Takdim

Bu Hutuvât-ı Sitte adlı eser, Üstad Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1920-1923 yıllarında İstanbul’un işgali sırasında yazılıp işgalcilere karşı gizlice neşredilmiş ve el altından dağıtılmıştır.

Eser, aynı zamanda Arapça olarak da “Evkâf-ı İslâmiye Matbaası”nda 1336 Rumî ve 1338 Hicrî 1920 yılında tabedilen Sünûhat adlı eserin son kısmına konularak neşredilmiştir.

O dehşetli günlerde Anadolu’nun dört bir yanı işgalci kuvvetlerle sarıldığı bir sırada, başta İngiliz olarak istilacıların yüzlerine tükürürcesine matbaa lisânıyla, İslâmın izzet ve şerefini haykıran ve şehâmet-i imaniyesini çekinmeden izhar eden kahraman Üstadın, binler mehasin-i ulviye ve hizmet-i âliyesine yalnız şu küçük kitap dahi bir parlak âyinedir.

Bu tarihten sonra başta Anadolu ve âlem-i İslâmda ve ta âlem-i insaniyetin her tarafında iman ve Kur’ân hakikatlerini delâil-i akliye ve mantıkiye ile ispat ve izah eden ve “Kur’ân-ı Hakîmin bu asrın fehmine bir dersi olan Risale-i Nur’u telif ve neşredecek olan Hazret-i Bediüzzaman’ın, bu Hutuvât-ı Sitte’yi telifinden evvel, Birinci Harb-i Umumî’ye şarkta talebeleriyle birlikte gönüllü alay kumandanı olarak iştirak edip, Rus ve Ermenilere karşı çetin muharebeler yapıp, talebelerinin kısm-ı âzamını şehid verdikten ve iki sene kadar Rusya’da esir kaldıktan sonra esaretten dönüp İstanbul’da Erkân-ı Harbiye Riyasetinin iş’arıyla Dârü’l-Hikmeti’l İslâmiye azalığında bulunup ve bu arada, Arapça Mesnevî-i Nuriye’de cem edilen Arabî risalelerini, Türkçe, manzum Lemeat ve Nokta gibi risaleleri telif ve neşrettikten sonra, bilahâre bu Hutuvât-ı Sitte eserini işgalcilere karşı gizlice tab ve neşretmiştir.
| Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i insaniyet : insanlık âlemi
âlem-i İslâm : İslâm âlemi
Arabî : Arapça
âyine : ayna
aza : üye
âzam : büyük
cem edilen : toplanan, bir araya getirilen
Dârü'l-Hikmeti’l-İslâmiye : 1918-1922 yılları arasında Şeyhülislamlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, Bediüzzaman’ın da görev yaptığı İslâm akademisi hüviyetinde ilmi kuruluş
delâil-i akliye ve mantıkiye : aklî ve mantıkî deliller
Erkân-ı Harbiye Riyaseti : Genel Kurmay Başkanlığı
esaret : esirlik
fehim : anlayış, kavrayış
hakikat : asıl, esas, gerçek
Harb-i Umumî : Dünya Savaşı
hizmet-i âliye : yüce hizmet
Hutuvât-ı Sitte : “Altı Adım” anlamına gelen bu risalenin adı
istilacı : kuşatıcı
iş’ar : işaret etme, belirtme
iştirak etmek : katılmak
izah eden : açıklayan
izhar etme : açığa çıkarma, gösterme
izzet : değer, itibar, yücelik
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
Lemeât : parıltılar; bir kısmı Sözler kitabının sonunda yer alan bazı ölçüler
lisân : dil
manzum : düzenli; şiir gibi yazılmış
mehasin-i ulviye : yüksek güzellikler
muharebe : harp, savaş
neşredilmek : yayınlamak, yaymak
neşretmek : yaymak
Nokta : bir kısmı Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer alan bir bölüm
risale : kitap; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
Sünûhat : kalbe doğan mânâ ve hakikatler anlamına gelen Üstad Bediüzzaman’ın bir eseri
şark : doğu
şehâmet-i imaniye : imandan gelen cesaretlilik
şehid : Allah yolunda canını feda eden Müslüman
telif : yazma, kaleme alma
Yükleniyor...