İşte hikmet dahi bir ziyadır. Rahmet-i muhita bir ziyadır. Tezyin, tevzin, tanzim, tanzif, muhit birer ziyadırlar ki, o Şems-i Ezelînin şualarıdırlar. İşte gel, bak, dalâlet ve küfür nasıl hiç çıkılmaz bataklığa girer. Ve dalâletteki cehalet, ne derece ahmakane olduğunu gör, “Elhamdü lillâhi alâ dîni’l-İslâm ve kemâli’l-îmân” de.

Evet, kâinat sarayını tertemiz tutan bu ulvî, umumî tanzif, elbette ism-i Kuddûsün cilvesi ve muktezasıdır.

Evet, nasıl ki bütün mahlûkatın tesbihatları ism-i Kuddûsa bakar; öyle de, bütün nezafetlerini de Kuddûs ismi ister. HAŞİYE Nezafetin bu kudsî intisabındandır ki, 1 اَلنَّظَافَةُ مِنَ اْلاِيمَانِ hadisi, nezafeti imanın nurundan saymış ve 2 اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ âyeti dahi, tahareti muhabbet-i İlâhiyenin bir medarı göstermiş.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid’alar mânevî kirlerden olduklarını unutmamalıyız.
1 : “Temizlik îmândandır.” Bu hususta bir çok hadis rivâyet edilmiştir. Müslim, Tahâret: 1; Dârimî, Vudû’: 2; Müsned, 5:342, 344; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 291.
2 : “Muhakkak ki Allah çok tevbe edenleri ve temiz olanları sever.” Bakara Sûresi, 2:222.
Sonraki Risale: İkinci Nükte
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyet : Kur’ân’da yer alan her bir cümle
bâtıl : hak olmayan
bid’a : dinde olmayıp sonradan dine aykırı şekilde ortaya çıkan şey
cehalet : cahillik
cilve : görünme, yansıma
dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık
haslet : huy, karakter
intisab : bağlanma, mensup olma
kâinat : evren
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak
küfür : inkâr
mahlûkat : varlıklar
medar : sebep, kaynak
muhabbet-i İlâhiye : Allah sevgisi
muhit : kuşatan, kapsayan
mukteza : bir şeyin gereği
nezafet : temizlik
rahmet-i muhita : herşeyi kuşatan geniş rahmet
Şems-i Ezelî : başlangıcı olmayan ve bütün varlıkları yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkaran Allah
şua : ışık, parıltı
taharet : temizlik
tanzif : temizleme
tanzim : düzenleme
tesbihat : Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma
tevzin : ölçülü yapma, dengeleme
tezyin : süsleme
ulvî : yüce
umumî : genel
ziya : ışık
Yükleniyor...