Block title
Block content
Şöyle ki: “31 Mart hâdisesinde Hareket Ordusunun Başkumandanı Mahmud Şevket Paşa bana karşı fazla hiddetli iken ve Divan-ı Harb-i Örfîde beni muhakeme ettikleri gün, on beş adam karşımda darağacında asılı bir vaziyette Divan-ı Harb-i Örfî Reisi Hurşid Paşa benden sordu: ‘Sen şeriatı istedin mi? İşte şeriatı isteyenler böyle asılırlar.’

“Ben de ‘Şeriatın bir meselesine bin ruhum olsa feda ederim’ dediğim hâlde ve beni mahkûm etmeye pek çok esbap—muhbirlerin iftiralarıyla—varken, benim müstesna bir sûrette müttefikan beraatime karar vermeleri..

“Hem eski Harb-i Umumînin nihayetinde, İstanbul’da İngilizlerin Başkumandanının eline benim İngiliz aleyhine şiddetli yazdığım Hutuvât-ı Sitte ve Başpapazına tahkirkârâne sözlerim eline geçtiği hâlde, beni mahvetmek yüzde yüz ihtimali varken, hiddetini geri alıp ilişmemesi...

“Hem Ankara’da, divan-ı riyasetinde pek çok meb’uslar varken Mustafa Kemâl şiddetli bir hiddetle divan-ı riyasetine girip, bana karşı bağırarak: ‘Seni buraya çağırdık ki, bize yüksek fikir beyan edesin. Sen geldin, namaza dair şeyler yazıp içimize ihtilâf verdin.’ Ben de onun hiddetine karşı dedim: ‘Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur.’ Dehşetli bir put kırdım.

“Hazır mebus dostlarım telâş ettikleri ve herhalde beni ezeceklerini tahmin ettikleri sırada, bana karşı bir nev’i tarziye verip o mecliste hiddetini geri alması, âdetâ dehşetli bir kuvveti ve hakikati hissedip geri çekilmesi, ikinci gün hususî riyaset odasında, Hücumat-ı Sitte’nin Birinci Desise içinde bulunan ‘Meselâ, Ayasofya Camii ehl-i fazl ve kemâlden, ilâ âhir...’ cümlesinden başlayan, ta İkinci Desiseye kadar, bir saat tamamen ona söyledim.

“Bütün hissiyatını ve prensibini rencide ettiğim hâlde bana ilişmemesi, hatta taltifime çok çalışması, kat’iyen bu üç cebbar kumandanların bu üç acip hâletleri, âdeta Eski Said’den korkmaları, şüphesiz ki Risale-i Nur’un, ileride kahraman şakirtlerin şahs-ı mânevîsinin harika bir kuvveti ve Risale-i Nur’un parlak bir kerametidir.”
• • •
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : acayip, şaşırtıcı
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
cebbar : zorba, zâlim
darağacı : idam sehpası
desise : hile, aldatma
Divan-ı Harb-i Örfî : Sıkıyönetim Mahkemesi
divan-ı riyaset : reislik, başkanlık makamı
ehl-i fazl ve kemâl : fazilet ve kemâl sahibi olanlar
esbap : sebepler
hakikat : gerçek
hâlet : durum, hâl
Harb-i Umumî : Birinci Dünya Savaşı
hiddet : öfke
hissiyat : duygular, hisler
Hutuvât-ı Sitte : “Altı Adım” anlamına gelen bu risalenin adı
Hücumat-ı Sitte : “Altı Hücum” anlamına gelen ve şeytanın desiselerine karşı yazılan bir eser; Yirmi Dokuzuncu Mektup Altıncı Risale olan Altıncı Kısım
ihtilâf : anlaşmazlık, uyuşmazlık
ilâ âhir : sonuna kadar
keramet : Allah’ın bir ikramı olan olağanüstü hal
Mahmud Şevket Paşa : 31 Mart Hâdisesi patlak verdiği sırada Selânik’te buluna Redif Tümeninin kumandanı
meb’us : milletvekili
merdud : reddedilmiş, geri çevrilmiş
muhakeme etme : sorgulayıp hükme bağlama
muhbir : ihbarcı, haber veren
müstesna : istisna, farklı
müttefikan : birleşerek, fikir birliğiyle
nevi : çeşit, tür
riyaset : başkanlık
şeriat : Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi, İslâmiyet
tahkirkârâne : hakaret eden bir tavırla söyleyen
taltif : hoş ve şirin hareket; iyilikte bulunma
tarziye verme : özür dileme
vakıa : olay, hâdise
vaziyet : durum, hâl
Yükleniyor...