"Zındıka komitesiyle şimdi onlara iltihak eden komünist komitesinden bir kısmı..." ifadesini yorumlar mısınız, bunların İsevilikle ilgisi var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un çok yerlerinde deccalizmin komünizm olduğu vurgulanıyor. Deccal komitesinin ve fikrinin İslam alemindeki ayağı da Süfyan olarak nitelendiriliyor. Bütün dünyada deccalizmi temsil eden komünizm ile İsevilerin mücadele ettikleri, çok açık bir meseledir. Dolayısı ile İslam alemindeki temsilcisi olan Süfyan ile de mücadele etmiş olduğu anlaşılır.

Hristiyanlık alemi, bu dinsizlik fikrine ve komitesine karşı İslam alemini de beraberine alarak NATO örgütünü kurmuştur. NATO örgütü kendi bünyesinde olan ülkelerin hem iç, hem de dış güvenliğini sağlamak için bir takım teşkilatlanmalar yapmıştır. Bugün kontur gerilla denilen yapılanma, o dönemlerde Rusya'dan gelecek tehdit ve yayılmacılığa karşı bir savunma mekanizmasıdır. Sonraları komünist blokun yıkılması ile bu yapılanmalar mafya ve menfaat şebekesine dönüşmüştür. Ama komünist fikrinin kuvvetli ve tehlikeli olduğu dönemlerde çok etkili bir savunma yapmıştır bu yapılanma.

Şimdiki Avrupa Birliği, aslında miadı ve işlevi bitmiş, NATO’nun yeni ve modern bir versiyonudur. Bugün Avrupa Birliğinin bize tavsiye ettiği, hatta dayattığı demokrasi, insan hakları ve özgürlükler, Süfyan komitesinin ve cunta yönetim tarzının bir tasfiyesidir. Artık insanlar üzerinde kurulan haksız baskı ve tahakkümün kaldırılmasında Avrupa Birliğinin katkıları göz ardı edilemez. Bu bir süreçtir.

Üstad'ın böyle bir beyanı olmamış olsa bile, tespit doğru bir tespittir. Kaldı ki, Üstad'ın buna benzer tespit ve beyanları da vardır.

Üstad'ın ifadelerinden bazıları şunlardır:

"ON ÜÇÜNCÜ MESELE"

"Kat'î ve sahih rivayette var ki, 'İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür.'"

"Vel'ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:"

"Bir veçhi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa Aleyhisselâmdır."

"İkinci veçhi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, 'Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur.' diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder."(1)

"Hem Deccalın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle mânâsı gizlenmiş. Meselâ, 'O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (a.s.) onu öldürebilir, başka çare olamaz.' rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur'âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı, bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, On Üçüncü Mesele.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

meşveret
sayın editör komünizm bugü bitmiştir decalizm sadece komünizm değildir ayrıca bugün dinsizlik faaliyetleri kedisini komünizm olarak göstermemektedir NATO dediğiniz şey her ne kadar komünizme karşı mücadele etsede islama düşman bir oluşumdur bugün komünizm ölmüştür ama dinsizlik daha ölmemiştir işin açıkçası kafamda oturmadı bazı şeyler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...