Yirmi Yedinci Söz'ün Hatime'sinin sonundaki Arabi ibarenin mealini verip, ihtiyaç varsa tefsirini de yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah'ım!

Esmâ-i Hüsnânın tecelliyâtına câmi bir ayna oluşu sırrıyla, esmâ ve sıfâtının güzelliğine olan kudsî muhabbetinin envârı onda temessül eden,

Peygamber Efendimiz (asm), Allah’ın güzel isimlerine ayna olma konusunda en kapsamlı en geniş en derin bir aynadır. Allah şuunatı gereği kendi cemal ve kemalini kendine layık bir muhabbet ile sever, dolayısı ile cemal ve kemaline ayna olanları da derecesine göre sever. Ayna olanlar içinde habibiyet makamına sadece Kainatın Efendisi (asm) çıkmıştır.

Masnuâtının en ekmeli ve en bedîi, kemâlât-ı san'atının enmuzeci ve mehâsin-i nukuşunun fihristesi olması hasebiyle, masnuâtındaki san'atına olan kudsî muhabbetinin şuaları onda temerküz eden,

Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın sanatları içinde en mükemmeli en benzersizi ve bütün yaratmış olduğu sanatların âdeta bir özeti ve kainat nakışlarının fihristi olması yönü ile Allah’ın yüce muhabbet ve rızası onda toplanmış onda merkezileşmiştir.

Mehâsin-i san'atının en âli dellâlı, nukuşunun güzelliklerini ilân edenler arasında sesçe en yüksek oluşu ve kemâlât-ı san'atının en güzel medîhelerini dile getirişi sebebiyle, san'atının istihsânına muhabbet ve rağbetinin en lâtif cilveleri onda tezahür eden,

Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın güzel sanatlarını hem okuma hem de insanlara okutma yönünden en yüce bir duyurucu ve İlahi isimlerin nakışlarını okuma ve anlatmada sesi en gür olanı ve Allah’ı eserlerine bakarak övme konusunda en zirvede olan bir kul bir peygamberdir. Bu özelliklerinden dolayı Allah’ın yüce sevgisi, en parlak Peygamber Efendimiz (asm)'de tezahür etmiştir.

Senin ihsânın olan mehâsin-i ahlâkın kâffesini ve eser-i fazlın olan letâif-i evsâfın hepsini câmi olması sırrıyla, mahlûkatının güzel ahlâkına ve masnuâtının lâtif evsafına olan muhabbet ve istihsânının aksâmı onda tecemmu eden,

Peygamber Efendimiz (asm), güzel ahlakların tamamını üstünde taşıyan, fazilet ve meziyetlerin en hoş özelliklerini üzerinde barındıran, mahlukat içinde en geniş ve en kapsamlı bir aynadır. Allah, en çok ilahi isimlerinin de bir gereği olan güzel ahlaka değer verir. Allah’ın Peygamber Efendimiz (asm)'e habibim demesinde güzel ahlakının ve faziletinin payesi büyüktür. İnsan ahlaka değer verip ahlakı yaşadıkça Allah katında değer kazanır.

Furkan'ında muhsinlerden, sâbirlerden, mü'minlerden, müttakîlerden, tevvâbînden, evvâbînden ve kendini onlara sevdirdiğin ve muhabbetinle onları şereflendirdiğin bilcümle esnâf-ı ibâdın için, doğru bir mihenk ve fâik bir mikyas teşkil eden ve öyle bir mihenk ve mikyas ki, senin habiplerinin imamı ve senin mahbuplarının seyyidi ve senin dostlarının reisi olan zâta, bütün ashâbına ve ihvânına, salât ve selâm et. Âmin, rahmetinle ey Erhamürrâhimîn.(1)

Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın razı olduğu ve sevdiği salih kullarının hepsine bir ölçü, bir rehber, bir modeldir. Bu kullar kendi içlerinde muhsinler, sâbirler, müminler, müttakiler, tevvâbîn, evvâbîn gibi sınıflara ayrılıyor. Ve hepsi de derecesine göre Allah’ın rızasına ve sevgisine mazhar olmuş insanlardır. Peygamber Efendimiz (asm)'in Allah katındaki değerine ve derecesine bak ki bütün bu salih insanların efendisi, rehberi ve modeli olmuştur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...