Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle, adâvet musalâhaya, husumet şakaya döner, adâvet küçülür, mahvolur, 1 tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir.

ÜÇÜNCÜ MESELE: Her zamanın bir hükmü var. 2 Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta belâ, belâ değil, belki bir lûtf-u İlâhîdir. Ben şu zamandaki hastalıklı sair musibetzedeleri -fakat musibet dine dokunmamak şartıyla- bahtiyar gördüğümden, hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Ve bana, onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü, hangi bir genç hasta yanıma gelmişse, görüyorum, emsallerine nisbeten bir derece vazife-i diniyeye ve âhirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki, öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimet-i İlâhiyedir. Çünkü, çendan o hastalık onun dünyevî, fâni, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor, fakat onun ebedî hayatına faydası dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahetiyle, elbette hastalık hâletini muhafaza edemeyecek, belki sefahete atılacak.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : bk. Fussilet Sûresi, 41:34.
2 : bk. Beyhâkî, Şuabü’l-Îmân: 4:263; Hâtîb el-Bağdâdî, el-Cami’ li Ahlâki’r-Râvî ve Âdâbi’s-Sâmî’: 1:212, 407.
Önceki Risale: Birinci Lem'a / Sonraki Risale: Üçüncü Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adâvet : düşmanlık
âhiret : öldükten sonraki sonsuz hayat
bahtiyar : talihli, mutlu
çendan : gerçi
dünyevî : dünya ile ilgili
ebedî : sonsuz
emsal : benzer
eşhas : kişiler
fâni : gelip geçici, ölümlü
gaflet : sorumsuzluk, âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranma
hâlet : durum, hâl
hasım : düşman
husumet : düşmanlık
iras etmek : vermek, bırakmak
lûtf-u İlâhî : Allah’ın lütuf ve ikramı
merbutiyet : bağlılık
musalâha : barışma
musibetzede : musibete uğrayan
mübareze : karşılıklı mücadele, çatışma
nevi : tür, çeşit
nimet-i İlâhiye : Allah’ın nimeti
sair : diğer
sefahet : yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük
vazife-i diniye : dini görev
Yükleniyor...