimizce bu risalenin tevafuklarla dolu bir risale olmasıdır. Bu konuda risalelerin muhtelif yerlerinde geçen bazı ifadelerle izah etmeye ve açmaya çalışalım. Şöyle ki;

1. Yirmidokuzuncu Söz'ün göz ile görünen bir kerameti var. Ezcümle, on altı sahifesinde ihtiyarsız, tasannusuz her sahifenin satırlarının başlarında on altı elif gelmesidir. Bu tevafuku görmek isteyenler, elyazma nüshasına müracaat etsinler. (bk. Sözler, RNK, 846, Fihrist, Haşiye)

2. Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Sizin muvaffakiyetinizi ve sebatınızı ve Yirmi Dokuzuncu Sözün elif’ler kerametini muhafazasıyla mumlu kâğıtlara yazılmasını ve çalışmanıza fütur gelmemesini ruh u canımızla tebrik ediyoruz.(2)

3. Rabian: Yirmi Dokuzuncu Sözün keramet-i elifiyesi hakikaten harika olduğu gibi, makineyle bu tarzda bu kadar güzel çıkması yazanın da bir harikasıdır. Umuma selâmlar.(3)

4. Üç keramet-i zâhiresi bulunan Mu’cizât-ı Ahmediye, Onuncu Söz ve Yirmi Dokuzuncu Söz ve Âyetü’l-Kübrâ gibi çok risaleleri dahi her biri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu çok emâreler ve vâkıalar bana kat’î bir kanaat vermiş.(4)

Numune olarak bir sayfanın resmini paylaşalım:

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, 280. Mektup.
(2) bk. Emirdağ Lahikası-I, 216. Mektup.
(3) bk. age.-II, 28. Mektup.
(4) bk. Kastamonu Lahikası, 4. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Yusuf123321

Böyle güzel cevap için, Allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...