İşarat-ı Gaybiyye Hakkında Bir Takriz

İmam-ı Ali Radıyallahü Anh’ın, Risale-i Nur hakkında ihbar-ı gaybîsinden bir parça olan bu kısım; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî Mecmuasında dercedilen İşârât-ı Kur’âniye ve üç Kerâmet-i Aleviye ve Kerâmet-i Gavsiye risaleleriyle birlikte, ehl-i vukufların takdirkâr raporlarına müsteniden, mahkemelerce sahiplerine geri iade edilmiştir.

İmam-ı Ali’nin (r.a.) Celcelûtiyede, Risale-i Nur hakkındaki üç kerâmetinden bir kerâmetinin sekiz remzinden Yedinci ve Sekizinci Remz’in bir parçasıdır. Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî Mecmuasında münderiçtir.

YEDİNCİ REMİZ

Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) nasıl ki,

....... وَبِاْلاٰيَتِ الْكُبْرٰى اَمِنِّى مِنَ الْفَجَتْ

وَبِحَقِّ فَقَجٍ مَعَ مَخْمَةٍ يَا اِلٰـهَنَا- وَبِاَسْمَاۤئِكَ الْحُسْنٰى اَجِرْنِى مِنَ الشَّتَتْ
حُرُوفٌ لِبَهْرَامٍ عَلَتْ وَتَشَامَخَتْ-وَاسْمُ عَصَا مُوسٰى بِهِ الظُّلْمَتُ انْجَلَتْ
1

diye birinci fıkrasıyla Yedinci Şuâya işaret etmiş. Öyle de, aynı fıkra ile “âlî bir tefekkürnâme ve tevhide dair yüksek bir mârifetname” namında olan Yirmi Dokuzuncu Arabî Lem’aya dahi işaret eder.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Yâ Rab! Âyetü’l-Kübrâ hakkı için beni bütün sıkıntılardan kurtar, eman ve emniyet ver. Güzel isimlerin ile beni sıkıntı ve perişaniyetten koru. Öyle harfler ki Mars yıldızı gibi yücedir. Asâ-yı Mûsa ismiyle karanlıklar dağılır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Otuz Üçüncü Mektup / Sonraki Risale: Hakikat Çekirdekleri
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akabinde : sonrasında
âlî : yüksek
âyet-i Kur’âniye : Kur’ân âyeti
beyan etmek : açıklamak, izah etmek
esmâ-i sitte-i meşhure : Cenâb-ı Hakkın meşhur altı ismi; Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Âdl, Kuddüs
fıkra : bölüm
gayet : çok
hakikat : gerçek, esas
İmam-ı Ali : Hz. Ali )
İsm-i Âzam : Cenâb-ı Hakkın binbir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı
işârât : işaretler, belirtiler
kerâmet : Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görülen olağanüstü hâl ve hareket
mârifetnâme : Allah’ı bilmeye dair yazı, eser
münderiç : içine konulmuş, yerleştirilmiş
nam : ad
nükte-i esmâ risalesi : Allah’ın isimlerinde bulunan ince mânâları anlatan risale, Otuzuncu Lem’a
remz : ince işaret
risale-i esmâ : Allah’ın isimlerinde bulunan ince mânâları anlatan risale, Otuzuncu Lem’a
sahife : sayfa
tefekkürnâme : Allah’ı tanımayı sonuç verecek şekilde varlıklar üzerinde düşünmeye sevkedici eser, Yirmi Dokuzuncu Lem’a
tevhid : birleme; Allah’ı bir olarak bilme ve ilân etme
Yükleniyor...